Netherlands
Modernisering Ziektewet: zowel extra kosten als kansen

Modernisering Ziektewet: zowel extra kosten als kansen

Door de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Modernisering Ziektewet), verandert de premieheffing. De uitgaven voor onder meer de Ziektewet en vangnet-WGA verschuiven naar de arbeidsongeschiktheidsfondsen (AOF en WHK). Tot 2014 maken deze uitgaven nog deel uit van de sectorfondsen. Van uitgaven voor de Ziektewet is bijvoorbeeld sprake in het geval van ziekte van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vangnet-WGA heeft betrekking op arbeidsongeschiktheid van flexwerkers.

Hoewel de premieheffingswijziging voor de overheid budgetneutraal plaatsvindt, is er wel degelijk sprake van gevolgen voor werkgevers. Werkgevers met meer dan tien werknemers worden vanaf 2014 immers rechtstreeks geheel of gedeeltelijk financieel verantwoordelijk voor de instroom van zieke (ex-)werknemers in de Ziektewet, en vanuit de Ziektewet in de WGA (WGA flex genoemd). Hoewel de maatregel voor sommige werkgevers voordelig uitpakt, gaan veel werkgevers een veelvoud van hun eigen schadelast betalen via de gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA flex. Een inschatting van de gevolgen voor uw organisatie kunt u berekenen met behulp van een rekentool. Deze tool vindt u via de volgende link.

Eigenrisicodragerschap interessant
De gewijzigde regelgeving biedt - ondanks de mogelijke extra kosten voor werkgevers die de andere premieheffing met zich meebrengt – ook kansen. Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet wordt hiermee namelijk zeer interessant voor veel werkgevers. Met het eigenrisicodragerschap kan een werkgever veel meer invloed uitoefenen op de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer. Naast het feit dat dit voor de (ex-)werknemer gunstig is, leidt het voor de werkgever tot lagere kosten voor de Ziektewet. Ook kan hiermee de instroom in de WGA worden beperkt, wat weer tot verdere kostenbesparingen leidt. 

Contact

Eerdere edities

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland