Netherlands

Recherche en onderzoeksplicht in het digitale tijdperk

 
 

Casus
Recentelijk is een notaris door de kamer op de vingers getikt vanwege het niet verrichten van voldoende onderzoek naar de rechtstoestand van domeinnamen. De klager raadpleegde zelf het SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) om na te gaan of de verkoper wel de eigenaar was van de domeinnamen, maar dit ontsloeg de notaris niet van de verplichting om onderzoek te doen naar de rechtstoestand van de domeinnaam. Dat het voor de notaris feitelijk niet mogelijk is om voorafgaand aan de overdracht bij het SIDN (kan alleen worden geraadpleegd door eigenaar domeinnaam) onderzoek te verrichten, doet hier niet aan af.

Adviesplicht
De notaris had de klager ondubbelzinnig moeten wijzen op de noodzaak van het doen van onderzoek naar eventuele pandrechten en beslagen en de wijze waarop dit onderzoek verricht zou kunnen worden. Daarnaast had de notaris de klager moeten adviseren over de mogelijkheden voor het geval de beoogde eigendomsoverdracht niet of niet onbezwaard zou kunnen plaatsvinden. In de optiek van de Kamer dient een notaris er altijd (niet beperkt tot de overdracht van domeinnamen) op te wijzen dat er een risico bestaat dat de overdracht tóch niet onbezwaard blijkt te zijn. Tevens dient de notaris te adviseren op welke wijze de koper de financiële gevolgen van de overdracht kan beperken.

De praktijk van een vrije beroepsbeoefenaar, zoals die van een notaris, brengt grote financiële risico's met zich mee. Nalatigheid en vergissingen kunnen serieuze (financiële) consequenties hebben. Het is daarom van groot belang om inzicht te verkrijgen in de risico’s en de juiste verzekeringen, producten en waar nodig diensten af te nemen, zodat u bent voorzien van een totaal oplossing.