Netherlands

Zorg en gezondheid

 

Wetswijziging leidt tot grotere verschillen zorgverzekeringen

De Tweede Kamer stemde op 24 juni 2014 in met wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Belangrijk in dit wetsvoorstel is de aanpassing van artikel 13 die per 2016 ingaat. Door de wijziging kunnen zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, aan verzekerden met een naturapolis, beperken of zelfs helemaal niet uitkeren. Ook voor u als werkgever heeft dit verstrekkende gevolgen.

Neem uw zorgregeling onder de loep
Een collectief ziektekostencontract heeft u afgesloten om de zorg voor uw werknemers te regelen, de arbeidsongeschiktheid te verlagen of te verkorten, en om de inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen. Nu de Zorgverzekeringswet wijzigt, doet u er verstandig aan om uw collectieve zorgregeling goed onder de loep te nemen en zorgkosten mee te nemen in uw totale gezondheidsmanagementbeleid.

Grote gevolgen
De wijzigingen in de Zvw kunnen grote gevolgen hebben voor het collectieve ziektekostencontract van uw bedrijf. Wanneer veel werknemers ver moeten reizen om het gecontracteerde ziekenhuis te bereiken, lopen de kosten op. Dit kan met name het geval zijn wanneer uw personeel verspreid door heel Nederland woont. Anderzijds kan het – wanneer veel werknemers in dezelfde regio wonen – juist interessant zijn om een goede lokale zorgverzekeraar in te schakelen.

De wetswijziging kan ook het re-integratiebeleid van organisaties beïnvloeden. Bijvoorbeeld wanneer de drempel tot een bezoek aan een orthopeed wordt verhoogd door de afstand. Zieke werknemers goed re-integreren is niet alleen een wettelijke plicht voor u als werkgever. Het is ook in uw eigen belang dat dit snel en goed verloopt.

Voor u als werkgever kunnen de kosten bovendien nog extra oplopen. Werknemers die gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, kunnen namelijk in financiële problemen komen wanneer de zorgverzekeraar de nota niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Deze niet vergoede zorgkosten kunnen uiteindelijk voor de rekening van de werkgever komen. Zeker als het gaat om zorg die verzuim voorkomt of beperkt.

Premieverschillen vergroot
Verzekerden kunnen vooralsnog blijven kiezen voor een restitutiepolis. Wel komt de premie van de naturapolis waarschijnlijk lager te liggen ten opzichte van de restitutiepolis. Dit komt door de verwachten selectievere zorginkoop van zorgverzekeraars.

Kwaliteit
Een ander voordeel van een naturapolis is dat de zorgverzekeraar erop wordt aangesproken als de gecontracteerde zorg kwalitatief onvoldoende is (op basis van de wettelijke zorgplicht). Bij een restitutiepolis is de verzekerde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gekozen zorg. De zorgverzekeraar hoeft alleen verplicht de kosten te vergoeden en eventueel te bemiddelen in het verkrijgen van de zorg.

Hoewel de mondigheid van consumenten ook richting zorgverleners toeneemt, blijkt in de praktijk dat de meeste verzekerden bij de keuze voor een zorgverlener vooral op afstand en beschikbaarheid letten, en niet op kwaliteit. Er zijn momenteel ook nog niet veel mogelijkheden om de kwaliteit van zorgverleners objectief te vergelijken. Als u kiest voor een goedkope naturapolis met kwalitatief minder goede gecontracteerde zorgverleners, dan kan dat op termijn een slechtere keuze zijn dan een duurdere naturapolis met kwalitatief betere gecontracteerde zorgverleners.

Wat kan Aon voor u betekenen?
Voor werkgevers is het niet altijd even eenvoudig om te beoordelen welke collectiviteit het beste is voor het bedrijf, zeker niet omdat zorgverzekeraars steeds selectiever zorg inkopen. Aon helpt u bij het maken van de juiste keuze voor een zorgcollectiviteit, toegespitst op de bedrijfssituatie. Passend bij uw totale gezondheidsmanagementbeleid.

Zorgverzekeringswet en terugdringen kosten
Vanuit de Zorgverzekeringswet gaat in 2014 ongeveer € 44 miljard om in de zorg. Hiervan wordt 50% opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage die grotendeels door werkgevers wordt voldaan. De nominale premie betalen werknemers, waarmee ongeveer 45% van de financiering wordt opgebracht. De overige 5% betaalt de overheid. Voor zowel werkgevers als werknemers is een reductie van de zorgkosten daarom van financieel belang. Als zorgverzekeraars er op termijn, met behulp van deze wetswijziging, inderdaad in weten te slagen om gerichter en efficiënter zorg in te kopen, geeft dit financiële voordelen voor beiden. Daarbij is het wel van groot belang dat de kwaliteit van de geleverde zorg, het aanbod van zorgverleners en het aanbod van verschillende varianten zorgpolissen gewaarborgd blijven.