Netherlands

De Aon-aanpak; zorgvuldige risicosimulatie

Hogere uitgaven in het kader van een open einde regeling bij een gemeente, een drastische daling van het aantal leerlingen in het onderwijs of verkeerde DBC-registratie in de gezondheidszorg; risico’s zijn divers en sterk afhankelijk van de sector waarin u opereert. Aon brengt de voor uw organisatie relevante risico’s in kaart. Aan de hand van een statistisch model voor risicosimulatie berekenen we vervolgens de verwachte schade van verschillende risico’s en scenario’s.

De aanpak van Aon bestaat uit vijf fases

  1. Vaststellen initieel risicoprofiel; dit gebeurt op basis van schadedata van vergelijkbare instellingen (benchmark), documentenstudie en de ervaring van de risicomanagement consultants van Aon.
  2. Toetsen en aanvullen; door in gesprek te gaan (o.a. via interviews en workshops) maken we de huidige risicobeheersing inzichtelijk. Daarnaast inventariseert Aon per risico de huidige financieringsmethode waaronder weerstandscapaciteit.
  3. Opstellen van schadescenario’s van risico’s die gefinancierd worden uit de weerstandscapaciteit. Per scenario wordt een inschatting gegeven van de kans van optreden en de financiële gevolgen voor de organisatie.
  4. Simuleren financiële gevolgen dit gebeurt per individueel risico, maar ook voor alle risico’s tezamen met behulp van Monte Carlo simulatie. Uit het model is de gemiddelde totale schade af te lezen, maar ook de schadelast in een extreem slecht jaar (diverse scenario’s).
  5. Opstellen van beslisdocument; als besluit van de risicoanalyse zorgt Aon voor een rapportage met aandacht voor de belangrijkste risico’s, speerpunten voor risicobeheersing en de aan te houden reserves. Op basis hiervan kunt u een gefundeerde beslissing nemen.

Contact

Gerelateerde diensten