Norway
Aon Norway - oppdatering april 2012

Banklovkommisjonens forslag til endringer 

Nyhetsoppdatering april 2012

Banklovkommisjonen jobber intenst i disse dager. Det forventes at kommisjonen leverer en innstilling til Regjeringen rett før sommeren, men denne blir kanskje ikke offentlig tilgjengelig før etter sommerferien.

Fripoliser – forslag til endringer

Banklovkommisjonen la i desember frem et forslag til regjeringen om endringer i regler for fripoliser. Forslaget åpner bl.a. for at fripoliseeiere kan gis en viss mulighet til å påvirke fremtidig avkastning, mot å gi fra seg den årlige avkastningsgarantien. Dette gir muligheter for høyere risiko og høyere forventet avkastning og regulering på fripolisen. Det understrekes at eventuelle endringer i investeringene kun skjer dersom eier av fripolisen ønsker dette.

Endringer i tjenestepensjonene i privat sektor

Før sommerferien skal Banklovkommisjonen legge frem forslag til endringer i pensjonslovene som vil påvirke dagens ytelsesordninger. Det er stor sannsynlighet for at også innskuddsordningene i fremtiden vil bli endret noe.

Dagens ytelsesordning er ikke tilpasset endringene i folketrygden og det er behov for endringer. Ytelsesordningene har fått sitt “navn” fordi det i slike ordninger på forhånd er avtalt hvilken pensjonsytelse som skal utbetales ved nådd pensjonsalder – typisk 66 % av sluttlønn.

Forslagene som foreligger, innebærer at fremtidens pensjonsordninger blir innskuddsbaserte i oppsparingstiden, på samme måte som den nye folketrygden. Det bygges opp en pensjonskapital gjennom årlige innskudd. Det kan bli et tak på hvor mye avkastningen som tilføres den ansattes saldo, og det overskytende tilfaller bedriften. Det vil mest sannsynlig bli en årlig garanti mot negativ utvikling av pensjonskapitalen. Når oppsparte midler skal utbetales, vil ytelsen bestemmes av størrelsen på pensjonskapital og et eget delingstall som gir grunnlag for å fastsette den årlige pensjonsutbetalingen. Delingstallet gjenspeiler forventet levealder. Det som først og fremst skiller den nye pensjonsordningen fra ordinær innskuddsordning – slik vi kjenner disse i dag, er at produktet har “dødlighetsarv”. Det vil si at oppspart saldo ikke blir utbetalt til avdødes etterlatte, men tilført saldoen til øvrige forsikrede med samme pensjonsprodukt.

Det er foreløpig ikke avklart hvordan oppspart saldo i en eksisterende ytelsesordning eventuelt skal kombineres med ny pensjonsordning. Innskuddssatsene er heller ikke avklart, men det er foreslått at maksimal innbetaling skal være 8 % av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1G og rundt 25-26 % av pensjonsgivende inntekt mellom 7,1G og 12G.
 

Grunnmodell - forsikret løsning 

 

 

"Skrapet" løsning - uten avkastningsgaranti og levealdersrisiko - avkastning til medlemmet opp til et nivå (G-vekst?)
Avkastning over dette tilføres bedriften, ikke krav til balanseføring
Verdisikringen for medlemmet av oppspart kapital ligger i avkastningen

Påbygningsmoduler   

 

 

 

Årlig oppjustering av opptjent kapital - "sluttlønn"
Årlig regulering av pensjon
"Utligning" av levealdersjusteringen
Må balanseføres
Uforutsignar kostnad
Begrensningen ligger i rammelover

Overgangsløsninger 

 

 

Utfordrende å koble sammen tidligere opptjening og ny pensjonsordning
Vesentlig for forsikringsbransjen at endringen ikke medfører masseutsendelse av fripoliser

 

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn