Norway
Aon Norway - oppdatering juni 2012

Forslag til endringer i tjenestepensjonene i privat sektor

Nyhetsoppdatering juni 2012


Banklovkommisjonen legger i disse dager frem forslag til endringer i pensjonslovene som vil påvirke dagens ytelsesordninger. Det er Aons forståelse at også innskuddsordningene i fremtiden vil bli noe endret.
Forslagene som foreligger viser at fremtidens pensjonsordninger på mange måter blir en innskuddsordning i oppsparingstiden ved forhåndsavtale om hva som skal innbetales.

Når oppsparte midler skal utbetales, vil ytelsen bestemmes av saldo på konto og antall år utbetalingen skal fordeles.  Den nye pensjonsordningen vil inneholde dødlighetsarv. Dette betyr at oppspart saldo ved dødsfall vil bli fordelt på de som overlever istedenfor å gå som arv til avdødes etterlatte.

Hva er “varslet” fra Banklovkommisjonen

 • Grunnmodell – forsikret løsning
  • «Skrapet» løsning uten avkastningsgaranti og full levealdersjustering
  • Ikke krav til balanseføring
  • Verdisikring for ansatte ligger i tilført avkastning
 • Standardmodell – forsikret løsning
  • Grunnmodell med verdijustering av oppstart kapital med lønnsjustering
  • Må balanseføres
 • Påbyggingsmoduler – i tillegg til grunnmodell eller standardmodell
  • Årlig oppjustering av oppspart kapital med egen lønnsvekst – «sluttlønn»
  • Årlig regulering av pensjon under utbetaling
  • «Utligning» av levealdersjustering – fra 67 år ?
  • Må balanseføres
  • Uforutsigbar kostnad
  • Begrensingen ligger i rammelovgivningen
 • Overgangsløsninger
  • Utfordrende å koble sammen tidligere opptjent premiereserve og ny opptjening
  • Vesentlig for både ansatte og pensjonsleverandører at ny løsning ikke medfører masseutstedelse av fripoliser

Forslag til ny hybridordning

 • Grunnmodell
  • 8% av lønn inntil 7,1G + 26,1 % av lønn mellom 7,1G og 12G
  • Oppspart kapital justeres opp med avkastning
 • Standardmodell
  • 7% av lønn inntil 7,1G + 25,1% av lønn mellom 7,1G og 12G
  • Lønnsjustering
  • Regnskapsforpliktelser
 
 • Begge modellene er med dødelighetsarv
 • Livsvarig utbetaling eller opphørende
 • Levealdersjustering
 • Regulering av pensjon under utbetaling?
 • Ektefellepensjon?
 • Uførepensjon?

Hvordan blir pensjonene med ny pensjonsløsning

 • Modellen er relativt lønnsnøytral, i motsetning til dagens innskuddsordninger, men det krever høye innskuddssatser over 7,1 G
 • Lønnsvekst ut over snittet, systematisk over tid blir ikke kompensert i denne ordningen (ikke i FT ikke i Hybrid)
 • Delingstallet gjør store utslag
 • Lav pensjonsalder gir lav pensjon
 • Men jobber man over 70, vil mange få en god pensjon selv med voksende delingstall

 

 

 

Siste nytt