Netherlands
EB NU | PPI is een welkome aanvulling

PPI is een welkome aanvulling

Op 21 december 2010 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Premiepensioeninstelling (PPI). Via een PPI krijgen nu ook andere partijen toegang tot de Nederlandse pensioenmarkt. Denk hierbij aan (her)verzekeraars, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en pensioenadministratiekantoren. De PPI maakt onderdeel uit van de Europese wetgeving uit 2003 om de internationalisering van de pensioenen te vereenvoudigen waardoor de mobiliteit en de concurrentie kunnen toenemen.

Wat is en kan de PPI?

De PPI is een nieuw soort pensioenuitvoerder en kan alleen een DC-regeling (beschikbare-premieregeling) uitvoeren. De PPI mag zelf geen risico's, zoals rendements-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico lopen. Voor nadere informatie over de PPI verwijzen we u graag naar het PensioenBulletin van september 2010.
DC-regelingen kunnen nu alleen worden uitgevoerd door een verzekeraar (of een pensioenfonds). Als een PPI samenwerking zoekt met een verzekeraar die de risico's verzekert die de PPI niet mag verzekeren, ontstaat hierdoor een interessant alternatief voor de uitvoering van de DC-regelingen.

Toegevoegde waarde

De overduidelijke toegevoegde waarde is dat het vermogensbeheer van ondernemingen die DC-regelingen in meerdere Europese landen hebben toegezegd, gecentraliseerd kan worden. Hier kan kostenvoordeel worden behaald door schaalvergroting. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet momenteel de DC-regeling relatief duur inkopen. Een PPI kan, juist voor het MKB maar wellicht ook voor grotere werkgevers, een meer laagdrempelige oplossing zijn om DC-regelingen beter en goedkoper uit te voeren dan bij verzekeraars.

Waarom is de PPI dan een welkome aanvulling?

In de afgelopen periode is het kostenniveau van de DC-regelingen flink gedaald. Die ontwikkeling zal de komende periode nog verder doorzetten. Toch biedt de PPI een interessante aanvulling doordat de beste uitvoerder voor elk onderdeel van de regeling kan worden gekozen. Dit is mogelijk door de huidige regeling te splitsen en voor elk onderdeel de beste leverancier te vinden. Hierdoor zal binnen de DC-markt de concurrentie op administratieopslagen zich uitbreiden naar concurrentie op risicopremies en beleggingskosten.

Binnen de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is er de mogelijkheid om het WIA-excedentverzekering in de pensioenregeling onder te brengen of in een losse (schade)verzekering. Het los afsluiten van een dergelijke regeling biedt vaak een concurrende premiestelling en betere voorwaarden. Het lastige ervan is dat de administratie ervan complexer is. Mede door toenemende wet- en regelgeving is goede administratie van groot belang.

Vergroten van uw inkoopkracht

Door aan te haken op algemene standaarden is het mogelijk voor ondernemingen de handen ineen te slaan en mantelcontracten af te sluiten voor de losse delen van de pensioenregeling. Binnen employee-benefitsregelingen zoals collectieve zorg en Anw-hiaat zien we grote voordelen voor ondernemingen door het bundelen van inkoopkracht via mantel. Deze voordelen bestaan niet alleen uit een lagere premie maar ook uit betere voorwaarden. Zoals non-selecte acceptatie, waardoor uw risico's als werkgever afnemen. Hetzelfde principe zal ook gelden voor het opzetten van een PPI.

Het belang van een goede administratie

Om te kunnen profiteren van de marktconcurrentie door onder andere nieuwe (buitenlandse) marktpartijen te introduceren, is een goede pensioenadministratie van groot belang. Een goede onafhankelijke pensioenadministrateur biedt de PPI (en dus u) de mogelijkheid om de beste leverancier voor elk onderdeel te vinden. De pensioenadministrateur biedt u tevens de mogelijkheid om slechts op één punt uw personeelsmutaties door te geven. Voor de werknemers heeft dit als voordeel, één UPO (in plaats van bijvoorbeeld drie).

Waarom nu een PPI opzetten?

In de zomer van 2010 zijn werkgevers en werknemers een nieuw Pensioenakkoord overeengekomen. In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om de toenemende pensioenlasten ten gevolge van lage rentestanden en toenemende overlevingskansen, niet langer bij de werkgever in rekening te brengen. Bij ongewijzigd beleid verwacht men dat de pensioenlasten aanzienlijk zullen stijgen. Binnenkort verwachten we een nadere uitwerking van dit akkoord.

Het nieuwe Pensioenakkoord verlangt van u dat u vanuit diverse invalshoeken opnieuw naar uw pensioenregeling kijkt. Hierbij moet u rekening houden met toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten uw onderneming die grote impact kunnen hebben op de bestendigheid van uw pensioenregeling. DC-regelingen worden daardoor steeds aantrekkelijker. Maar DC-regelingen zijn vaak relatief duur. Een nieuwe uitvoeringsvorm als de PPI is dus zeker het overwegen waard. Kleinere ondernemingen hoeven niet zelf een PPI op te zetten maar kunnen zich aansluiten bij een open PPI.

Keep it simple

In het verleden hebben we vaak vastgehouden aan bestaande structuren en het niet willen transformeren naar de toekomst. Hierdoor zijn er binnen pensioenregelingen overgangsbepalingen en gesloten regelingen ontstaan die moeilijk te administreren zijn.
Het eenvoudig houden van de regeling is toekomstbestendig en efficiënt. De besparing die u weet te realiseren door de gouden regel 'keep it simple' toe te passen, leidt tot een hogere inleg en dus een hoger pensioen.

Conclusie

Het pensioenlandschap verandert in de richting van DC-regelingen. Vanaf 2011 is een nieuw soort pensioenuitvoerder wettelijk mogelijk. Deze vorm was bedoeld om Europese samenwerking mogelijk te maken. In Nederland zien wij een PPI ook als een aantrekkelijk alternatief voor de uitvoering van DC-regelingen en daarom als een welkome aanvulling in het Nederlandse pensioenlandschap. Voorwaarde is wel dat de PPI berust op een goede administratie en efficiënte inkoop van aanvullende verzekeringen.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

EB NU | Abonnement en Archief