Netherlands

Zorgspecial 2014

 

Toename mantelzorg: steun uw werknemers

Veel zorgtaken die nu nog vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), vallen vanaf volgend jaar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet het Rijk, maar gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning die nu nog onder de AWBZ valt. Dat heeft forse gevolgen voor u en uw medewerkers: de vraag naar mantelzorg – en dus de druk op uw medewerkers – neemt toe. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

Deel deze pagina

Ondersteuning van de gemeente is volgens de Wmo alleen verplicht als een patiënt “(…) niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is,” of zich kan “handhaven in de samenleving”.

Klopt iemand bij zijn gemeente aan voor hulp, dan wordt dus eerst beoordeeld of mantelzorg een optie is. Biedt het sociale netwerk van de persoon in kwestie voldoende mogelijkheden, dan kan de gemeente verdere ondersteuning afwijzen. Omdat de Wmo vanaf 1 januari 2015 wordt uitgebreid met een deel van de zorg die nu nog onder de AWBZ valt, zal er vaker een beroep gedaan worden op mantelzorg.

Mantelzorg in cijfers
Op dit moment combineert ongeveer 1 op de 8 werknemers zijn werk met mantelzorg, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Werk & Mantelzorg. Die combinatie is tijdrovend: 50 tot 100 duizend werknemers geven aan dat zij omwille van hun mantelzorgtaak hun baan mogelijk opzeggen of minder willen werken. Een derde van de mantelzorgers met een baan maakt voor het uitvoeren van zorgtaken gebruik van verlof, in de meeste gevallen offeren zij er vakantiedagen voor op. Zo’n 5% meldt zich ziek om zorg aan naasten te kunnen bieden. Aon verwacht dat deze cijfers verder zullen stijgen.

Zorgverlofregelingen
Met nieuwe wetgeving probeert de overheid de regels rond mantelzorg te versoepelen. Zo nam de Tweede Kamer in oktober 2014 het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ aan, waardoor werknemers voor mantelzorg vaker een beroep kunnen doen op verlofregelingen. Voor het verlenen van langdurige mantelzorg bieden de verlofregelingen echter maar een beperkte oplossing. Flexibel werken en thuiswerken zijn voor de meeste mantelzorgers betere oplossingen.

Steun uw werknemers
De kans is groot dat ook uw werknemers door de geschetste veranderingen in de Wmo (meer) taken krijgen in de ondersteuning van familieleden, buurtgenoten of vrienden. Aon adviseert u goed na te denken over de mogelijkheden om hen daarin te steunen: zonder de nodige aandacht en flexibiliteit, kan de combinatie van mantelzorg met werk eenvoudig leiden tot meer verzuim of zelfs tot langdurig uitval van uw werknemers.