Netherlands

Pensioenthermometer

 

Meer voordelen van regelmatige monitoring van uw dekkingsgraad

Als pensioenfondsbestuur draagt u de verantwoordelijkheid de financiële gezondheid van uw pensioenfonds in de gaten te houden. Goede monitoring stelt u in staat om ongewenste ontwikkelingen in een vroeg stadium te ontdekken en daarop te acteren.

Meer voordelen van regelmatige monitoring van uw dekkingsgraad
Bij Aon geloven wij in een strategische beleidscyclus, waarbij beleid wordt gevormd, geïmplementeerd en op regelmatige basis beoordeeld. Deze beoordeling is geen momentopname, maar een proces. Onze monitoringtools bieden met regelmaat inzicht hoe het beleid in de praktijk uitwerkt. Wij ontwikkelen onze monitoringtools zodanig dat u eenvoudig kunt voldoen aan de maandelijkse rapportageverplichting van DNB.

Pensioenthermometer.nl
Op de website www.pensioenthermometer.nl houdt Aon de dekkingsgraad bij van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Dit is een goede benchmark voor de dekkingsgraad van uw eigen pensioenfonds.

Dagelijks stellen wij vast welke invloed beleggingsrendementen en veranderingen van de rentetermijnstructuur hebben op de dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Ook geven wij de vereiste dekkingsgraad weer. Samen geeft dit een beeld van de financiële positie van het gemiddelde fonds. Uiteraard kan en zal deze financiële positie afwijken van het gemiddelde van alle pensioenfondsen. Desondanks geeft dit een goede indicatie van de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen in Nederland.

Pensioenthermometer op maat
De Pensioenthermometer op maat is bedoeld voor pensioenfondsen die op dagbasis een betrouwbare schatting willen hebben van de eigen bezittingen en schulden. Naast de dekkingsgraad geeft het zicht op de ontwikkeling van de diverse beleggingscategorieën aan de hand van de strategische benchmark. Met de Pensioenthermometer op maat beschikt het fonds dagelijks over de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de beleggingsverplichtingen en risico's.

Dekkingsgraadmonitor
Niet alle fondsen hebben behoefte aan dagelijkse monitoring van het pensioenfonds. Met de dekkingsgraadmonitor ontvangt u aan het begin van elke maand, in ieder geval binnen de termijn waarbinnen de dekkingsgraad aan DNB gerapporteerd moet worden, een overzicht met onder andere de ontwikkeling van vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad over het huidige kalenderjaar.