Netherlands

Risicomanagement bij gemeente & lagere overheden

Belang van risicomanagement

De vermogensposities van overheidsorganen wordt steeds nauwlettender gevolgd. Tot nu toe beperkte dit zich tot enkele instellingen gereguleerd door het Rijk (universiteiten). Andere 'overheidsinstanties' zoals gemeenten, provincies en waterschappen kunnen echter een toenemende belangstelling van het Rijk tegemoet zien. Inherent aan deze ontwikkeling is de opkomst van het dualisme, de scheiding tussen posities en bevoegdheden tussen raad en het college. Dit alles brengt een ingrijpende verandering met zich met betrekking tot de budgetcyclus. Transparantie is het motto. Aon Global Risk Consulting helpt de publieke instellingen met het anticiperen op deze ontwikkelingen door middel van het Enterprise Risk Management model en het Risicomanagement Evaluatiemodel.

Weerstandsvermogen

Een belangrijke verandering komt tot uiting in het concept besluit Comptabiliteitsvoorschriften 2004. Eén van de paragrafen betreft het zogenoemde weerstandsvermogen. De essentie van de bovengenoemde paragraaf is dat publieke organisaties waaronder ook gemeenten dienen zich af te vragen hoeveel vermogen ze nodig hebben om de continuïteit en efficiency van hun activiteiten te kunnen waarborgen.

Om de paragraaf weerstandsvermogen 'accountable' en voor gemeenteraad transparant te maken, zullen risico-inventarisaties en -analyses opgesteld moeten worden. Het Enterprise Risk Management model is hierbij een goede hulpmiddel.

Risicomanagement Evaluatiemodel

De verantwoordelijke ambtenaren kunnen met behulp van het Risicomanagement Evaluatiemodel model goed onderbouwde voorstellen aan het college doen. Dit model stelt de raad in staat na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden een gedegen toets uit te voeren op de praktijk resultaten van gemaakte beleidskeuzes. Risicomanagement bevordert daarmee de zo gewenste transparantie en verantwoording in het kader van het duale bestuur.

Contact