Netherlands

Het zorgverzekeringspakket: wat verandert er in 2017?

 

Het verzekeringspakket en de financiering van de Zorgverzekeringswet worden elk jaar fors gewijzigd. Ook voor 2017 zijn flink wat veranderingen aangekondigd. Het gaat vooral om uitbreidingen van het verzekeringspakket. Wat zijn de belangrijkste pakketwijzigingen die u kunt verwachten?

Plastische chirurgie
In geval van medische noodzaak wordt bepaalde plastische chirurgie vanaf 2017 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betreft de volgende ingrepen:

  • operatieve plaatsing van een borstprothese bij vrouwen waarbij de borsten zich niet ontwikkelen en de daarmee vergelijkbare situatie bij transgender vrouwen;
  • bovenooglidcorrectie bij een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden; en
  • medisch noodzakelijke besnijdenis.

Fysiotherapie bij etalagebenen
Bij etalagebenen is er sprake van vernauwing van de slagader naar de benen, waardoor de persoon in kwestie pijn ondervindt in de benen. Met ingang van 1 januari 2017 is er, bij de indicatie etalagebenen vanaf fase 2 (de fase dat iemand klachten krijgt van de vernauwing van de slagader), aanspraak op 37 behandelingen oefentherapie verspreid over een jaar. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vallen ook de eerste 20 behandelingen oefentherapie ten laste van het basispakket. De aanspraak op oefentherapie bij etalagebenen bestaat vanaf fase 2.

Fronttandvervanging tot 23 jaar
Onder tandheelkundige hulp voor verzekerden tot 18 jaar bestaat - onder omstandigheden - recht op fronttandvervanging met implantaten. In de praktijk blijkt echter dat verzekerden geen gebruik kunnen maken van dit recht, omdat de kaak voor het 18e levensjaar nog niet is volgroeid. Daarom geldt vanaf 2017 dat verzekerden, als een snij- of hoektand niet is aangelegd of vóór het 18e levensjaar in zijn geheel verloren is gegaan als gevolg van een ongeval, tot hun 23 levensjaar recht hebben op deze (uitgestelde) behandeling.

Vrijstellingen van verplicht eigen risico
Vanaf 2017 krijgen zorgverzekeraars de mogelijkheid om meer gezondheidsbevorderende of op preventie gerichte zorgprogramma’s uit te sluiten van het (verplichte) eigen risico. In 2016 waren de uitzonderingen van het eigen risico beperkt tot zorgprogramma’s op het gebied van diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Vanaf 2017 komen daar zorgprogramma’s op het gebied van dementiezorg, trombosezorg en incontinentiezorg bij.

Het is aan verzekeraars om deze uitsluiting van het eigen risico al dan niet aan te bieden.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
Vanaf 1 april 2017 wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor alle zwangere vrouwen. De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere meteen kiezen voor de NIPT. De test moet worden afgenomen bij een van de acht universitair medische centra. Voor de test geldt een eigen bijdrage van € 175. Dit bedrag komt overeen met de kosten van de combinatietest die nu ook voor eigen rekening van de zwangere vrouw komt.

Voorwaardelijke toelatingen
Behandelingen en medicijnen waarvan de werking positief lijkt, maar de effectiviteit nog niet voldoende is bewezen, kunnen “voorwaardelijk” worden toegelaten tot het pakket. Om de betreffende kosten ook echt vergoed te krijgen, moet de effectiviteit van de behandeling of het medicijn nog tijdens de voorwaardelijke toelating worden bewezen.

Vanaf 2016 zijn voorwaardelijk toegelaten:

  • Dendritische celtherapie (per 1 april 2016). Dendritische celtherapie is een experimentele behandeling waarbij de patiënt een vaccin krijgt toegediend dat zijn immuunsysteem stimuleert om kankercellen op te ruimen. De vergoeding van de therapie geldt voor patiënten met een specifieke vorm van huidkanker.
  • Een zenuwbehandeling bij ernstige chronische verstopping van de darmen (per 1 oktober 2016). Bij deze behandeling wordt bij de patiënt een stimulator onder de huid geplaatst en wordt met behulp van elektrische pulsen geprobeerd om de zenuwen die de darmfuncties regelen te herstellen.
Wilt u meer weten over de financiële wijzigingen rond de Zorgverzekeringswet? Lees dan het artikel 'Vooruitblik: wat betaalt u in 2017 voor uw zorgverzekering?'.