Netherlands

Wat wijzigt er in het zorgverzekeringspakket in 2019

 

Het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wijzigt vrijwel jaarlijks. Ook per 2019 wijzigt er weer een aantal zaken. Belangrijk is de opname van preventieve zorg in de vorm van een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma en de beperking van de vergoeding van vitaminen, mineralen en paracetamol. Het is al weer enige tijd geleden dat er verstrekkingen uit het basispakket werden gehaald…

Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma
Vanaf 1 januari 2019 valt een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma (afgekort: een GLI) onder de basisverzekering. Dit programma is bedoeld voor mensen met een matig (of sterk) verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan hun gewicht. De schatting is dat ongeveer vijf miljoen mensen in Nederland voor een GLI in aanmerking komen.

Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar de betrokken zorgverleners, zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten. Een GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht. Dit wordt bereikt door de inzet van een combinatie van interventies, gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.

Een GLI is sterk gericht op preventie. Het is de bedoeling dat de inzet van een GLI leidt tot positieve opbrengsten. De verwachting is dat mensen minder beroep hoeven te doen op duurdere zorgvormen. Ook is een GLI gericht op een hogere participatie van de gebruikers in de samenleving.

Het inzetten van een GLI is een uitstekende mogelijkheid om de fitheid en de duurzame inzetbaarheid van werknemers met overgewicht te verbeteren. Eigenlijk is het voor het eerst dat een preventieve maatregel van deze omvang in het pakket van de Zorgverzekeringswet wordt opgenomen, en dat is een goede zaak!

Vergoeding oefentherapie bij COPD
Chronic obstructive pulmonary disease, in Nederland beter bekend onder de afkorting COPD, is een chronische longziekte. Uit onderzoeken is gebleken dat oefentherapie in een redelijk vroeg stadium van de ziekte complicaties bij COPD en inzet van zwaardere zorg kan voorkomen. Een hoge drempel voor volwassen patiënten was dat de eerste 21 behandelingen oefentherapie niet voor vergoeding in aanmerking kwamen.

Per 2019 wordt de vergoeding van oefentherapie bij COPD uitgebreid. Afhankelijk van de ernst van de ziekte, vastgelegd in een viertal klassen, is er recht op vergoeding van een aantal behandelingen oefentherapie. Bij de hoogste klasse geldt een vergoeding van maximaal 70 behandelingen oefentherapie in het eerste behandeljaar en maximaal 52 behandelingen in de daaropvolgende behandeljaren. Voor lagere klassen is dat aantal lager.

Zittend ziekenvervoer bij oncologische behandeling
Vanaf 2018 is de dekking voor zittend ziekenvervoer bij chemo- of radiotherapie in het basispakket uitgebreid met zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie. Het zittend ziekenvervoer naar deze therapieën zelf wordt vergoed. Vervoer naar onderdelen van de behandelingen die geen therapie bevatten maar daar wel mee te maken hebben, vallen tot nu toe niet onder deze vergoeding. Denk hierbij aan consulten, controles en (bloed)onderzoeken.

Dit wordt per 2019 aangepast. Ook het vervoer naar controles, consulten en (bloed)onderzoeken als onderdeel van de totale oncologische behandeling worden vanaf dat moment vergoed. Hieronder vallen ook controles die bijvoorbeeld op de chemokuur zelf volgen, om vast te stellen wat het effect van de therapie is. Voorwaarde is wel dat de controles plaats vinden in het kader van de primaire chemo-, radio- of immuuntherapie.

Maximering eigen bijdrage geneesmiddelen
Farmaceutische zorg (geregistreerde medicijnen en andere geneesmiddelen) worden over het algemeen vanuit de basisverzekering betaald. Voor de geneesmiddelen geldt het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit houdt in dat geneesmiddelen zijn ingedeeld in groepen van onderling vervangbare middelen. Per groep wordt een vergoedingslimiet berekend. Kiest een verzekerde voor een medicijn waarvan de kosten hoger zijn dan de vergoedingslimiet, dan betaalt die verzekerde een eigen bijdrage. Vooral bij mensen met een chronische aandoening kunnen deze eigen bijdragen, in combinatie met andere eigen betalingen, fors oplopen.

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken dat er maatregelen worden genomen om de stapeling van zorgkosten te voorkomen. Daarom wordt de eigen bijdrage voor medicijnen per 2019 gemaximeerd op € 250 per jaar.

Paracetamol, vitamines en mineralen uit het basispakket
Per 1 januari 2019 worden vitaminen, mineralen en paracetamol niet meer worden vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt voor vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een (nagenoeg) gelijkwaardig alternatief bestaat in de vrije verkoop. Volgens de minister van VWS zijn de betreffende middelen in de vrije verkoop vaak aanzienlijk goedkoper. Dit komt onder meer omdat een gebruiker alleen voor de middelen zelf betaalt, en er geen vergoeding voor het recept van toepassing is. Dit laatste is wel het geval als het middel door een arts wordt voorgeschreven en bij een apotheek wordt gehaald.