Netherlands

Zorg en gezondheid

 

Uitbreiding Zorgverzekeringswet: wat gaat er veranderen?

Er staan enorme veranderingen voor de deur op het gebied van de zorg. Zo wordt de Zorgverzekeringswet (Zvw) vanaf 2015 flink uitgebreid met zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat gaat er veranderen? En wat zijn de gevolgen voor het basispakket?

In het pakket
In het kort komt de volgende zorg per 2015 onder de Zvw te vallen:

 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg. Hieronder valt de extramurale (buiten een instelling) behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking die is gericht op genezing.
 • Het tweede en derde jaar van intramurale (binnen een instelling) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die op behandeling is gericht. Het eerste jaar verblijf maakt al deel uit van het basispakket.
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf. Een deel van deze verpleging en de volledige verzorging zonder verblijf, valt nu nog onder de AWBZ. Het gaat onder andere om wijkverpleging. Overigens zal de wijkverpleging niet onder het verplichte eigen risico vallen.
 

Verpleging en verzorging bevat:

 • de extramurale AWBZ-functie verpleging;
 • het grootste deel van de extramurale AWBZ-functie persoonlijke verzorging;
 • taken die samenhangen met zorgverlening, zoals het coördineren en regisseren van zorgvragen, coaching en ondersteuning bij zelfredzaamheid en activiteiten rond individuele, zorggerelateerde preventie.
 

Uit het pakket
De jeugd-GGZ, waaronder dyslexie, gaat uit het pakket en wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. De Jeugdwet treedt per 1 januari 2015 in werking.
 

Aanpassingen in het pakket
Reiskostenvergoeding donor
De verzekeraar van de donor gaat de reiskosten vergoeden in plaats van de zorgverzekeraar van de ontvanger van de donor.
 

Prenatale screening
De vergoeding van prenatale screening wordt aangepast:

 • Om aanspraak te maken op vergoeding van vervolgdiagnostiek moeten zwangere vrouwen van alle leeftijden eerst een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is;
 • De combinatietest komt voor alle vrouwen voor eigen rekening. Voor vrouwen met een ‘medische indicatie’ geldt een uitzondering (bv. wanneer er een verhoogd risico is op het syndroom van Down, Edwards of Patau).
 

Geriatrische revalidatie
Geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op het ziekenhuisverblijf. De termijn is hiermee verlengd.

Functiegerichte hulpmiddelen
Vanaf 2015 worden meer hulpmiddelen als ‘functiegericht’ aangemerkt. Het gaat om hulpmiddelen die worden gebruikt bij stoornissen in de functies van de huid en in het bewustzijn.

Voorwaardelijke toelatingen
Per 2015 worden de volgende behandelingen en medicijnen voorwaardelijk* toegelaten:

 • HIPEC, een combinatie van chirurgie en chemotherapie bij een colorectaal carcinoom (gezwel in het laatste deel van de dikke darm).
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia (hernia in de onderrug). Bij deze behandeling kijkt de arts met een cameraatje in het lichaam en verwijdert direct de hernia met een chirurgisch instrument.
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie. Hierbij wordt vetweefsel weggehaald uit een ander deel van het lichaam om bij de borst in te brengen.
 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ (cellen die onderdeel zijn van het imuumsysteem) bij patiënten met huidkanker.
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium. Hierbij worden cellen van het immuunsysteem uit het lichaam gehaald en in een laboratorium vermenigvuldigd. Vervolgens worden deze cellen via een infuus weer ingebracht.
 • Fampyra (extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose).
 • Benlysta (intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE).
 

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Marc van Westerlaak.

De beschreven pakketwijzigingen zijn voorgenomen wijzigingen en kunnen in het najaar nog worden aangepast door de regering.

* Sinds 2012 is het mogelijk dat behandelingen die nog niet aantoonbaar voldoen aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ tijdelijk en voorwaardelijk op te nemen in het pakket van de Zorgverzekeringswet. Tijdens de periode van voorwaardelijke opname (maximaal vier jaar) worden gegevens verzameld over de effectiviteit. Op basis hiervan neemt het Zorginstituut Nederland een definitieve beslissing.