Netherlands

Zorg en gezondheid

 

Hervorming van de langdurige zorg: wat gaat er veranderen?

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende stelselwijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast raken de wijzigingen de Zvw, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

In de langdurige zorg moeten mensen centraal staan en niet de systemen. Dat is de insteek van de hervormingen die het kabinet per 1 januari 2015 wil doorvoeren. Daarbij wil de overheid dat medische en sociale zorg beter op elkaar aansluiten en dat er lokaal meer ruimte komt voor individueel maatwerk. Mensen blijven zo lang mogelijk thuis wonen, met ondersteuning vanuit het sociale netwerk. Lukt dit niet meer, dan wordt de hulp zo dichtbij mogelijk georganiseerd.

Financiële gevolgen
In de aanloop naar de hervorming van de langdurige zorg heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de financiële gevolgen van de wijzigingen op een rij gezet. Veel vergoedingen worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zvw of de Wmo. Wat overblijft komt onder de Wlz te vallen. Dit alles gaat gepaard met meer verantwoordelijkheid voor de samenleving, gemeenten en zorgverzekeraars. Maar ook met een flinke verschuiving in de financiering.

Wat betekent dit voor u?

  • De nominale premie voor de zorgverzekering zal in een periode van 5 jaar ongeveer €100 stijgen door de herziening van de langdurige zorg.
  • De gemiddelde nominale premie is volgens berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) per 2015 €1.211. In 2014 is deze €1.101.
  • Het verplichte eigen risico stijgt per 2015 met €15 naar €375, ondermeer door de overheveling van zorg van de AWBZ naar de Zvw.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw zal volgens het kabinet de komende 5 jaar in totaal 0,5% stijgen door de stelselherziening langdurige zorg.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw daalt per 2015 van 7,5% naar 6,95%. Dat de inkomensafhankelijke bijdrage daalt ondanks de overheveling van de langdurige zorg heeft onder andere te maken met een correctie van de inkomensafhankelijke bijdrage ten opzichte van de nominale premie.
  • De premie van de Wlz zal in 2015 9,65% zijn over de eerste twee belastingschijven. De huidige AWBZ-premie is 12,65%.
  • De loonbelastingtarieven van de eerste twee belastingschijven stijgen met 3%. Met deze extra inkomsten wordt de uitbreiding van de Wmo bekostigd. Per saldo valt deze belastingverhoging weg tegen het verlagen van de AWBZ/Wlz-premie.