Netherlands
Gedifferentieerde premiecontrole | Aon

Gedifferentieerde Premiecontrole

De Gedifferentieerde Premiecontrole van Aon wijst uit of de voor u geldende gedifferentieerde premie juist is vastgesteld. Deze scan controleert de gedifferentieerde premie WAO en WGA van maximaal de afgelopen 5 jaar.


Besparing door controle gedifferentieerde premie

De gedifferentieerde premie die u betaalt, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw organisatie. De Belastingdienst beslist, samen met het UWV, over de hoogte van de premie die u moet betalen. Het berekenen van de juiste premie is een complexe aangelegenheid waardoor fouten kunnen ontstaan. Controle door Aon op de gedifferentieerde premie wijst uit dat de Belastingdienst regelmatig de premie te hoog heeft vastgesteld. Correcties kunnen resulteren in aanzienlijke besparingen, ook voor u!

Premiecontrole brengt foute berekening aan het licht

De gedifferentieerde premie wordt bepaald op basis van het aantal medewerkers dat aan u wordt toegerekend en dat een WAO- of WGA-uitkering ontvangt. Maar er zijn ook uitzonderingen van kracht die ervoor zorgen dat bepaalde medewerkers niet toegerekend mogen worden aan uw gedifferentieerde premie. Het aanbrengen van onderstaande mogelijke correcties op de gedifferentieerde premieberekening levert direct besparingen voor u op.

De Gedifferentieerde Premiecontrole brengt zoal de volgende zaken aan het licht:

  • In het verleden beëindigde WAO- en/of WGA-uitkeringen, die in een later stadium zijn herzien, zijn meegerekend.
  • Werknemers van ondernemingen die in de referteperiode zijn gefuseerd, overgenomen en/of zijn samengevoegd zijn mogelijk ten onrechte meegerekend.
  • Uitkeringen die zijn ingegaan op het moment dat het dienstverband al was ontbonden zijn meegerekend.
  • Uitkeringen die achteraf onterecht zijn vastgesteld (naar aanleiding van een bezwaar- of beroepszaak) maar waarvoor geen terugvordering heeft plaats gevonden door het UWV zijn meegerekend.

Wat kan Aon voor u betekenen

Aon brengt met de Gedifferentieerde Premiecontrole in kaart of de gedifferentieerde premie voor u juist is vastgesteld. De beschikkingen en de instroomlijsten van maximaal de afgelopen 7 jaar vormen hiervoor de basis. Wij controleren uw personeelsdossier(s) op juistheid en mogelijke vrijstellingen en subsidies. De correcties die aan het licht komen resulteren in directe besparingen.

Eigenrisicodragen en gedifferentieerde premie

Eigenrisicodragers voor de WGA betalen de gedifferentieerde premie niet. Zij kiezen ervoor om zelf de WGA-uitkeringen te betalen of een verzekering af te sluiten bij een particuliere verzekeraar. Indien u recentelijk bent overgestapt en er in het verleden geen controle is uitgevoerd op de gedifferentieerde premie, dan kan er alsnog ook voor u financieel voordeel te behalen zijn.

Meer weten?

Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers werkt Aon op basis van 'No cure, No pay'. Neem contact met ons op om te kijken of Aon met de Gedifferentieerde Premiecontrole ook besparingen voor u realiseert.