Cyberforsikring Aon Norway

Cyberforsikring

Hvor motstandsdyktig er din bedrift?

Cyberrisiko

Norske og internasjonale selskaper er i stadig større grad avhengige av tilgjengelige data og fungerende nettverk for å kunne utøve sin virksomhet.

Styrer og toppledere kan ikke lenger tillate seg å ignorere cyberrisiko, som i sin bredeste form kan defineres som enhver risiko relatert til informasjonsteknologi.

Strengere rettslig regulering for innsamling, lagring og bruk av personopplysninger, kombinert med altomfattende ansvarsbegrensninger i IT-leverandørenes driftsavtaler gjør at også din bedrift vil kunne bli rammet hardt av en uønsket hendelse.

Operasjonelt, økonomisk og omdømmemessig.

Paradokset

Virksomheter forsikrer datamaskiner, harddisker og serverparker mot fysisk skade. De færreste forsikrer imidlertid funksjonalitet og innhold – det som egentlig er av verdi – mot farer som eksempelvis:

  • Malware
  • Virus
  • Hacking
  • DDoS-angrep
  • Systemfeil
  • Menneskelig svikt

Dette til tross for at det store flertall av norske virksomheter kontinuerlig utsettes for disse farene og risikerer å bli lammet dersom kritiske data går tapt eller kommer på avveie og/eller dersom kritiske systemer eller applikasjoner slutter å fungere.

Cyberforsikring

En cyberforsikring utfyller betydelige hull i tradisjonelle næringslivsforsikringer.

Ingen forsikring vil alene forhindre uønskede hendelser fra å oppstå, men en cyberforsikring kan avhjelpe de negative økonomiske og omdømmemessige konsekvensene organisasjoner kan bli utsatt for.

Virksomheter vil aldri kunne sikre seg 100%. Et av de viktigste tiltakene en virksomhet kan iverksette er å skaffe seg evnen til å reagere og håndtere uønskede hendelser.

Det er betydelige forskjeller mellom cyberproduktene som tilbys av de ulike forsikringsmarkedene i dag. Dekningselementene varierer, og selv små forskjeller i vilkårene kan få store konsekvenser for dekningsomfanget.

I en tid hvor skillet mellom det fysiske og digitale viskes ut anbefales det å bruke en rådgiver som forstår relevant risikoeksponering.

Aon kan, som en av få forsikringsmeglere, tilby dedikerte spesialister på området.

Risk management

Truslene mot norske datasystemer øker, og mange virksomheter mangler oversikt over sine egne verdier og sikkerhetsmessige utfordringer. Aon har under lagt ut en rekke artikler og verktøy som kan hjelpe toppledere og andre personer i din bedrift å identifisere, forstå og håndtere din virksomhets cyberrisiko.

Meglerteam Cyber

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost post@aon.no for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres forsikringsløsninger.