Netherlands

Eigenrisicodragen voor de WGA

 

Antwoord op al uw vragen

 

Veelgestelde vragen: Algemeen

 
 
 

Veelgestelde vragen: Gedifferentieerde premie WGA-vast en WGA-flex

 
 
 

Veelgestelde vragen: WGA ERD

 
1.

Wat is het verschil tussen WGA-vast en WGA-flex?

Een WGA-vast uitkering wordt toegekend aan werknemers die vanuit een vast dienstverband de WGA instromen. Een WGA-flex uitkering wordt toegekend aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, een Ziektewet-uitkering hebben ontvangen en vervolgens, na 2 jaar ziekte, de WGA instromen.
2.

Wat is het verschil tussen WGA en IVA?

WGA betekent dat een werknemer uitzicht heeft op herstel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. IVA houdt in dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en geen uitzicht op herstel.
3.

Wat is het voordeel voor de werkgever als een werknemer IVA krijgt?

IVA uitkeringen worden, in tegenstelling tot WGA uitkeringen, niet toegerekend aan de werkgever via de gedifferentieerde premie of het eigenrisicodragerschap. Dit scheelt al snel tienduizenden euro's.
4.

Wat is de WGA loongerelateerde uitkering?

De loongerelateerde uitkering bestaat de eerste 2 maanden uit 75% en daarna uit 70% van het jaarloon, voorafgaand aan de eerste ziektedag. De duur van deze uitkering is gebaseerd op het arbeidsverleden en bedraagt per gewerkt jaar 1 maand, tot maximaal 38 maanden. Indien een werknemer een werkzaam leven van 35 jaar heeft, dan betreft de duur van de loongerelateerde uitkering 35 maanden. Overigens, met de invoering van de Wet werk en zekerheid wordt de WW-duur stapsgewijs teruggebracht tot maximaal 24 maanden vanaf 2019. Vanaf die datum is de maximumduur van de loongerelateerde uitkering dus ook 24 maanden.
5.

Wat is de WGA loonaanvullingsuitkering?

Een loonaanvullingsuitkering wordt in de 2 volgende situaties toegekend, na afloop van de WGA loongerelateerde uitkering:
  • De werknemer kan maximaal 20% van het oude loon verdienen, maar in de toekomst waarschijnlijk meer;
  • De werknemer kan door ziekte 65% of minder van het oude loon verdienen, én verdient minstens de helft van wat hij kan verdienen.  •  
  •  
6.

Wat is de WGA vervolguitkering?

De werknemer krijgt een vervolguitkering in de volgende situatie:
  • De werknemer kan door ziekte 20 tot 65% van het oude loon verdienen, en verdient minder dan de helft van wat hij zou kunnen verdienen.  •  
  •  
1.

Wat houdt de gedifferentieerde premie-beschikking Werkhervattingskas in?

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014 is hetzelfde als de gedifferentieerde premie zoals voorheen voor de WAO en WGA. Per 2014 betaalt u ook de lasten van de Ziektewet- en WGA-flex uitkeringen. De premie bestaat dus uit 3 afzonderlijke premies, namelijk; 1. WGA-vast premie, 2.WGA-flex premie, 3. Ziektewet premie.
2.

Uit welke kosten bestaat de gedifferentieerde premie?

De gedifferentieerde premie wordt bepaald op basis van de toegekende WGA-vast, WGA-flex- en Ziektewetuitkeringen van t-2. Dus is er in 2012 een WGA-vast, WGA-flex- of Ziektewetuitkering uitbetaald aan een (ex)-werknemer? Dan worden de kosten van deze uitkeringen in 2014 aan u toegerekend middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u bijvoorbeeld voor WGA-vast eigenrisicodrager, dan wordt het premiedeel voor WGA-vast op 0,00% gezet.
3.

Wat gebeurt er met de WGA-uitkeringen bij een (gedeeltelijke) overname van een bedrijf?

Indien u een bedrijf overneemt dat publiek verzekerd is voor WGA-vast, dan neemt u ook de lopende WGA-uitkeringen over. Is het overgenomen bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA, dan neemt u in beginsel geen lopende WGA-uitkeringen over. Deze blijven achter bij de verzekeraar voor het eigenrisicodragerschap. Indien u slechts een aantal werknemers overneemt van een ander bedrijf, dan wordt berekend welk percentage van het totale personeel u heeft overgenomen. Dit percentage van WGA uitkeringslasten wordt aan u toegerekend.
4.

Hoe lang worden WGA uitkeringen toegerekend?

WGA uitkeringen kunnen maximaal 10 jaar aan u worden toegerekend.
5.

Hoe lang duurt een WGA uitkering gemiddeld?

Uit recente cijfers blijkt dat een WGA-uitkering gemiddeld circa 7 jaar duurt.
6.

Waarom is een correcte WGA-administratie belangrijk?

Als werkgever kunt u de kosten van de WGA-uitkeringen beïnvloeden. Een kortere WGA-duur betekent minder kosten. Door in gesprek te blijven met uw werknemer en de status van de WGA dossiers te blijven monitoren, kunt u de kosten omlaag brengen.
7.

Wat wijzigt er per 2017 aan de WGA-vast/WGA-flex?

Per 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex uitkeringen samengevoegd in de toerekening aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Per 2017 is het dan ook alleen mogelijk om voor het volledige WGA-risico eigenrisicodrager te worden.
1.

Wat verandert er als ik eigenrisicodrager wordt voor de WGA uitkeringen?

Als u ERD voor de WGA wordt, betaalt u de kosten van de WGA uitkeringen zelf of via een verzekeraar. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer. Het UWV blijft verantwoordelijk voor het beoordelen van het recht, de hoogte, de duur en de soort uitkering.
2.

Kan ik WGA ERD worden zonder verzekering?

Om WGA ERD te worden is een garantieverklaring nodig. Hiermee wordt bevestigd dat de kosten van de WGA-uitkeringen, ook in de toekomst, betaalt kunnen worden. Deze garantieverklaring kan alleen door verzekeraars worden afgegeven. Voor (semi)overheidsinstanties geldt hierop een uitzondering. Deze organisaties kunnen zonder garantieverklaring WGA ERD worden.
3.

Waarom kan WGA ERD voordelig zijn?

Indien u ERD bent voor de WGA houdt u de risico's en kosten in eigen beheer. Daarnaast bent u als werkgever belanghebbende als eigenrisicodrager. Dit houdt in dat u zelf bijvoorbeeld herkeuringen bij het UWV kunt aanvragen en dus meer invloed kunt uitoefenen op de kosten van de WGA uitkeringen. Financieel gezien kan het voordelig zijn om, in plaats van de gedifferentieerde premie, het eigenrisicodragerschap onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij.
4.

Wat moet ik precies verzekeren met een WGA ERD verzekering?

U verzekert de werknemers die op dit moment, en in de toekomst een WGA-uitkering krijgen. (Tot 2017 géén WGA-flex uitkeringen!) Voordat u de keuze maakt om WGA ERD te worden, is het van belang dat u zicht heeft op álle WGA-uitkeringen die in het verleden reeds zijn toegekend, en ook op alle medewerkers die op dat moment langdurig ziek zijn.
5.

Waar bestaan de kosten van de WGA ERD premie van de verzekeraar uit?

U betaalt een koopsom voor de werknemers die op dit moment reeds een WGA-uitkering krijgen én voor de werknemers die op dit moment ziek zijn, en in de komende 2 jaar mogelijk gaan instromen in een WGA uitkering: het instroomrisico. De premie is gebaseerd op de jaarlijkse kosten van de WGA-uitkeringen die in de toekomst zullen worden toegekend.
6.

Betaalt de verzekeraar ook de WGA-uitkeringen als de verzekeringspolis is beëindigd?

Indien de eerste ziektedag, die heeft geleid tot WGA, valt binnen de contractstermijn van de verzekeringspolis, dan betaalt de verzekeraar de kosten van de WGA-uitkering gedurende 10 jaar. Dit wordt het uitstroomrisico genoemd. Let op: niet iedere verzekeraar heeft het uitstroomrisico verzekerd. Let hier dus op voordat u een verzekering afsluit.
7.

Waarom is het belangrijk om ook de in het verleden toegekende WGA uitkeringen inzichtelijk te hebben?

Indien u WGA ERD overweegt, betaalt u een koopsom voor alle werknemers die in het verleden een WGA-uitkering hebben gekregen en nog steeds krijgen. Indien u deze gegevens niet opgeeft aan de verzekeraar, betaalt u in een later stadium deze kosten alsnog.
8.

Waarom zijn ook <35 keuringen een risico?

Werknemers die op dit moment minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden en dus geen WGA uitkering krijgen, kunnen op een later tijdstip alsnog meer arbeidsongeschikt worden. In dat geval kan de werknemer een herkeuring aanvragen bij het UWV en kan er alsnog een WGA uitkering worden toegekend. Deze uitkering valt onder het eigenrisicodragerschap. Indien deze werknemer ten tijde van het aangaan van de ERD verzekering niet is opgegeven, betaalt u een extra koopsom aan de verzekeraar.
9.

Wat gebeurt er als ik mijn WGA ERD-verzekering beëindig?

Indien uw WGA ERD-polis op eigen verzoek eindigt, dan zal de verzekeraar de garantieverklaring bij de Belastingdienst intrekken. Uw eigenrisicodragerschap eindigt daarmee van rechtswege. Als u zelf ook het eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst beëindigt dan bent u verplicht om 3 jaar lang publiek verzekerd te zijn voor de WGA.
Voorheen gold die verplichting niet wanneer u uw WGA-erd polis via de verzekeraar beëindigd (de garantieverklaring wordt dan ingetrokken), echter door een recente aanpassing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bent u voortaan altijd verplicht om drie jaar publiek verzekerd te blijven wanneer u overstapt. Bovendien geldt dan voor u vanaf 2017 het nieuwe premiestelsel, waarbij uw premie wordt gebaseerd op zowel uw WGA-vast lasten als op uw WGA-flexlasten, ongeacht of de lasten zijn ontstaan bij publiek of eigenrisicodragerschap.