Netherlands
Onduidelijke zorgkosten maken zorgbeleid onmogelijk

Onduidelijke zorgkosten maken zorgbeleid onmogelijk

Hoewel de zorgkosten voor 2014 afnemen, is de verwachting dat deze vanaf 2015 weer flink stijgen. Aangezien werkgevers voor de helft opdraaien voor de zorgkosten, is het belangrijk de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Goed beleid maken is voor werkgevers echter onmogelijk. Belangrijke cijfers spreken elkaar tegen, omdat het onduidelijk is hoe overheidsorganen zorgkosten definiëren en rapporteren.

Hoe de zorgkosten zich ontwikkelen, is hierdoor onduidelijk. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) geeft een overzicht van de gemaakte zorgkosten tot aan het verzekeringsjaar 2012. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft haar toekomstverwachting in de Rijksbegroting. Een combinatie van deze cijfers laat bijzondere sprongen zien. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van medisch specialistische zorg, een van de belangrijkste zorgkosten. Volgens de Rijksbegroting stijgen de kosten hiervoor in 2013 significant meer dan wat het CVZ in 2012 rapporteert. In ons artikel over premieontwikkeling leest u dat de vraag naar medisch specialistische zorg afneemt.

Deze discrepantie tussen de cijfers komt door een verschil in omschrijving van wat onder 'medisch specialistische zorg' valt. Als de diverse overheidsorganen op verschillende wijze blijven rapporteren, dan is er voor werkgevers op geen enkele wijze beleid te maken op de veranderingen in hun aandeel voor de zorgkosten van Nederland. De transparantie in de zorgmarkt, waar de minister zo voor pleit, zou ook tot uiting moeten komen in hoe de overheidsorganen zorgkosten definiëren en rapporteren.

Inzicht nodig op kostenpost van twintig miljard
De totale zorgkostenpost voor werkgevers bedraagt jaarlijks een kleine twintig miljard euro. De ontwikkeling van de zorgkosten bepaalt de vaststelling van uw werkgeversbijdrage. Hoewel de zorgkosten in 2014 afnemen, verwacht de overheid dat deze in 2015 met 8% stijgen ten opzichte van 2014. U doet er goed aan hier alvast rekening mee te houden.

De ontwikkeling van de zorgkosten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de zorginkoop. Zorgverzekeraars zetten hier sterk op in om de kosten te drukken. Zij worden hierin ondersteund door de bestuurlijke hoofdlijnakkoorden. Minister Schippers is met zorgverleners overeengekomen dat de zorgkosten de komende jaren maximaal 1,5% mogen stijgen, met uitzondering van de kosten voor huisartsen. Die mogen met 2,5% stijgen. Dit is omdat zij een belangrijke rol krijgen in de generalistische basis GGZ .

De strijd om de verzekerde gaat zich komend jaar waarschijnlijk afspelen op het gebied van de zogenoemde 'selectieve zorgpolissen'. Dat zijn polissen waarbij de verzekerde een lage premie betaalt in ruil voor een beperktere keuzemogelijkheid van zorgverleners. Verzekeraars hebben aanzienlijke inkoopkortingen bedongen door zeer selectief bij zorgverleners (zoals ziekenhuizen) in een bepaalde regio in te kopen. Verzekerden worden steeds prijsbewuster en kiezen eerder voor de verzekering met de laagste premie, maar moeten er rekening mee houden dat dit vaak leidt tot een beperktere keuzevrijheid. Dit vergroot de kans dat uw medewerkers niet altijd de meest optimale zorg ontvangen, wat uiteindelijk gevolgen heeft voor uw verzuimkosten. Ook deze trend is iets om de komende jaren op te letten.

Grafieken:

Bedragen x EUR 1.000

De verschillende spelers binnen het zorgterrein geven andere cijfers weer. Bovenstaande grafiek geeft een vereenvoudigd voorbeeld van de verschillen in ontwikkeling van de belangrijkste zorgkosten vanuit de basisverzekering weer.Bovenstaande grafiek toont de verwachte zorgkostenontwikkeling volgen het ministerie van VWS.

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland