Netherlands
Modernisering Ziektewet FAQ | Aon

Veelgestelde vragen Modernisering Ziektewet

Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?
Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering op zich. De werknemer valt dan namelijk onder de Ziektewet. UWV neemt daarnaast de verzuimbegeleiding en re-integratie van u over.

U kunt ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. U betaalt dan niet het sectorpremiegedeelte voor de Ziektewet, maar betaalt de Ziektewetuitkering van de werknemers wanneer u geen loondoorbetalingplicht meer heeft. Bovendien moet u de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. U heeft daarnaast de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie. Samen met arbodeskundigen stelt u duidelijke regels op en maakt u afspraken over het ziekteverzuimbeleid. Zo verkleint u de kans op verzuim en ziekte.

De betaling van de Ziektewetuitkering en de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie kunt u ook overlaten aan gespecialiseerde derden. Aon Hewitt kan u hierbij helpen.
Hoe hoog is de Ziektewet uitkering?
Op dit moment bedraagt de Ziektewetuitkering 70% van het dagloon. In de Modernisering Ziektewet wordt geregeld dat de periode waarin recht bestaat op ziekengeld wordt opgeknipt in twee fasen. Dit is analoog aan de Wet WIA. Tijdens de eerste fase wordt het ziekengeld gerelateerd aan het laatstverdiende loon. In de tweede fase wordt het ziekengeld gerelateerd aan het wettelijk minimumloon (WML). Kortom: tijdens de loongerelateerde fase bedraagt het ziekengeld 70% van het dagloon en tijdens de vervolgfase 70% van het WML. Dit gedeelte is als gevolg van het deelakkoord van VVD en PvdA uitgesteld met een jaar, tot 2014. De Stichting van de Arbeid heeft de opdracht gekregen om hiervoor een alternatief te vinden. Dit alternatief moet er vóór 2014 zijn en moet tenminste dezelfde bezuiniging opleveren.

In de Modernisering Ziektewet wordt ook geregeld dat na het eerste ziektejaar wordt beoordeeld of de zogeheten vangnetter in staat is om meer dan 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen. Is dat zo, dan is hij niet langer ziek voor de Ziektewet, en stopt de uitkering. Daarnaast wordt er, ook na het eerste ziektejaar, niet langer getoetst of hij 'zijn arbeid' kan verrichten, maar wordt overgegaan naar een toetsing op basis van 'algemeen geaccepteerde arbeid.

Het nieuwe Ziektewetcriterium gaat na het eerste ziektejaar gelden.
Hoe hoog is de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet in 2014?
De Ziektewetpremie die u als werkgever gaat betalen in 2014 wordt mede gebaseerd op uw historische en huidige verzuimprofiel. Deze 'historie' is gestart op 1 januari 2012, met andere woorden: er wordt in 2014 gekeken naar de instroom in de Ziektewet in 2012.

De wet Modernisering Ziektewet schrijft voor dat de werkgeverspremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van de daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie. Deze premie wordt voor grote werkgevers (meer dan 100 maal de gemiddelde premieloonsom) niet meer per sector vastgesteld zoals nu het geval is. Dat betekent concreet: hoe hoger het verzuim van uw medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie u als werkgever moet afdragen. Voor kleine werkgevers (minder dan 10 maal de gemiddelde premieloonsom) komt er wel een sectorpremie. Voor de middengroep (tussen 10 en 100 maal de gemiddelde premieloonsom) komt er een combinatie van sectorpremie en individuele toeslag. Voor deze middengroep wordt de mate van individuele toeslag in de premie afhankelijk van de loonsom.

In onderstaande berekening van de Ziektewetuitkeringen ziet u hoe de kosten van Ziektewetuitkeringen kunnen oplopen zodra het ziekteverzuim onder medewerkers met een contract voor bepaalde tijd toeneemt. Deze Ziektewetuitkeringen zullen vanaf 2014 door een gedifferentieerde Ziektewetpremie aan u als werkgever worden doorbelast.Bovenstaande afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.

Om de gevolgen van de wet Modernisering Ziektewet voor organisaties in kaart te brengen, heeft Aon een 'Impactanalyse Modernisering Ziektewet' ontwikkeld. Deze brengt de mogelijke financiële en organisatorische consequenties van de wetswijziging in kaart. Daarmee kunnen werkgevers de juiste afwegingen maken rond het beperken, managen en waar nodig financieren van de risico's. De kans is immers groot dat u straks nog meer dan voorheen verantwoordelijk wordt voor de schadelast van zieke (ex-)werknemers. Daar waar nodig biedt Aon Hewitt hulp bij het actualiseren van uw kennis, processen en procedures op deze nieuwe wetgeving.
Klopt het dat er voor de WGA ook iets gaat veranderen?
Dit klopt inderdaad. Op dit moment betaalt u als werkgever een gedifferentieerde premie die is gebaseerd op de instroom in de WGA van werknemers die vanuit een vast dienstverband ziek zijn geworden. Ook kan het zijn dat u ervoor heeft gekozen eigenrisicodrager te worden. Vanaf 2014 draait u – in beide gevallen – tevens op voor de kosten voor zieke werknemers met een flex- of tijdelijk contract als zij na 104 weken ziekte een WGA-uitkering ontvangen. Dit geldt voor een maximale periode van 10 jaar. Dat kan betekenen dat een werknemer met een tijdelijk contract en met een eerste ziektedag in januari 2010, in 2014 via een aparte gedifferentieerde premie aan u wordt doorbelast. Dit noemen we de zogenaamde gedifferentieerde premie WGA-flex. Voor deze gedifferentieerde premie kunt u geen eigenrisicodrager worden. Met ingang van 2016 wordt deze aparte gedifferentieerde premie WGA-flex samengevoegd met de gedifferentieerde premie WGA-vast en kunt u voor dit gehele WGA-risico eigenrisicodrager worden.
Hoe zit het met inloop en uitloop bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet?
Inlooprisico:
De eigenrisicodrager Ziektewet heeft geen inlooprisico. Dat wil zeggen dat werknemers die ziek zijn geworden voordat het eigenrisicodragerschap inging, na aanvang van het eigenrisicodragerschap niet voor rekening van de eigenrisicodrager komen. Zij krijgen nog een Ziektewetuitkering uit het sectorfonds.

Uitlooprisico:
Als u stopt als eigenrisicodrager moet u nog steeds de Ziektewet uitvoeren voor werknemers die zich ziek hebben gemeld vóór de dag waarop u als eigenrisicodrager bent gestopt. Dit is het zogenaamde uitlooprisico.
Waar kan ik vinden in welke sector ik zit?
De Belastingdienst bepaalt bij welke sector u hoort. U ontvangt binnen 8 weken na aanmelding van uw bedrijf bij de Belastingdienst een beschikking met de code van deze sector. Als u vóór 1 januari 2006 al werkgever was, heeft het UWV waarschijnlijk uw sector al vastgesteld. Heeft u deze beschikking niet paraat en u wilt weten bij welke sector u bent aangesloten? Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43. De sector waarbij u bent aangesloten is ook vermeld op uw beschikking gedifferentieerde premie WGA.
Heb ik een verzekering nodig?
Dat is op dit moment nog niet te zeggen. In de Modernisering Ziektewet is bepaald dat er geen garantieverklaring nodig is, dus dat u ook niet per se een verzekering nodig heeft. Verzekeren kan echter wel een oplossing zijn. Om de gevolgen van de Modernisering Ziektewet voor organisaties in kaart te brengen, heeft Aon een 'Impactanalyse Modernisering Ziektewet' ontwikkeld. De analyse brengt de mogelijke financiële en organisatorische consequenties van de wetswijziging in kaart. Met de resultaten van de impactanalyse kunnen werkgevers de juiste afwegingen maken rond het beperken, managen en waar nodig financieren van de risico's die voortvloeien uit de Modernisering Ziektewet. De kans is immers groot dat u straks nóg meer dan voorheen verantwoordelijk wordt voor de schadelast van zieke (ex-)werknemers. Daar waar nodig biedt Aon Hewitt hulp bij de actualiseren van uw kennis, processen en procedures.
Wanneer is het interessant om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden?
De Modernisering Ziektewet komt erop neer dat een hoger ziekteverzuim resulteert in een hogere premie. Tegelijk geldt het andersom ook: een lager verzuim leidt tot een lagere premie. Hoewel beoordeling per individuele organisatie een must blijft, kun je in algemene zin stellen dat organisaties die in staat zijn het Ziektewetrisico beter te managen dan UWV er baat bij hebben eigenrisicodrager te worden.
Wie volgt mijn (ex-) werknemer als hij / zij ziek uit dienst gaat?
Dit zult u – met of zonder hulp van derden – zelf moeten borgen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de (ex-)werkgever.
Heeft de werkgever een mogelijkheid om medewerkers te prikkelen weer te gaan werken of te sanctioneren als men niet meewerkt?
Een uitkeringsgerechtigde heeft een aantal verplichtingen als het gaat om het aanvragen en behouden van een uitkering. Wanneer hij zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de uitkeringsinstantie een sanctie opleggen. De uitkering kan bijvoorbeeld worden verlaagd of ingehouden. Een werkgever die eigenrisicodrager is kan dit regelen door hiervoor bij UWV een verzoek in te dienen. UWV zal vervolgens een besluit nemen tot intrekking of verlagen van de Ziektewetuitkering. Ook kan UWV gevraagd worden om de uitkering tijdelijk stop te zetten.
Als ik eigenrisicodrager voor de Ziektewet word, kan ik dan ieder jaar weer terug naar het UWV?
U kunt zich 2 keer per jaar bij de Belastingdienst afmelden: per 1 januari en per 1 juli. Het formulier voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap moet ten minste 13 weken vóór de einddatum bij de Belastingdienst binnen zijn. In principe kunt u ieder jaar terugkeren naar het publieke bestel. Wel moet u er rekening mee houden dat u, als u eenmaal bent teruggekeerd, 3 jaar moet wachten voordat u weer voor het eigenrisicodragerschap kunt kiezen.
Wat betekent de koppeling WGA-flex en WGA-vast voor mijn ERD polis?
Als uw ERD-polis vóór 2016 afloopt hoeft u nog niets te doen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de gedifferentieerde premie WGA-flex samengevoegd met de bestaande gedifferentieerde premie WGA die is gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidslasten van uw vaste medewerkers. Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA (vaste medewerkers), dan moet u voor 1 januari 2016 een aanvullende garantieverklaring inleveren om voor het volledige arbeidsongeschiktheidsrisico van uw totale werknemersbestand eigenrisicodrager te blijven. Indien u deze aanvullende garantieverklaring niet overlegt, keert u voor het volledige WGA-risico terug in het publieke bestel.
Wat is de toegevoegde waarde van Aon in het traject van ZW-ERD?
Met de resultaten van de Impactanalyse en het uitgebreidere onderzoek naar eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet van Aon kunt u als werkgever de juiste afwegingen maken rond het beperken, managen en waar nodig financieren van de risico's die voortvloeien uit de Modernisering Ziektewet. De kans is immers groot dat u straks nog meer dan voorheen verantwoordelijk wordt voor de schadelast van zieke (ex-)werknemers.

Als u kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet dan kunnen wij voor u de verzuimbegeleiding en de uitbetaling van de uitkeringen verzorgen. En daar waar noodzakelijk biedt Aon hulp bij het actualiseren van uw kennis, processen en procedures. Tevens zullen wij de verzekeringsmarkt voortdurend volgen zodat we u adequaat kunnen informeren over passende verzekeringsoplossingen.
Hoe gaat Aon mij helpen om re-integratie van mijn zieke ex-werknemers te stimuleren?
Als u als werkgever een keuze heeft gemaakt voor het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet voor tijdelijke krachten dan krijgt u daarbij onder meer alle rechten en plichten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Voor re-integratieactiviteiten kunt u een beroep op Ziektewet Casemanagement van Aon. Wij zullen dan per dossier kijken naar de mogelijkheden en samen met u zoeken naar de best passende optie.
Dien ik nu al acties te ondernemen?
De Modernisering Ziektewet betekent mogelijk een aanzienlijke stijging van de kosten die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzuim- en schadelastbeheersing is dan ook belangrijker dan ooit. Nu al investeren in goed verzuimmanagement en in maatregelen voor het beheersen van de schadelast, helpen om straks de kosten te beperken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een administratie bij te houden van werknemers die ziek uit dienst gaan. Door hen te volgen en te ondersteunen bij de re-integratie kunt u als werkgever de kosten in de hand houden. Andere maatregelen:

• Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vast in bijvoorbeeld het verzuimbeleid en de beëindigingovereenkomst.
• Leg nu al een administratie aan van alle tijdelijke arbeidskrachten, met hun eventuele eerste ziektedag. Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA zal het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers aan u toerekenen. Op dit moment worden enkel arbeidsonge¬schiktheidslasten van vaste werknemers aan u toegerekend. Bij deze toerekening worden al regelmatig fouten gemaakt door het UWV. De verwachting is dan ook dat de toerekening van werknemers die met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst zijn gegaan, niet foutloos zal gebeuren. Met een sluitende administratie kunt u dit controleren. Vanwege de t-2-methodiek bij het vaststellen van de gedifferentieerde premies is het risicotijdvak al op 1 januari 2012 begonnen. Ziektewetgevallen in 2012 bepalen de (eerste) gedifferentieerde Ziektewetpremie in 2014. Omdat UWV en Belastingdienst hierin bij de huidige WGA niet foutloos waren, is het aan te raden om als werkgever deze risicogevallen zelf goed te monitoren.
• Bel uw zieke ex-werknemers na om de re-integratie te kunnen bevorderen.
• Zet een sluitende no risk-administratie op. Werknemers met een zogenaamde no risk-status komen niet voor uw risico wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Hierin worden echter nog wel eens fouten gemaakt door UWV.
• Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u op een effectieve wijze uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel.
• Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de WGA en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers.
Gelden deze wijzigingen voor alle Ziektewetuitkeringen?
Als de gedifferentieerde Ziektewetpremie met ingang van 2014 wordt ingevoerd, betekent dit dat werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek worden in 2012, al in 2014 aan u als werkgever toegerekend zullen worden. Immers, de premie wordt gebaseerd op de twee voorafgaande jaren aan het jaar van invoering. Stroomt de werknemer met het tijdelijke contract in de WGA, dan worden vanaf 2014 ook deze lasten aan u toegere¬kend, voor een maximale periode van 10 jaar. Dit kan betekenen dat een werknemer met een tijdelijk contract en met een eerste ziektedag in januari 2010, in 2014 via een aparte gedifferentieerde premie aan u wordt doorbelast. Theoretisch kan het dus zo zijn dat u 12 jaar lang de financiële lasten draagt van een werknemer met een tijdelijk contract die na één werkdag ziek is geworden. Het is overigens mogelijk dat dit nog wordt gerepareerd in aanvullende regelgeving.

De wijzigingen voor u als werkgever gelden niet voor personen die een Ziektewetuitkering krijgen voor ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of vanuit een no risk-situatie. Uitkeringen aan deze zogenaamde vangnetgevallen zullen niet voor uw rekening komen.
Wat houden de sanctiemogelijkheden in?
UWV kan tot de volgende sanctiemogelijkheden beslissen:
• Het inhouden of verlagen van de ziektewetuitkering;
• Werknemer verplichten zich als werkzoekende te laten registreren;
• Voorschriften geven in het belang van een behandeling of van genezing ter bevordering van het verrichten van arbeid.
Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet dan neemt u het initiatief voor het opleggen van dergelijke sancties.
Als mijn ex-medewerker binnen 4 weken na beëindiging van zijn contract ziek wordt en hij heeft nog geen nieuwe werkgever, ben ik dan nog verantwoordelijk? Uit dienst is toch uit dienst?
Ja, voor het gedeelte waarvoor uw ex-werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt bent u toch verantwoordelijk. Dit heet 'nawerking'. Dit is alleen anders als uw ex-medewerker een WW-uitkering heeft aangevraagd, en deze is toegekend. Een ziekmelding vanuit een WW-uitkering leidt niet tot toerekening van Ziektewet-lasten.
Als mijn ex-medewerker binnen 4 weken na beëindiging van zijn contract ziek wordt en hij heeft een nieuwe werkgever, ben ik dan nog verantwoordelijk? Uit dienst is toch uit dienst?
Nee, in dat geval is er geen sprake van nawerking en bent u niet meer verantwoordelijk. Belangrijk hierbij is wel dat de werknemer bij u niet 'ziek uit dienst' is gegaan en er inmiddels 28 dagen zijn verstreken sinds de laatste verzuimperiode. In dat geval is er namelijk sprake van een doorlopend ziektegeval en bent u wel verantwoordelijk.
Voor welke uitkeringen kan ik eigenrisicodrager worden?
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als WGA, waarbij dit voor het WGA-flex gedeelte pas vanaf 2016 mogelijk is. Mogelijkheden hierbij: beide privaat, voor de ene privaat en de ander niet, of beide publiek geregeld.

In dat geval zijn geen gedifferentieerde premies meer verschuldigd aan UWV, maar wordt het risico voor de WGA ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar verstrekt de verplichte garantieverklaring. Voor de Ziektewet is dit vanaf 2013 niet verplicht en daarom zal het risico veelal door de werkgever zelf worden gedragen. Voor de WGA-periode blijft de garantieverklaring onveranderd een verplichting. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet dan bent u dat overigens niet voor personen die een Ziektewetuitkering krijgen voor ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of vanuit een no risk-situatie. Uitkeringen aan deze zogenaamde vangnetgevallen zullen niet voor uw rekening komen.
Ben ik ook verantwoordelijk voor ingehuurde ZZP'ers of uitzend cq detacheringskrachten?
Nee, u bent alleen verantwoordelijk voor de medewerkers die ziek bij u uit dienst gaan, bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Het gaat hierbij om personen die bij u op de payroll staan en waarvoor u dus premies werknemersverzekeringen afdraagt. ZZP'ers en uitzendkrachten vallen in beginsel niet onder uw risico.

Contact
Deel deze pagina


Volg Aon Nederland