Netherlands
Controleer of uw verzekering psychologische zorg dekt

Controleer of uw verzekering psychologische zorg dekt

Kosten burn-out mogelijk voor rekening werkgever

Werkgevers doen er goed aan om te controleren of hun zorgverzekering het komende jaar nog psychologisch zorg van medewerkers als gevolg van arbeidsgerelateerde psychologische klachten dekt. De psychologische zorg in Nederland verandert per 1 januari 2014 drastisch. De kosten van psychologische zorg komen hierdoor in veel gevallen vaker voor rekening van werkgevers.

Een generalistische basis-GGZ vervangt per 1 januari de psychologische vergoedingen zoals die in de Basisverzekering geregeld was. Ook de GGZ vergoeding zoals in de AWBZ was voorzien, wordt vervangen. Veel zorgverzekeraars schrappen, mede door de veranderingen, de psychologische zorg uit hun aanvullende zorgverzekeringen.

Het is echter nog onduidelijk of in de beoordelingsrichtlijnen van de generalistische basis GGZ, ook rekening wordt gehouden met de meest voorkomende arbeidsgerelateerde psychologische klachten, zoals een burn-out. Het kan zijn dat werkgevers die de kosten voor de inzet van psychologische interventies tot dusverre verhaalden op de aanvullende zorgverzekering van hun medewerkers (het zogenoemde 'ontdubbelen'), voortaan zelf voor deze kosten opdraaien.

Om niet voor verrasseringen komen te staan, doet u als werkgever er verstandig aan uw zorgpolis goed onder de loep te nemen en te kijken in welke mate uw verzekering na 1 januari psychologische zorg dekt. Mocht blijken dat de bestaande verzekering onvoldoende dekking biedt, dan kunt u nog voor 1 januari in gesprek gaan met uw huidige of met een andere verzekeraar om dit anders in te richten.hun verzekeraar of overstappen naar een verzekeraar die deze kosten wel dekt.

Sluit contracten met zorginstellingen
In de nieuwe situatie is het verstandig in gesprek te gaan met uw bedrijfsarts om te vragen naar de mogelijkheden die hij heeft om contracten met instellingen te sluiten. Omdat in een aantal polisvoorwaarden van de basisverzekering de bedrijfsarts als verwijzend arts wordt genoemd, mag de bedrijfsarts werknemers naar een instelling voor de generalistische basis GGZ doorverwijzen. Op dit moment is nog onduidelijk of bedrijfsartsen, net als huisartsen, contracten zijn aangegaan met instellingen en op welke wijze de doorverwijzing plaatsvindt. Als bedrijfsartsen dergelijke contracten afsluiten, kunt u veel voordeel behalen en blijft de kwaliteit van psychologische zorg voor uw medewerkers gewaarborgd.

Andere zorginhoud: inventariseer de gevolgen
De veranderingen binnen de psychologische zorg gaan verder dan alleen het verschuiven van zorgtaken. Ook de inhoud van de zorg verandert. Dit heeft mogelijk veel impact op de zorg van een bepaalde, mogelijk kwetsbare groep werknemers. Zij kunnen vanaf 2014 naar andere zorginstellingen worden overgeheveld, door een andere specialist worden behandeld of e-health ondersteuning krijgen.

In de nieuwe situatie is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts. Deze wordt gezien als de toegangspoort naar verdere GGZ behandelingen. Huisartsen die patiënten krijgen waarvan ze vermoeden dat ze te maken hebben met een lichte psychologische aandoening, kunnen de patiënt direct een psychologische behandeling aanbieden. Dit zijn hoofdzakelijk e-health oplossingen. Vermoedt de huisarts een zwaardere aandoening, dan kan hij de hulp inroepen van een psycholoog voor verder onderzoek. Afhankelijk van het oordeel van de huisarts of de psycholoog kan de patiënt een zwaarder behandeltraject krijgen.

Er verandert dus veel in de psychische zorg vanaf 1 januari. Het is raadzaam nu alvast goed te kijken naar de gevolgen voor u en uw medewerkers.

Contact

Volg Aon Nederland

Deel dit artikel