Netherlands

Belang van risicomanagement

Zorginstellingen worden vandaag de dag door de steeds complexere en snel veranderende omgeving (bijvoorbeeld door de invoering van marktwerking, veranderende financieringssystemen, mondige en veeleisende consumenten en werknemers) voortdurend blootgesteld aan allerlei nieuwe risico's.

Daarnaast spelen ook ontwikkelingen als Health Care Governance, het steeds meer transparant worden van organisaties en de groter wordende invloed van diverse betrokken partijen, hierin een belangrijke rol. Gelukkig kunnen we tegelijkertijd constateren dat het belang van risicomanagement door zorginstellingen meer en meer wordt onderkend. Bestuurders krijgen immers steeds meer aandacht voor de bedreigingen die hun organisatie kunnen treffen en de mate waarin deze bedreigingen worden beheerst.

Risico-identificatie en analyse

Risicomanagement helpt zorginstellingen bij het veilig stellen van de doelstellingen. Vaak blijkt dat veel gevolgen van diverse bedreigingen voorkomen hadden kunnen worden indien de betrokkenen zich van tevoren hadden verdiept in de risico's. De basis voor het benodigde inzicht in de risico's en de beheersing daarvan worden verkregen door een gestructureerde en systematische risico identificatie- en analyse.

Risicomanagementproces

Het risicomanagementproces begint met het in kaart brengen en beoordelen van risico's. Een risicoprofiel is hiervan het resultaat. Om vervolgens daadwerkelijk de kans van optreden van risico's te verkleinen en de gevolgen te beperken, worden risicobeheersings- en risicofinancieringstechnieken geselecteerd.

Structurele aanpak

Het eenmalig inventariseren van de risico's is niet voldoende; risicomanagement heeft een permanente en gecoördineerde aanpak nodig. Immers, het risicoprofiel verandert continu door nieuwe ontwikkelingen en wijzigende wetgeving. Om hierop adequaat te kunnen inspelen is het van belang dat risicomanagement in de organisatie van de zorginstelling wordt ingebed. Hiervoor dient aansluiting te worden gezocht met de reeds bestaande managementsystemen binnen de zorginstelling. Risicomanagement vormt zo een basis voor het kunnen leveren van kwalitatief goede zorg en een gezonde organisatie.  
Meer weten? Expand
* Verplicht veld  Email Error
Formulier sluiten

Contact