Norway
Aon Norway - oppdatering januar 2013

Utredning nr 27 fra Banklovkommisjonen: Forslag til overgangsregler for private tjenestepensjoner 

Nyhetsoppdatering januar 2013

 

Finansministeren fikk 7.januar overlevert utredning nummer 27 fra Banklovkommisjonen. Denne utredningen inneholder forslag til overgangsregler fra ytelsesbasert pensjon til ny forsikringsbasert tjenestepensjon – såkalte hybride tjenestepensjoner.  Finansdepartementet skal sende utredningen ut på høring med 3 måneders høringsfrist. Finansministeren legger opp til at endringene i pensjonsregelverket skal behandles i høstsesjonen 2013 – dvs. etter Stortingsvalget i 2013.

Aon Norway avholder frokostmøter i Stavanger 5. februar og i Oslo 12. februar. Vi vil der gå nærmere inn på de forslag som nå foreligger for overgangsløsninger og fremtidige pensjonsordninger. Send en mail til Erle Øiseth hvis du ønsker å reservere plass allerede: erle.oiseth@aon.no. Egen invitasjon vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Hovedpunktene i denne utredningen:

 • Det gis en overgangsperioden på 3 år fra loven endres til bedrifter må ha på plass nye tjenestepensjoner. Det vil si at man får tidsperioden frem til 2017 på å gjøre endringer dersom loven trer i kraft i 2014
 • Det foreligger forslag til tre ulike overgangsordninger fra dagens foretakspensjon, (ytelsespensjon) til ny tjenestepensjon:
  • Alle ansatte overføres til ny tjenestepensjon innen tre år etter ikrafttredelse av ny tjenestepensjonslov. Allerede opptjente rettigheter på eksisterende ytelsespensjon blir satt over på en pensjonskonto. Den opptjente ytelsen som ansatte har krav på ved omdanning til ny pensjonsordning har Grunnlovsvern. Det er først når man fyller 67 år at man har rett på den opptjente ytelsen som utstedes på omdanningstidspunktet. Fortsatt kan pensjonen tas ut ved fylte 62 år, men da blir denne lavere enn garantert ytelse ved 67 år. (Slik det også er i dag). 
  • Alle som er født i 1962 eller tidligere kan videreføre opptjening av ytelsespensjon på dagens nivå og med gammel folketrygd uten levealdersjustering. Ansatte som er født i 1963 og senere vil senest 3 år etter ikrafttredelse av ny tjenestepensjonslov få pensjonsopptjening etter nytt tjenestepensjonsregelverk og ny pensjonsplan
   • Opptjening av ytelsespensjon for de eldste arbeidstakerne, samt for alle ansatte i overgangsperioden skal skje med nye premiegrunnlag og dette gir en vesentlig dyrere pensjonsordning for alle fordi det må innbetales mer penger for å opprettholde det pensjonsløfte som er gitt. Det er ikke foreslått at bedriftene og/eller ansatte må innbetale mer penger til de rettigheter som allerede er opptjent.  Det er livsforsikringsselskapenes plikt å sørge for at det tilføres penger for å dekke opp underfinansieringen.
    Det antas at nytt premiegrunnlag vil bli innført i løpet av 1. halvår av 2013 selv om ny tjenestepensjonslov ikke settes i kraft før i 2014.
  • Ny ytelsesbasert pensjonsordning tilpasset ny opptjening i folketrygden. Fagorganisasjonenes medlemmer av Banklovkommisjonen ber om at det utredes mulighet for fortsatt ytelsesbasert pensjonsopptjening. Et slikt alternativ vil forslagsstillerne ha på plass før overgangsperioden på tre år er utløpt, slik at dette kan være et alternativ til innskuddspensjoner og hybride pensjoner
 • Dersom ytelsespensjon ikke er endret innen utgangen av tre-års perioden, vil ytelsespensjonen bli avviklet
 • Det er fortsatt anledning til å omdanne ytelsespensjon til innskuddspensjon med de samme reglene som er gjeldende i dag
 • Det vil senere komme forslag til endringer i uførepensjon. Folketrygdens uføretrygd endres fra 2015
 • Etterlattepensjoner er ikke endret i folketrygden ennå. Hvordan nye etterlattepensjoner vil bli kommer man tilbake til når endringen i folketrygden er avklart 

Forslag til endringer i innskuddspensjonsloven

 • Knekkpunktene endres fra 6G til 7,1G og det forslås å fjerne fradraget på 1G. Innskuddspensjonsloven skal regulere maksimale grenser for innskudd. Departementet kan i forskrift bestemme om maksimale innskudd skal være lavere enn de rammer som innskuddspensjonsloven gir. Forslag til maksimale innskuddsrammer tilsvarer maksimale innskuddsrammer i hybrid grunnmodell:
  • 8% av alle lønn inntil 12G
  • 18,1% av lønn mellom 7,1G og 12G
  • Departementet kan i forskrift bestemme at det ved beregning av lønn som grunnlag for fastsettelse av innskudd i den enkelte innskuddspensjonsordning kan ses bort fra lønn mellom 0 og 1 G

Forhold til obligatorisk tjenestepensjon

 • Ingen endring i minstekrav til pensjonsordning. Minstekrav til sparing er fortsatt:
  • 2% av lønn mellom 1G og 12G


Ved spørsmål kan du ta kontakt med din pensjonsrådgiver i Aon Norway eller Beate Fahre beate.fahre@aon.no 

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn