Netherlands
Risicomanagement binnen het onderwijs: weerstandsvermogen

Risicomanagement binnen het onderwijs

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de financiële middelen van onderwijsinstellingen. Om beter inzicht in de financiële positie van scholen te krijgen heeft de overheid een onderzoekscommissie ingesteld. Een van de aanbevelingen van deze commissie, de commissie Don, is om elke onderwijsinstelling een risicoanalyse uit te laten voeren en hierbij de benodigde weerstandscapaciteit te laten bepalen.

Zicht op risico’s en weerstandscapacitieit

Aon brengt door middel van een op maat gemaakte risicoanalyse de risico’s van uw instelling in kaart en berekent vervolgens uw benodigde weerstandscapaciteit, met een beproefd model voor risicosimulatie. Deze analyse kan voor zowel incidentele als budgettaire risico's uitgevoerd worden. Daarnaast kunt u hiermee een start maken met risicomanagement als sturingsinstrument voor het nastreven van uw organisatiedoelstelling.

Risicoanalyse; betrouwbare antwoorden

Op welke risico’s moet uw organisatie bedacht zijn? En welke reserve is nodig om onverwachte schades en budgettaire tegenvallers het hoofd te bieden? Met een risicoanalyse door Aon krijgt u betrouwbare antwoorden. Aon geeft u inzicht, zodat u weet:

  • welke bedreigingen voor uw organisatie gelden, zowel operationeel als strategisch;
  • welke kosten hiermee gemoeid zijn
  • welke reserve hiervoor noodzakelijk is

Benodigde weerstandscapaciteit

Het onderzoek dat Aon uitvoert, legt de basis voor het opstellen van uw eigen begrotingen de meerjarige financiële planning. Zo bent u optimaal voorbereid op financiële tegenslagen en weet u wat de benodigde weerstandscapaciteit. Enerzijds kunt u zich met deze analyse verantwoorden richting stakeholders, zoals GMR, RvT en Ministerie OC&W, anderzijds kan de analyse dienen als sturingsinstrument binnen de organisatie om het behalen van de doelstellingen zeker te stellen.

Uw voordelen

Met een risicoanalyse door Aon beschikt u over:

  • Gedegen inzicht in de risico’s en de mate van risicobeheersing.
  • Betrouwbaar hulpmiddel om een gefundeerde beslissing te nemen over de hoogte van de aan te houden weerstandscapacitieit.
  • Verantwoordingsinstrument voor de hoogte van de weersratndscapaciteit.
  • Transparantie die de wetgever en andere stakeholders van uw organisatie vragen.
  • Gekwantificeerde en meetbare risico’s, specifiek voor uw organisatie.
  • Startpunt voor breder risicomanagement.

Gezamenlijk traject

Aon vindt het van belang dat de risicoanalyse draagvlak heeft en aansluit bij de realiteit van uw organisatie. Daarom kiezen we voor een gezamenlijk traject met u. Wij bieden u een specifieke aanpak en een ‘training on the job’ voor medewerkers die bij het proces betrokken zijn, zodat zij zelfstandig het risicomanagement verder kunnen ontwikkelen en implementeren.

Contact

Gerelateerde diensten