Netherlands

Einde werelddekking Zorgverzekeringswet (Zvw)?

 

De plannen van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de werelddekking van de Zvw te beperken tot Europa zijn aangepast. Eind 2015 diende zij hierover een wetsvoorstel* in. Aon zet de wijzigingen en ontwikkelingen voor u op een rij.

Toch werelddekking voor zakenreiziger
De dekking buiten Europa blijft als de verzekerde daar verblijft omdat hij beroepsmatig of voor zijn bedrijf werkzaamheden verricht. Dat geldt ook voor diplomaten en uitgezonden ambtenaren.

Wachttijden binnen Europa
De dekking buiten Europa blijft als de benodigde zorg niet binnen een redelijke termijn binnen Europa verleend kan worden. Wat we moeten verstaan onder een ‘redelijke termijn’ blijft echter onduidelijk. Bovendien hangt dit af van de specifieke omstandigheden: wat is er met iemand aan de hand en welke zorg heeft hij of zij nodig? Duidelijke criteria en richtlijnen hiervoor ontbreken volgens de Raad van State.

Bilaterale sociale verdragen aanpassen
Om de reikwijdte van de Zvw te beperken tot Europa wordt een aantal bilaterale sociale verdragen aangepast. Soms ligt dat gecompliceerd, bijvoorbeeld voor Marokko. Hierover leek overeenstemming te zijn bereikt, totdat Marokko met aanvullende eisen kwam. Daardoor is Nederland inmiddels in een vergevorderd stadium om het verdrag éénzijdig op te zeggen**. Tegelijkertijd onderhandelt Europa momenteel over een associatieverdrag met Marokko. Gaat dit verdrag in, dan kan dat weer een gedeelte van de aanpassingen in het bilaterale sociale verdrag met Nederland opheffen***.

Kanttekeningen politieke partijen
Het wetsvoorstel om de Zvw te beperken tot Europa is inmiddels openbaar behandeld. Daarbij hebben veel politieke partijen verschillende kanttekeningen geplaatst. Machtspositie zorgverzekeraars? Verzekeraars komen waarschijnlijk met aanvullende producten om toch wereldwijde dekking te bieden. Daaraan kunnen zij dan extra eisen stellen. Dit geldt voor zorg- en reisverzekeraars. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Ten eerste voor de afbakening: welke polis gaat voor? Ook kan dit leiden tot extra uitvoeringslasten en/of premiekosten voor verzekerden. Partijen vragen in dit verband specifiek aandacht voor chronisch zieken & palliatieve zorg.

Bureaucratische rompslomp?
Verzekerden moeten zelf bewijzen dat zij voor werk in het buitenland verbleven om aanspraak te kunnen maken op zorgvergoeding. In de praktijk kan dit betekenen dat de verzekerde een nota moet voorschieten en financieel in de problemen komt. En hoe wordt geborgd dat de verschillende verzekeraars bewijsstukken netjes en uniform controleren?

Consequenties specifieke groepen?
Wat zijn de consequenties voor specifieke groepen, zoals studenten, stagiaires en vrijwilligers? Hierover is het wetsvoorstel onduidelijk.

Kostenbesparing realistisch?
Ook is het onduidelijk waarop de verwachte kostenbesparing van het beperken van de dekking van de Zvw tot Europa is gebaseerd en of deze wel realistisch is.

Uitsluiting Caribisch Nederland?
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) behoren sinds 10 oktober 2010 tot Nederland, maar de Zvw is op deze eilanden niet van toepassing. In het wetsvoorstel wordt Caribisch Nederland daarom als ‘buitenland’ aangemerkt. Dat geldt ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Nog veel onduidelijkheid
Kortom; er zijn nog een hoop onduidelijkheden en openstaande vragen over de plannen. Aon blijft de ontwikkelen rondom de Zvw volgen en houdt u op de hoogte.

 

* Formeel: het Europese deel van Nederland, de EU, EER en Zwitserland
** De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 februari na een debat met minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Goedkeuring van het voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko aanvaard.
*** Een belangrijk uitgangspunt van Nederland om het bilaterale verdrag met Marokko aan te passen is het toepassen van het woonlandbeginsel – Nederland wil een correctie factor toepassen in uitkeringen naar landen met een lagere levensstandaard. Het associatie verdrag tussen Europa en Marokko voorziet hier echter niet geheel in.