Norway
Aon Norway - Nyhetsoppdatering juni 2014

Endringer i pensjon og oppdatering på personforsikringer

Nyhetsoppdatering juni 2014

 

Forslag til endring i aldersgrenser 
Arbeidsdepartementet vil komme med forslag om endringer i dagens aldersgrense i Arbeidsmiljøloven. Departementet foreslår også endringer i gjeldende regler for bedriftsinterne aldersgrenser.

Den generelle aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven er 70 år. Departementet vil legge frem 3 forslag til endringer av aldersgrenser:

 • Forslag 1: Heve 70-årsgrensen til 72 år samtidig med at adgangen til lavere bedriftsintern avgangsalder fjernes. Det gir en felles aldersgrense for alle på 72 år.
 • Forslag 2 og 3: Heve 70årsgrensen til 72 eller 75 år, samt videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern avgangsalder. En mulig begrensning kan være en nedre grense på 70 år eller krav til tariffavtale om lavere bedriftsintern aldersgrense.

Departementet vil også vurdere om dagens regelverk skal opprettholdes i sin helhet.

Bedriftsintern aldersgrense – krav som må oppfylles Mange bedrifter praktiserer i dag en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Høyesterett slo fast i «Gjensidigedommen» at det er anledning til å fortsette med bedriftsintern aldersgrense dersom minst følende 3 vilkår er oppfylt:

 • Den bedriftsinterne aldersgrensen er praktisert konsekvent for alle ansatte
 • Aldersgrensen er kjent for ansatte i bedriften
 • De ansatte mottar en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning når de må gå av med pensjon

Borgarting Lagmannsrett behandlet i mars i år en sak om bedriftsintern aldersgrense hvor arbeidsgiver tapte saken. Dommen er rettskraftig.

Arbeidsgiver i den aktuelle saken fikk medhold i at tjenestepensjonsordningen var tilfredsstillende for den ansatte. Når det allikevel ble tap for arbeidsgiver i saken, var det fordi det ikke kunne godtgjøre at den bedriftsinterne aldersgrensen på 67 år var allment kjent i bedriften. Arbeidsgiver oppfylte da ikke alle de 3 vilkårene som må være til stede for at aldersgrensen kan praktiseres. Det er ikke tilstrekkelig å ha en pensjonsordning med pensjonsalder 67 år. Man må sørge for at ansatte har blitt tilfredsstillende orienter om den bedriftsinterne aldersgrensen – dersom den skal være lavere enn dagens aldersgrense i Arbeidsmiljøloven, og at aldersgrensen praktiseres konsekvent ovenfor alle ansatte.

Styringsgruppe for pensjonsordninger 
Vi nevner også denne gang regler om styringsgruppe for pensjonsordning. Både innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, (ytelsespensjon) og tjenestepensjonsloven, (hybrid) har regler om at det må opprette styringsgruppe for pensjonsordningene når det er minst 15 medlemmer i pensjonsordningen.

Styringsgruppen skal ha minst 3 medlemmer og minst en av medlemmene skal velges av og blant medlemmene av pensjonsordningen.

Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen og reglene for pensjonsordningen skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres. Det er flere endringer som kan være aktuelle for styringsgruppen å få orientering om, bl.a. endring i knekkpunkt i innskuddspensjon og ny uførepensjon. Dersom dere ikke har jevnlige møter i styringsgruppen, anbefaler vi at dette igangsettes rett over sommeren. Din kunderådgiver i Aon Norway deltar gjerne med faglig input til styringsgruppemøtene.

Uførepensjon i kollektiv tjenestepensjon i tilknytning til ny uføretrygd fra 2015 

 • Ønskes uførepensjon for lønn over 6G, må det dekkes minimum 3% både over og under 6G
  • Forslag i offentlig tjenestepensjon er 3% inntil 6G + 69% mellom 6G og 12G.
 • Hovedregel er at uførepensjon skal være uten fripoliseopptjening
 • Tar bort krav om minst 30 års opptjening
  • Diskuteres hvordan dette skal håndteres i forhold til eksisterende fripoliser fra både nåværende og tidligere arbeidsgiver
 • Maksimalt dekningsnivå innenfor forsikringen foreslått til 10% for lønn inntil 6G og 76% for lønn mellom 6G og 12G
  • Uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra pensjonsordning skal skattes som lønnsinntekt
 • Ønsker en «sømløs» overgang mellom arbeidsinntekt og uførepensjon

 

 

Folketrygdens uføretrygd fra 2015 
Folketrygdens uføretrygd etter 2015 gir en dekning på 66 % av lønn inntil 6G. Lønn over 6G regnes ikke med i beregningsgrunnlag for uføretrygd fra folketrygden. Uføretrygd skal beskattes likt som lønnsinntekt fra 2015.

 

Personforsikringer 

Gråsone mellom jobb og fritid 
Høyesterett kom i mai 2014 frem til at Akeulykke var yrkesskade 
En mann fikk skulder- og hodeskader under akelek på firmaseminar og Høyesterett kom til at luftputeakingen skjedde «i arbeid».
Folketrygdloven §13-6 
I arbeid: Arbeidstaker er yrkesskade dekket når han arbeider for sin arbeidsgiver i den stilling han har i henhold til instruks eller arbeidsordre. Begrepet « i arbeid » omfatter også gjøremål som har tilknytning til det ordinære arbeid. Det kan nevnes hvilepauser, vanlige trimaktiviteter og lunsjpauser på arbeidsstedet
I lignende saker har man tidligere kommet til et annet resultat.

 • Argumenter som ofte brukes er at "aktuelle aktivitet" ikke kan betegnes som arbeid.
 • Videre kan man i flere saker ikke se at det foreligger tilstrekkelig nærhet og relevans mellom aktiviteten og arbeidsoppgaven.
 • I forhold til arbeidsoppgaven snakkes det da om tilknytning og nærhet til det ordinære arbeid til skadelidte.

  Vanskelig å vite helt hvor grenser går og vår klare anbefalig er at alle bedrifter som arrangerer slike aktiviteter for og med sine ansatte, bør tegne er fritidsulykkesforsikring med lik dekning som ved yrkesskade.

  Reiseforsikring – Nyttige tips før ferieturen! 
  Det er snart ferietid igjen og det kan da være lurt å sjekke at man har den reise­forsikringsdekningen man trenger for seg og sin familie.

  Uansett hvor du skal reise, er det lurt å finne ut litt om reisemålet før avreise.

 • Trenger du noen vaksinasjon?
 • Er passet gyldig?
 • Sjekke generelle råd fra UD

  Er du i tvil om det er tilrådelig å reise til et bestemt land, område eller region, så kan du gå inn på Utenriksdepartementets landsider - http://www.landsider.no/land/ - offisielle reiseråd - velg land.

  Vær klar over at de fleste reiseforsikringer har avbestillingsforsikring tilknyttet. Det kan være lønnsomt å sjekke dette før du bestiller en reise!

  Nyttige tips om hvordan du kan unngå skader og uønskede hendelser på reise:

 • Bruk kredittkort og ha med deg minst mulig kontanter
 • Spre risikoen, gjennom å plassere penger, pass, billetter og kredittkort på ulike steder
 • Gå ikke rundt med lommeboken i baklommen eller i ryggsekkens ytterlommer
 • Benytt hotellets safe for oppbevaring av penger og verdisaker
 • La ikke kamerautstyr, PC-utstyr, mobiltelefon eller lignende ligge i bilen eller på restaurantbordet
 • Gå ikke fra verdisaker eller bagasje uten tilsyn
 • Unngå lite trafikkerte steder nattestid, og gå gjerne flere sammen
 • Ta forhåndsregler for å unngå magetrøbbel. Ha god håndhygiene, vær forsiktig med rå grønnsaker, kjøtt som er lite stekt, softis og isbiter
 • Ha alltid små pengebeløp tilgjengelig. Ikke betal bussbillett eller en kopp kaffe med store sedler
 • Vær ekstra oppmerksom på steder med stor trengsel, for eksempel togstasjoner, busser, torg, badestrender, markeder etc
 • Pass ekstra godt på bagasje og pengene når du ankommer flyplasser eller står i resepsjonen på hotellet
 • Ikke send verdisaker som f.eks. penger, smykker, ur, foto-/video- og datautstyr, inn- og avspillingsutstyr for lyd og bilde, etc som innsjekket bagasje. Ta dette i håndbagasjen!
 • La ikke ting ligge synlig i bilens kupé
 • Når du skal parkere for natten, bruk i størst mulig grad bevoktet parkeringshus eller hotellets parkeringsområde.

  Det er restriksjoner på hvor mye og hva slags håndbagasje man får ha med på fly. Sett deg inn i "ditt" flyselskaps regelverk på dette området.

  Hva skal jeg gjøre hvis noe skjer? 

 • Ran og tyveri skal alltid politianmeldes
 • Ved forsinket bagasje ved utreise må alltid PIR-rapport vedlegges (innhentes fra flyselskapet)

  Akutte tilfeller: 
  Dersom du i løpet av reisen kommer i en akutt situasjon som vedrører reiseforsikringen, ber vi om at forsikrede, den behandlende lege, arbeidsgiver eller pårørende henvende seg til forsikringsselskapets alarmsentral som er betjent 24 timer i døgnet.

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn