Netherlands

Regeerakkoord en zorgverzekeringen: wat wijzigt er?

 

Na lange tijd van onderhandelingen is begin oktober eindelijk een regeerakkoord gepubliceerd. VVD, CDA, ChristenUnie en D66 gaan samen een regering vormen. Zorg was bij de verkiezingen in maart 2017 een belangrijk thema. In alle debatten ging het over zorg en vrijwel alle partijen hadden uitgebreide maatregelen aangekondigd waarmee naar de gunst van de kiezers werd gedongen. Maar wat komt daar nu eigenlijk van terecht in het nieuwe regeerakkoord?

Verplicht eigen risico
In de verkiezingsprogramma’s wordt veel gesproken over het verplichte eigen risico. De VVD wilde alternatieve, slimmere manieren van eigen betalingen onderzoeken. CDA en CU wilden het verplichte eigen risico met (ruim) EUR 100 verlagen.

Het compromis wat in het regeerakkoord is opgenomen, is dat het verplichte eigen risico gedurende de kabinetsperiode bevroren wordt op EUR 385. Terecht wordt aangegeven dat dit gevolgen heeft voor de premie.

Verloren tijd
Deze bevriezing levert en lost echter niets op. Voor veel mensen is het verplichte eigen risico van EUR 385 per jaar hoog. Tegenstanders zullen blijven roepen dat dit leidt tot zorgmijding.

Als dit onderdeel van het regeerakkoord inderdaad gelezen moet worden als “er gebeurt niets met het verplichte eigen risico gedurende de kabinetsperiode” dan is dat verloren tijd. Tijd die beter serieus gebruikt kan worden om de financiering nogmaals goed te bekijken en eventuele alternatieven te onderzoeken. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling van het kabinet.

Mosterd na de maaltijd
In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet verwacht dat zorgverzekeraars het aanbod van zogenaamde budgetpolissen vóór 2020 verminderd. Gebeurt dat niet dan zal het kabinet zelf maatregelen nemen.

Dit is een onmogelijke bepaling, want ‘de’ budgetpolis bestaat niet. De term is een verzamelbegrip voor een breed scala aan goedkopere polis-varianten, aangeboden door verschillende zorgverzekeraars. De aantrekkingskracht voor consumenten zit hem in de lage premie. De premie van een budgetpolis is zo laag, omdat de verzekeraar een of meer beperkingen heeft ingebouwd, waarmee hij geld bespaart. Dit kan te maken hebben met beperkt contracteren van zorgverleners, maar ook met het online moeten indienen van nota’s of het via een online apotheek bestellen van medicijnen.

Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het communiceren van de beperkingen van hun budgetpolissen. Daarmee lijkt dit voornemen van het nieuwe kabinet eigenlijk mosterd na de maaltijd en niet echt nuttig.

Standaardisatie productaanbod
Het kabinet wil onderzoeken “of en hoe meer transparantie en standaardisatie van het totale polisaanbod (waaronder collectiviteiten) gerealiseerd kan worden”. Wat hiermee precies bedoeld wordt, is onduidelijk.

Als het voornemen is om elke verzekeraar te dwingen dezelfde pakketten (zowel basisverzekering als aanvullende pakketten) aan te bieden, dan is dat een zeer slechte zaak.

Zorgcollectiviteit in het geding
Werkgevers betalen – via de inkomensafhankelijke bijdrage – bijna de helft van de kosten van de Zorgverzekeringswet in Nederland. Als er een verplichte standaardisatie plaatsvindt van het productaanbod, kan dat het einde betekenen van alle toegevoegde waarde die een zorgcollectiviteit nog kan bieden. Want als er geen afspraken tussen werkgevers en zorgverzekeraars gemaakt kunnen worden voor specifieke arbeidsgerelateerde zorg, heeft een zorgcollectiviteit weinig nut meer.

Het is afwachten wat hier concreet mee wordt bedoeld, maar vooralsnog klinkt dit niet als een goed idee.

Beter inzicht in kwaliteit zorgverleners
Het kabinet wil dat zorgverleners en zorgverzekeraars serieus werk gaan maken van het inzichtelijk maken van kwaliteit van de zorg. Op dit moment is er geen of weinig inzicht in de kwaliteit van de zorg.

Zou het niet fantastisch zijn als u als werkgever een zorgverzekeraar voor een collectief zorgcontract kan selecteren op basis van kwaliteit? Zo weet u zeker dat uw werknemers en hun gezinsleden echt de beste zorg krijgen als zij daar gebruik van moeten maken. Aon maakt zich al tijden sterk voor het objectief en vergelijkbaar inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. En niet alleen vanuit het perspectief van een zorgconsument, maar juist ook voor iemand die (nog) geen zorg nodig heeft. Als dit gerealiseerd kan worden dan betekent dat echt een enorme verbetering van het zorgstelsel.

Preventie
Het kabinet stelt een behoorlijk bedrag ter beschikking voor preventie en gezondheidsbevordering. Het idee is om een nationaal preventieakkoord te sluiten met allerlei betrokken partijen, waaronder werkgevers. De speerpunten van dit akkoord zijn vooralsnog stoppen met roken en bestrijding van overgewicht.

Aon vindt het heel goed dat het kabinet streeft naar een gezamenlijke aanpak voor deze speerpunten en vindt het belangrijk om ook werkgevers daarbij te betrekken. Wij zijn in elk geval erg benieuwd naar de concrete invulling van dit punt.