Nederlands | Français Belgium

Storting van opzegvergoeding in aanvullend pensioenplan

 

 

Newsletter Update@work | nr 4 | 2016

 

In haar jongste jaarverslag maakt de FSMA haar standpunt betreffende de mogelijkheid tot storting van een opzegvergoeding in een aanvullend pensioenplan kenbaar.

De FSMA stelt de volgende voorwaarden:

  • De storting van een (bijkomende) patronale premie naar aanleiding van een opzeg moet steeds voorzien zijn in het pensioenreglement;
  • De storting kan nooit afhankelijk zijn van de keuze van de aangeslotene of inrichter.
Uit de praktijk bleek dat een aantal dossiers niet conform deze voorwaarden was afgehandeld. Verschillende verzekeraars hebben een bijlage opgesteld die de kritiek van de FSMA dient op te vangen.

 

Leveren bijlagen van verzekeraars de oplossing?
Na analyse van deze bijlagen zijn we van mening dat de door de verzekeraars voorgestelde oplossing echter slechts een gedeelte van het probleem ondervangt.

De kritiek van de FSMA was tweeledig: de storting diende voorzien te zijn in het reglement én de storting kon nooit afhankelijk zijn van de keuze (of de wil) van de aangeslotene (werknemer) of de inrichter (werkgever). In de mate dat de storting enkel mogelijk wordt gemaakt ingeval dit werd overeengekomen tussen partijen - in praktijk gaat het dan om een dading afgesloten tussen werknemer en werkgever – zal er nog steeds een niet-conforme storting zijn in de ogen van de FSMA. Dit omwille van het feit dat het afsluiten van de dading nu net altijd zal afhangen van de keuze van de aangeslotene en inrichter. Met andere woorden, de kritiek van de FSMA blijft dus gedeeltelijk bestaan.

Pleidooi om storting automatisch toe te passen?
Om volledig tegemoet te komen aan deze kritiek zou men de toepassing van een storting van de patronale premies in het kader van een opzeg consequent voor elke aangeslotene bij het reglement dienen te gaan toepassen. Men zou dus een automatische toepassing dienen te maken van de storting, onafhankelijk van het individuele dossier. Dit is de enige manier waarop men aan de kritiek van de FSMA volledig kan tegemoet komen.

Dergelijke werkwijze houdt echter nog een ander risico in: in de rechtspraak werd immers al verschillende keren geoordeeld dat een automatische storting in het aanvullend pensioenplan zonder dat de aangesloten werknemer hierover kon beslissen juridisch niet geldig is. De reden hiervoor is dat de patronale premies deel uitmaken van de opzegvergoeding en dat de inrichter/werkgever hier geen eenzijdige wijzigingen in kan doorvoeren.

Conclusie
Om deze redenen en risico’s zijn wij dan ook geen voorstander van de praktijk van storting van opzegvergoedingen in het aanvullend pensioenplan.

Het door de verzekeraars uitgewerkt kader lijkt ons ofwel onvoldoende om tegemoet te komen aan de kritiek, ofwel leidt de toepassing van de voorwaarden tot een te rigide systeem voor de inrichter.

In beide situaties blijft echter ook steeds het risico voor de inrichter op dubbele betaling bestaan (enerzijds in het aanvullend pensioenplan en anderzijds als deel van de opzegvergoeding).

Wij raden de storting van een deel van de opzegvergoeding in een aanvullend pensioenplan af. Breng in elk geval eerst mogelijke risico’s in kaart.

 

Mocht u vragen hebben bij de storting van opzegvergoedingen in het aanvullend pensioenplan, kunt u steeds contact opnemen met uw Aon-consultant.