Norway
Risikostyring

Risikostyring: Alminnelig styreansvar og brudd på handleplikten som ligger hos et styre

Nyhetsoppdatering mars 2017

I en nylig dom avsagt i Bergen Tingrett ble alle styremedlemmene dømt til å betale erstatning på mellom 1,5 million og 10 millioner, etter en konkurs.
De hadde som styremedlemmer i et seismikkselskap over lang tid slitt med svak likviditet, og revisor hadde selv ved flere anledninger skriftlig varslet styret om likviditetsproblemer, uten at dette hadde blitt fulgt opp med analyse og skriftlighet som kunne dokumenteres i ettertid.

Kravstilleren, som hadde et krav på ca 88 millioner NOK, anså selv styret som meget profesjonelt, fikk medhold i at styret ikke hadde oppfylt sine plikter i henhold til asal § 3-4 . Asal § 3-4 oppstiller et krav om at styret skal sørge for forsvarlig egenkapital og forsvarlig likviditet, og når det ble vurdert slik at de ikke hadde oppfylt sine plikter, så pådro de seg et styreansvar.

I dommen er det gitt betydelig lempning (nedsettelse av ansvaret), altså at det er gitt fratrekk for at byrden ikke skal bli for stor for dem som dømmes til å betale erstatning. «Ansvaret bør være så strengt at det bidrar til at styremedlemmene oppfyller pliktene sine. Men det er også et viktig hensyn at erstatningsansvaret ikke kan være så strengt at styrerollen i praksis nærmer seg et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Økonomisk ansvar ved store tap kan være ruinerende», heter det i dommen. Et moment som ble vurdert når man skulle vurdere lemping, var forsikringsmuligheter. Det er opplyst at de saksøkte hadde en styreansvarsforsikring på MNOK 50, men denne ble ikke vedlikeholdt til tross for at de saksøkte ble varslet om at søksmål kunne bli aktuelt. Dersom styreansvarsforsikringen var blitt holdt vedlike, ville saksøker hatt dekning for minst MNOK 50. Det teller i skjerpende retning at de saksøkte ikke vedlikeholdt styreansvarsforsikringen, jf. Hagstrøm & Stenvik 2014 s. 527

Dommen viser at ledelsen og styret må sørge for tilstrekkelig risikostyring og gode prosesser for å identifisere, analysere, kvantifisere risiko knyttet til bedriftens drift.

Samtidig tydeliggjør den verdien av å ha en styreansvarsforsikringen, med tilstrekkelig dekning.

Dommen er anket, og dermed ikke rettskraftig.

Mer informasjon