Norway
Aon Norway - oppdatering mars 2013

Fortsatt mulig med ytelsespensjon i privat sektor?

Nyhetsoppdatering mars 2013

Finansdepartementet har i et brev til  Banklovkommisjonen 20. mars gitt kommisjonen  mandat til å utrede om det er ønskelig og eventuelt mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon i privat sektor.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når en eventuell utredning av ny ytelsesbasert alderspensjon skal være klar. Banklovkommisjonen har tidligere sagt at dersom kommisjonen skal utrede ny ytelsesbasert alderspensjon i privat sektor, vil det være naturlig å se på dette sammen med utredning av ny uføre- og etterlattepensjoner innenfor foretakspensjon. Ny uføretrygd i folketrygden vil som kjent ikke tre i kraft før 2015.

Forslag til nye tjenestepensjoner - mulige alternativer

 

 

 

Departementet har gitt følgende føringer til et eventuelt utredningsarbeid:

  • Årlig pensjon bør fastsettes som en nettoytelse.  Det vil si at den skal opptjenes uavhengig av folketrygden. Årlig pensjonsytelse kan være en % av lønn eller et fast kronebeløp
  • Maksimal årlig pensjon  sammen med en beregnet folketrygd skal stå i rimelig forhold til lønn i foretaket – maks 12G
  • Lineær opptjening av pensjon. Det er krav om minst 40 år med opptjening for å få full pensjon
  • Garantert avkastning skal følge samme prisipper som hybrid – dvs. 0% avkastningsgaranti som hovedregel
  • Det skal gis regler for regulering av opptjent pensjon i opptjeningstiden og utbetalingstiden
  • En eventuell ny ytelsesbasert pensjonsordning i privat sektor skal reflektere prinsippet om levealdersjustering
  • Det skal gis overgangsregler mellom gammel og ny ytelsesbasert pensjon. Aon Norway legger til grunn at grunnlovsvernet for opptjente rettigheter etter gammel ytelsespensjon vil bestå
  • Banklovkommisjonen skal vurdere hvordan nytt ytelsesbasert pensjonsprodukt vil stille seg i forhold til krav om balanseføring av pensjonsforpliktelser hos arbeidsgiver

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn

Frokostseminar