Netherlands

UWV schiet tekort in begeleiding arbeidsongeschiktheid

 

Vertrouwt u voor de begeleiding van uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers op het UWV? Dan komt u mogelijk bedrogen uit. Door interne conflicten kunnen de UWV-artsen zieken en arbeidsongeschikten niet goed begeleiden. Dit stelt de vakbond van het UWV, Novag, in Trouw.

Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ziektepreventie en re-integratie. Het draait hierbij niet alleen om het inperken van financiële risico’s, maar ook om het voeren van personeelsbeleid gericht op preventie en re-integratie. Het artikel in Trouw toont aan dat de noodzakelijke ondersteuning vanuit het UWV tekort schiet. Volgens vakbond Novag komt dit door interne conflicten.

Financiële impact
De werkgever loopt hierdoor een groot risico en kan op kosten worden gejaagd. Het duurt namelijk vaak veel te lang voordat het UWV in actie komt. En zo kan de werkgever zijn verantwoordelijkheden onvoldoende nakomen. Ditzelfde UWV kan vervolgens wel sancties opleggen die mogelijk grote financiële impact hebben. Voor een werkgever is het dus essentieel te kunnen vertrouwen op de leverancier van zijn dienstverlening, om zo alle verantwoordelijkheden te kunnen nakomen.

Bevestiging minister Asscher
Bovenstaand advies werd bevestigd door een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en door het CPB. Nu het UWV niet in staat is de noodzakelijke ondersteuning te bieden, adviseert Aon werkgevers een private partij te overwegen. Een partij die zowel dienstverlening als risicodekking kan bieden.

Onderbrengen bij één partij
Werkgevers doen er daarom goed aan zich te oriënteren op een partij die hen wél adequaat ondersteunt. Gelukkig zijn er tal van goede opties. Private partijen hebben de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsverbetering doorgevoerd in hun dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Het is verstandig alle dienstverlening zoveel mogelijk onder te brengen bij één partij, zo liet Aon al zien in een eerder artikel. Denk daarbij aan zaken als arbozorg, casemanagement en eventuele risicodekkingen voor verzuim en WGA.

Geïntegreerd product
Het is daarom goed te weten dat Aon momenteel werkt aan een geïntegreerd product, wat naar verwachting in de loop van 2016 op de markt komt. Hierbinnen kan gecertificeerde dienstverlening rond arbozorg, Ziektewet, WIA en casemanagement worden gecombineerd met risicodekkingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een dergelijk geïntegreerd product biedt het gemak van één loket met de zekerheid van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning. Hiermee kunt u als werkgever optimaal invulling geven aan uw wettelijke verantwoordelijkheden. Daarmee verbetert u niet alleen uw bedrijfscontinuïteit, maar geeft u naar uw werknemers toe ook nog meer invulling aan goed werkgeverschap.