Netherlands

Logistieke aansprakelijkheid

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon start met een brede risico-inventarisatie en -analyse van de door u te verstrekken informatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verkrijgen van een zo goed mogelijk inzicht in de aansprakelijkheden (op basis van contract of wet) die de bedrijfscontinuïteit kunnen bedreigen. En die ook de relatie met opdrachtgevers beïnvloeden. Bij deze analyse wordt ook gekeken naar de mogelijke schade aan eigendommen (roerend/onroerend) en de impact hiervan op de bedrijfscontinuïteit. Aon voert ook bijhorende inspecties uit. Gesprekken met medewerkers welke verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van contracten zijn hierbij ook van belang. Aan de hand van deze analyse, uw wensen en een evaluatie van potentiële schadescenario’s, wordt er een passende verzekeringsoplossing geboden. Wij ondersteunen u bij het vaststellen van de benodigde verzekerde bedragen. In onze benadering staat de totale risicokostenaanpak centraal waarmee wij voor u vaststellen wat de meest optimale verhouding is tussen premie en zelf te dragen risico. Wij u adviseren op preventiegebied. Door inspecties maar ook door vooraf kaders aan te geven voor de contracten die u aangaat met opdrachtgevers.

Passende productvoorwaarden
De verzekering is modulair opgebouwd uit vijf onderdelen.

Aansprakelijkheid
Uw contractuele en wettelijke aansprakelijkheden. zijn gedekt. Algemene bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid zijn naadloos gecombineerd met uw beroepsaansprakelijkheid. Hierbij staan uw verantwoordelijkheden ten opzicht van de door u behandelde goederen van uw klanten centraal staan.

Douane
Financieel nadeel dat kan ontstaan door activiteiten als aangever/opslaghouder van douanegoederen.

Werktuig
Een volledige dekking op rijdend materieel of andersoortig werktuig in eigendom of van derden waar ook ter wereld.

Goederen
De mogelijkheid om goederen ten behoeve van uw klant te verzekeren tijdens transport en opslag.

Brand- en bedrijfsschade
Een uitgebreide dekking voor roerende en onroerende goederen, in eigendom of gehuurd. Met de mogelijkheid eventuele bedrijfsschade na een calamiteit mee te verzekeren.

Actualiteit & service
Aon is (geassocieerd) lid van diverse branche verenigingen. Daardoor zijn wij op de hoogte van ontwikkelingen en wordt vaak als onafhankelijk adviseur in een vroegtijdig stadium betrokken om de verzekerbaarheid van risico’s te onderzoeken. Deze risico’s kunnen zowel branchespecifiek zijn maar ook het gevolg zijn van veranderende wetgeving, politieke en/of sociaaleconomische omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen van milieuwetgeving, handelssancties, cyber-problematiek en assurantiebelastingvraagstukken. Aon houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen op verzekeringsgebied in uw branche. Wij toetsen continu onze verzekeringsvoorwaarden aan deze ontwikkelingen. Ook publiceren wij rapporten, white papers en risicokaarten over specifieke ontwikkelingen. Continu adviseren we over de verzekerbaarheid van logistieke contracten met uw opdrachtgevers. Wij vragen u ons in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij potentiële contracten. Hierbij kijken we met name naar de aansprakelijkheid die verder gaat dan de gebruikelijke branchevoorwaarden. We zien dat dit vaak voorkomt. Op deze wijze adviseren wij u inzake de verzekerbaarheid van de aanvullende aansprakelijkheid en aanvullende kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Ook kunnen wij op elk gewenst moment premie/schade cijfers aanleveren.

Begeleiding bij schade
Als er een claim tegen uw onderneming word ingediend helpt Aon met een zo spoedig mogelijke afwikkeling van de schade met zo min mogelijk administratieve rompslomp. Aon heeft als enige grote verzekeringsmakelaar een toegewijd schadeteam met een vergaande specialisatie in het behandelen van logistieke schades. Specifiek in het geval van de aansprakelijkheid. Hiermee behartigen we uw belangen het best. Aon zorgt voor het verhalen van schade op onderaannemers waardoor de schadelast op uw polis verminderd. Bovendien kan Aon ook de rol van de onafhankelijke derde vervullen, zodat u uw goede relatie met klanten en werknemers behoudt.