Norway
Aon Norway - oppdatering april 2012

AFP i privat sektor 

Nyhetsoppdatering april 2012

Noen viktige punkter å huske på underveis


Vedtektene til AFP har regler både i forhold til hva som må være oppfylt når man fyller 62 år og regler som må være oppfylt når man tar ut AFP. Selv om ansatte fyller både vilkår ved fylte 62 år og vilkår for uttak av AFP, kan man likevel miste rett til AFP dersom man har mottatt pensjon, ventelønn eller andre tilsvarende ytelser uten arbeidsplikt de siste 3 årene før fylte 62 år.

Utestasjonerte arbeidstakere

 • Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62.
  Utestasjonerte arbeidstakere som er ansatt i annet konsernselskap, filial, e.l. i utlandet opptjener i utgangspunktet ikke ansiennitet under utenlandsopphold.

 • Vedtatt endringer i tilslutningsregelen for utestasjonerte fra 22.12.2011.
  Foretaket kan søke styret i Fellesordningen om samtykke til at utestasjonerte i datterselskap, annet konsernselskap, filial m.v. skal være omfattet av Fellesordningen under utestasjoneringen.
  Tilslutningen må da gjelde alle utestasjonerte.

 • Kan søke om at også tidligere utestasjoneringsopphold skal omfattes.
  Obs! Søknadsfrist 4 måneder etter vedtektsendring.

Endringen får virkning både for krav som må være oppfylt ved fylte 62 år, og for krav som må være oppfylt ved uttakstidspunkt - bl.a sammenhengende og reell arbeidstaker i 3 år før uttak.

Siste nytt

Spørsmål?