Netherlands

De collectieve ziektekostenverzekering: eerherstel dringend nodig

 

Hoeveel van uw werknemers zijn bij uw collectieve ziektekostenverzekering aangesloten? De kans is groot dat het er steeds minder zijn; het aantal collectief verzekerden in Nederland neemt de laatste jaren af. Marktpartijen zijn aan zet om deze trend te keren, vindt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij moeten meer zorginhoudelijke afspraken maken om collectiviteiten weer aantrekkelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat u als werkgever niets hoeft te doen.

De minister baseert haar oproep op recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar collectieve zorgverzekeringen. Daaruit blijkt dat collectiviteiten netto nog wel voordelig zijn, maar dat het absolute premievoordeel ten opzichte van individueel verzekerden steeds verder daalt. Daarnaast is het aantal collectiviteiten met specifieke, zorginhoudelijke afspraken, bijvoorbeeld over extra fysiotherapiebehandelingen of psychologische zorg voor bedrijven met fysiek of mentaal zware beroepen beperkt. De meerwaarde van collectiviteiten is op dit moment nihil.

Opvallend is dat bij ongeveer een derde van de collectieve pakketten wel extra dekkingen worden afgesproken. Blijkbaar gaat het daarbij niet over zeer specifieke zorg: zorgverzekeraars geven aan dat ze weinig aparte zorg voor collectief verzekerden inkopen.

Wildgroei tegengaan
De minister wil dat verzekeraars zelf nagaan of het grote aanbod aan collectieve verzekeringen wel echt bijdraagt aan de zorg. Dat criterium is tot op heden veel te weinig in de zorgverzekeringsmarkt gebruikt. Met name binnen zogenoemde ‘gelegenheidscollectiviteiten’ – bijvoorbeeld voor klanten van supermarkten en loterijen – worden maar weinig aanvullende zorginhoudelijke afspraken gemaakt. Binnen (grotere) werkgeverscollectiviteiten en collectiviteiten voor gemeenten, patiëntenorganisaties en ouderenbonden zijn dat er beduidend meer. Juist het maken van zorginhoudelijke afspraken binnen een collectiviteit vindt de minister erg belangrijk.

Ook de onoverzichtelijkheid van de zorgmarkt baart de minister zorgen. De wildgroei aan collectiviteiten is enorm. Zorgpolissen die onder de naam van een collectieve verzekering worden aangeboden, blijken bovendien vaak dezelfde als de polis die de zorgverzekeraar rechtstreeks aanbiedt. Daardoor lijkt het aantal verzekeringsopties groter dan in werkelijkheid. Adfiz, de brancheorganisatie voor tussenpersonen, ontwikkelt momenteel een gedragscode om de transparantie voor consumenten te vergroten.

Niet afwachten
Heldere zorgafspraken tegen een lagere premie zijn pure winst voor iedereen – niet alleen voor u, maar ook voor uw werknemer en de verzekeraar. Het is dan ook te hopen dat de collectieve ziektekostenverzekering snel in ere wordt hersteld. Gelegenheidscollectiviteiten zonder toegevoegde waarde moeten worden afgeschaft: die verleiden verzekerden met lage premies, terwijl de regeling meestal een stuk soberder is dan – bijvoorbeeld – een werkgeverscollectiviteit.

Om uw collectiviteit te redden, is het zaak om niet op uw zorgverzekeraar te wachten. Ga kritisch na welke regelingen en vergoedingen binnen uw huidige collectieve ziektekostenverzekering gelden en of die ook volledig worden benut. Zorg voor heldere afspraken over de inzet van de zorgverzekering bij re-integratieverplichtingen en voor inzetbaarheid op lange termijn. Met een afwachtende houding doet u zichzelf tekort: werkgevers betalen samen ongeveer de helft van de zorgkosten van de Zorgverzekeringswet. Dat geeft u alle recht om kritisch te zijn. Aon kan u hierbij adviseren en helpen.