Netherlands
Sociaal verdrag tussen Nederland en India

Sociaal verdrag tussen Nederland en India
De stand van zaken

Al jaren zijn Nederland en India in gesprek om een verdrag over sociale zekerheid te sluiten. Op 22 oktober 2009 is het verdrag ondertekend in Delhi. Op 10 september 2010 is de Nederlandse vertaling gepubliceerd. Het wachten is nu nog op een definitieve ingangsdatum.

Wat regelt het verdrag?

Het verdrag regelt voornamelijk twee verschillende onderwerpen:

 • Regels over handhaving van de export van uitkeringen.
 • Onderlinge afstemming van de sociale wetgeving van beide landen in geval van cross border verhuizingen van natuurlijke personen.
In dit artikel gaan we in op onderwerp nummer 2 en dan grotendeels op de zorgverzekering.

Afstemming van beide sociale wetgevingen
Het verdrag voorziet er hoofdzakelijk in dat in voorkomende gevallen slechts de sociale wetgeving van óf India óf Nederland van toepassing is.

Hoofdregel

Hoofdregel is dat de sociale verzekeringswetgeving van het werkland van toepassing is, zelfs als de persoon in kwestie in het andere land woont.

Uitzonderingen

 • Voor gedetacheerde werknemers blijft voor maximaal vijf jaar de sociale verzekeringswetgeving van het thuisland van toepassing.
 • Voor diplomaten en ambtenaren blijft de sociale verzekeringswetgeving van het thuisland van toepassing. Zonder beperking in tijdsduur.

Positie gezinsleden

Het verdrag geldt ook voor gezinsleden, mits niet werkzaam in het gastland


Toepassingsgebied

Voor Nederland is het verdrag van toepassing op de volgende onderdelen van de sociale zekerheid:

 • Ouderdom (AOW)
 • Arbeidsongeschiktheid (WIA)
 • Nabestaandenvoorziening (Anw)
 • Ziekte (uitbetaling bij ziekte & zwangerschap) (ZW)
 • Kinderbijslag (AKW)
 • Ziektekosten (ZVW)
 • Werkloosheid (WW)

Voor India is het verdrag van toepassing op de volgende onderdelen:

 • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Sociale zekerheid voor werknemers (beperkt)

Gevolgen voor de zorgverzekering

Voor wat de zorgverzekering betreft, houdt het nieuwe verdrag in dat er voor Nederlandse gedetacheerde werknemers, diplomaten en ambtenaren in India géén sprake meer zal zijn van een verplichte Indiase zorgverzekering. Er zal sprake zijn van een verplicht doorlopende Nederlandse basiszorgverzekering, al dan niet aangevuld met additionele dekkingen.

Verder houdt het nieuwe verdrag in dat er voor Indiase gedetacheerde werknemers, diplomaten en ambtenaren en hun niet-werkende gezinsleden géén sprake meer zal zijn van een verplichte basiszorgverzekering in Nederland. De Indiase zorgverzekering (indien aanwezig) zal worden gecontinueerd.

Hier komt een specifiek onderdeel om de hoek kijken, namelijk dat in India de verplichte zorgverzekering slechts geldt voor lage inkomens. De hoge inkomens vallen in India momenteel onder de private sector. Daarom geldt hier als eis dat, voordat een verblijfsvergunning in Nederland wordt afgegeven, er een ziektekostenverzekering dient te zijn. Deze ziektekostenverzekering biedt dekking in Nederland met inbegrip van de kosten verbonden aan opname en verpleging in een sanatorium of psychiatrische inrichting. Wij hebben géén volledig zicht op huidige Indiase private zorgverzekeraars. Duidelijk is echter dat lang niet alle Indiase zorgverzekeraars aan al deze eisen voldoen.

Voordelen en nadelen voor Indiërs

Het belangrijkste voordeel voor Indiërs die in Nederland verblijven, is dat zij niet meer hoeven bij te dragen aan de Nederlandse sociale zekerheid, met inbegrip van de Nederlandse zorgverzekering.
Daarnaast hoeven zij niet meer door een administratieve molen rondom aanmelding en opname bij een Nederlandse zorgverzekering.

Belangrijk nadeel voor Indiërs in Nederland is dat, aangezien er géén verplichte Nederlandse basisverzekering van toepassing is, er ook geen sprake is van gegarandeerde acceptatie in deze verzekering. Een private verzekeraar zal, zeker bij kleinere groepen, mensen met gezondheidsklachten minder makkelijk in dekking nemen.

Advies: voorzichtigheid geboden

Wij adviseren voorzichtig om te gaan met de aankomende wijziging van de zorgverzekeringspositie van Indiase expats in Nederland. Wij zien in dit verband zowel voor de Indiase gedetacheerden in Nederland als voor de Nederlandse gedetacheerden in India twee mogelijke opties.

Indiase gedetacheerden in Nederland

Optie 1: Niets doen

Deze optie levert per saldo een besparing op van de nominale basiszorgpremie (werknemersdeel), eventueel aanvullende verzekering, de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de AWBZ-bijdrage van de werknemers.

 

Rekenvoorbeeld:

Nominale premie* 
Inkomensafhankelijke bijdrage** 
AWBZ-premie***    

EUR  1,085
EUR  2,339 
EUR  3,257

 Totaal besparing zorggerelateerde kosten (per jaar)****  

EUR  6,681

                                                                                                                                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------        

*  Werknemersbijdrage alleen verschuldigd voor volwassenen.

**  Werkgeversbijdrage alleen verschuldigd over het loon van werknemers (, 7,05% over maximaal EUR 33,189.

*** Werknemersbijdrage 12,15% over maximaal EUR 32,738 en na correctie voor heffingskorting.

**** Maximaal per werknemer, hierbij is nog géén rekening gehouden met aanvullende verzekeringen en bijkomende loonbelastingkosten.

 

Het voordeel van deze optie is dat het financieel voordeel oplevert voor zowel werkgever als werknemer. Het belangrijkste nadeel is dat er een substantieel gat in de dekking kan ontstaan. Daarnaast kan er sprake zijn van het niet voldoen aan eisen voor wat betreft immigratiebepalingen.

Naar onze mening heeft deze optie niet de voorkeur.

Optie 2: (aanvullende) verzekering in private sector


Met deze optie kan het risico worden afgedicht en een dekking worden geboden. Toegang tot de private verzekering kan, zoals al aangegeven, wel tot problemen leiden ingeval van gezondheidsproblemen.

 

Naar onze mening heeft deze optie verreweg de voorkeur boven de eerste optie.


Nederlandse gedetacheerden in India

 

Optie 1: verplichte basiszorgverzekering in Nederland zonder aanvullende dekking

Startpunt is het afsluiten van de verplichte basiszorgverzekering. Zonder aanvullende dekking biedt deze verzekering een dekking naar Nederlandse maatstaven en tot ten hoogste de Nederlandse tarieven. Deze optie biedt in de praktijk géén kostprijsdekking. Om deze reden adviseren wij deze optie niet.

Optie 2: verplichte basiszorgverzekering in Nederland met aanvullende dekking

Naast de verplichte basiszorgverzekering is er bij Nederlandse zorgverzekeraars de mogelijkheid om een aanvullende dekking te kiezen die een verhoging van de dekking biedt. Sommige verzekeraars gaan tot kostprijsdekking, inclusief volledige dekking van repatriëring. De additionele premie voor dergelijke aanvullende dekkingen bedraagt enkele tientallen euro’s per maand per volwassene. Naar onze mening verdient deze optie zonder meer de voorkeur. Hierbij merken wij wel op dat er voor aanvullende dekkingen géén gegarandeerde acceptatie geldt, anders dan bij de verplichte basiszorgverzekering.

Inwerkingtreding van het verdrag

Het verdrag zal in werking treden op de eerste dag van de derde maand nadat beide partijen elkaar schriftelijk in kennis hebben gesteld dat de grondwettelijke procedures zijn doorlopen.

Contact

Deel dit artikel