Sverige
Pensioner


Pensioner

Utbudet på pensionssparmarknaden utvecklas snabbt. Ekonomiska risker, instabil marknad och lag- och regeländringar gör det mycket svårt för företag att utforma pensionsprogram som överensstämmer med företagsmålen och optimerar resultaten för anställda och arbetsgivare.

Våra konsulter hjälper till att säkerställa att ditt företags pensionsprogram är säkra, skäliga och hållbara. Tusentals företag ger oss förtroendet att hantera deras pensionsplaner, eftersom vi är en erkänd global ledare i alla avseenden vad gäller pensionsplanering. Alla pensionstjänster från Aon Hewitt är erkända som "bäst i sin klass" och våra pensionsexperter hjälper dig att utforma en strategi för att effektivt kunna hantera och administrera dina pensionsplaner.

Våra tjänster omfattar följande:

 • Planutformning - Tillhandahålla data, benchmarking, verktyg och bred expertis för att hjälpa dig att ta fram den bästa pensionsplanen för ditt företag och dina anställda. Vi analyserar din nuvarande plan, utvärderar de ekonomiska och förmånstekniska aspekterna av alternativa utformningar och tittar på nya koncept och metoder för att hjälpa dig att få ett övergripande perspektiv på utformningen av din pensionsplan.
 • Aktuarietjänster som fungerar både nu och i framtiden, för att se till att dina finansieringsalternativ och redovisningsstrategier ligger i linje med dina affärsmål. Vi ligger bland de tre främsta företagen för aktuarietjänster i alla nyckelländer. Våra aktuarier har den gedignaste erfarenheten – och de senaste verktygen – för att hantera risk och exponering och hjälpa dig att ta kontroll över till och med de svåraste utmaningarna.
 • Global riskhantering - Vi tittar på båda sidor av ditt pensionsbesked för att hjälpa dig att förstå och identifiera den risknivå som kommer att generera den största ROI:n. Vi erbjuder heltäckande riskhantering för innovativa tillgångs- och ansvarsbaserade lösningar som leder till effektiva strategier för att sprida riskerna för pensionsplaner.
 • Konsulttjänster för premiebestämda planer - Vi analyserar ditt företags mål och personalstyrka för att hjälpa dig att nå dina pensionsplaneringsmål med ett fullt spektrum av tjänster och lösningar för premiebestämda planer. Vårt heltäckande arbetssätt hjälper dig att minska risken, mildra osäkerheten och maximera det värdet för dina anställda.
 • Investeringsrådgivning - Våra branschledande investeringsmodeller och övervakningstekniker hjälper dig att uppfylla ditt förvaltningsansvar och minimera kostnaderna samtidigt som du håller riskerna acceptabla.
 • Juridisk rådgivning - Vi hjälper dig förstå de juridiska krav som påverkar ditt företag och hjälper dig att balansera affärsöverväganden och juridiska risker.
 • Administrations – och kommunikationstjänster för både premiebestämda och förmånsbestämda planer, inklusive registrerings-, kontrolltjänster och kundservice för att hjälpa anställda att förstå ditt program – via tryckt information, call center och webblösningar.

Outsourcing Pension

Tjänstepensioner ingår som en del av ett ersättningspaket till medarbetare för utfört arbete. För det stora flertalet regleras pensionsförmåner av kollektivavtal, för övriga står det arbetsgivaren och medarbetare fritt att avtala om pensionsförmåner. Aon Hewitt hjälper företag att utveckla och implementera attraktiva och effektiva pensions- och försäkringslösningar.

Förmedlad pension
Vi hjälper företag med upphandlingen av en kostnadseffektiv försäkrad tjänstepension och implementeringen av denna. Vi erbjuder individuella rådgivningar för de anställda.

APP - webbaserad pensionsportal
Vi designar vårt verktyg APP för varje enskild arbetsgivare. I APP får varje anställd en sammanställning av sina försäkringar och arbetsgivaren använder detta som ett administrativt och kommunikativt verktyg.


Administrera premiebestämda planer

Premiebestämda planer är hörnstenen i de flesta aktuella pensionsförmånspaket och utgör en kritisk del av de anställdas pensionstrygghet. Dessa planer är komplexa och kräver specialkunskaper, juridisk expertis och teknisk exakthet.

Arbetsgivare står inför ständiga förändringar av regelverket kring dessa planer. Lagstiftare och reglerare försöker få mer transparens och rättvisa när det gäller avgifter och de investeringsval som plandeltagarna har. Antalet rättsprocesser mot arbetsgivare och deras ansvar att skydda pensionsplandeltagarnas intressen har ökat dramatiskt. Och osäkerheten om den allt äldre personalstyrkans ekonomiska säkerhet är ett orosmoment. Aon Hewitt kan hjälpa till.

Aon Hewitt är den ledande oberoende leverantören av pensionsplaner för företag som vill att deras anställda ska få en bra pension. Vi hjälper arbetsgivare att maximera deltagarnas pensionsutfall, minimera riskerna och kontrollera de totala plankostnaderna. Och med vår opartiska position kan Aon Hewitt hjälpa dina anställda att göra rätt val och ta kloka beslut om sin pension.

Vi levererar ett helt spektrum av lösningar för pensionsförmåner och outsourcing för att fylla dina behov såväl idag som i framtiden. Vår lösning täcker följande:

 • Strategi och utformning av avdragsgilla och icke avdragsgilla planer
 • Kommunikation
 • Investeringsövervakning
 • Regelverkskontroll
 • Registrering


Viktigast av allt är att du får en lösning som innebär:

 • Oberoende – Vi levererar oberoende, objektiv rådgivning och ger arbetsgivare och anställda överblick över planerna, så att du kan uppnå optimal totalkostnad för planen med överlägsna investeringsalternativ, utveckla pensionsprogram som stöder hela affärsverksamheten och HR-målen samt minskar riskerna.
 • Konsultexpertis – Vår konsultmetod ger dig maximal återbäring på dina förmånspengar genom att hjälpa dig att ta snabbare och mer effektiva beslut, öka medarbetarnas kunskap om pensionsplanerna och minska belastningen på interna resurser.
 • Kunskap om omfattande planer – Vi är experter på pensionsplaner för stora organisationer. Vår kunskap och storlek minskar riskerna att regler inte följs, ger dig lugn och ro och kontinuerligt förbättrade verktyg för arbetsgivare och anställda.
 • Branschledande forskning – Vår egen forskning och ledande position inom branschen ger bättre resultat för planerna och gör deltagarna bättre rustade för pensionen, så att du får överlägsna prognoser för kostnad och beteenden, du kan ta bättre, databaserade beslut och hålla dig ajour med lagändringar som påverkar pensionsplanerna.
 • Överlägsen service – Aon Hewitts medarbetare, process och system garanterar optimal kvalitet och kontroll över ditt pensionsprogram. Du behöver inte oroa dig för att växa ur vår teknologi och vårt teams helhetsgrepp på dina pensionsplaner gör att vi kan bli en förlängning av HR-avdelningen och på så sätt ta hand om potentiella serviceproblem. Vår toppmoderna call center-support och vår avancerade webbplats lyfter fram ditt varumärke och dina strategier.


Framförallt hjälper vi dina anställda att få en trygg pensionsinkomst i en osäker värld.

Kontakt