Netherlands

Loading

Werkkostenregeling verplicht per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft de werkkostenregeling (WKR) de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen. Binnen deze verplichte regeling geldt dat:

  • werkgevers in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) kunnen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers;
  • over het bedrag boven de vrije ruimte loonbelasting betaald dient te worden in de vorm van een eindheffing van 80%;
  • onder de WKR alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen vallen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking behoren;
  • de bestuurdersaansprakelijkheidspremie wordt gekwalificeerd als loon. Daarmee valt de betaalde premie onder de reikwijdte van de WKR–regeling.

Bestuurdersaansprakelijkheidspremie
Ter bescherming van de privévermogens van bestuurders heeft u als werkgever ten behoeve van uw bestuurders een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten of staat u op het punt dit te doen. Een vergoeding inzake of verstrekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kwalificeert volgens de fiscus als loon en valt daarmee onder de WKR–regeling. Dit betekent dat de premie van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ten laste dient te worden gebracht van de 'vrije ruimte'.

Welk gedeelte van de premie kwalificeert als loon?
Er is geen algemene stelregel voor het antwoord op de vraag of de volledige premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of slechts een gedeelte van die premie onder de reikwijdte van de WKR valt. De feitelijke invulling van de regeling is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw organisatie en de structuur van de betreffende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De volgende overwegingen en vragen kunnen u wellicht helpen bij het maken van een eerste inschatting:

  • Wordt de premie gealloceerd naar diverse landen? Alleen de aan Nederland toegewezen premie is naar onze mening in scope;
  • Welke specifieke dekking biedt de polis? Biedt de polis mede dekking voor aanspraken tegen de entiteit in geval van uitgifte securities (zgn C-side)? Kan de entiteit claimen onder de polis indien de entiteit een individuele bestuurder heeft gevrijwaard voor aanspraken tegen die bestuurder (B-side) of biedt de polis alleen dekking voor aanspraken gericht tegen een individuele bestuurder die geen vrijwaringsregeling heeft (A-side)? Wij vinden het verdedigbaar om alleen dat gedeelte van de premie welke ziet op de A-side dekking onder het toepassingsbereik van de WKR te laten vallen;
  • Heeft u een formeel vrijwaringsbeleid en biedt de polis de mogelijkheid om de bedragen die met de vrijwaring gepaard gaan te claimen onder de polis (B–side) ? In dat geval beschermt de polis voornamelijk het vermogen van de entiteit. Het gedeelte van de premie dat derhalve als ‘loon’ is te kwalificeren is daarmee beperkt.
  • Als de bestuurdersaansprakelijkheidsdekking onderdeel uitmaakt van een gecombineerd product (bijv. in combinatie met een beroepsaansprakelijkheidsdekking) houdt er dan rekening mee dat alleen de bij de bestuurdersaansprakelijkheid behorende premie wordt meegenomen in de voor de WKR van toepassing zijnde premie;
  • Uit dienst getreden bestuurders vallen buiten de WKR, aangezien er geen huidige dienstbetrekking meer is. De premie voor deze ex-werknemers zou dus niet gealloceerd dienen te worden.

Implementatie WKR voor uw organisatie
Namens onze klanten plaatsen wij veel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in de (inter)nationale verzekeringsmarkt. Middels deze weg willen wij expliciet wijzen op de WKR-thematiek en de gevolgen die dit heeft voor de door uw organisatie betaalde premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het document bevat een uitleg en invulling door onze verzekeringsspecialisten van de gevolgen van de WKR voor de bestuurdersaansprakelijkheidspremie. Wij geven expliciet geen fiscaal advies.

Deze informatie dient ter informatie en heeft als hoofddoel de thematiek onder de aandacht te brengen. Voor de enige juiste implementatie van de WKR voor uw organisatie adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur of met de aan uw organisatie toegewezen belastinginspecteur.


Aon verwelkomt (relevante) opmerkingen en commentaar op de informatie op aon.nl. Wij behouden ons echter het recht voor om schadelijke en ongepaste content, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst.
Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media (delen, etc.), dan geeft u Aon toestemming om toegang te hebben tot delen van uw social media-profiel. Klik hier voor meer informatie over de gegevens die kunnen worden verzameld bij het gebruik van (de interactieve functies op) Aon.nl.