Norway
Aon Norway - oppdatering juni 2012

Ytterligere reduksjon i beregningsrenten (grunnlagsrenten) fra 2013

Nyhetsoppdatering juni 2012

 

Finanstilsynet skal av soliditetsmessige årsaker fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger. Beregningsrenten kalles også ofte “grunnlagsrenten” eller “garantert rente”.


Finanstilsynet sendte 4. juni 2012 ut høring hvor de foreslår at renten settes ned fra 2,5 % til 2,0 % med virkning fra 1.1.2013. Dagens lave rentenivå tilsier at beregningsrenten burde vært ned mot 1,0 % men de vektlegger at det er et historisk lavt rentenivå og at det bør unngås store skift i beregningsgrunnlaget.


Effekten av denne reduksjonen tilsvarer reduksjonen som kom per 1.1.2012, da renten ble satt ned fra 3,0 til 2,5 %.  Premien for alderspensjon i livsvarige ytelsesordninger er dermed økt med over 60 % for de yngste ansatte siden 2011.  Tabellen under viser hvordan reduksjonen påvirker premien. Den blå søylen viser effekten av endringen fra 3,0 % til 2,5 % og den røde søylen viser totaleffekten av reduksjonen fra 3,0 til 2,0 %.


 


 
Også for uførepensjon tilknyttet innskuddsordninger vil endringen gi en ytterligere økning i premien.


Tabellen under viser effekten på risikopremien, som følge av en endring fra 2,5 til 2,0 % basert på alder. For de yngste ansatte vil premien da ha økt med nesten 20 % fra 2011 til 2013. I snitt vil bedrifter oppleve en total økning på rundt 8-15 % avhengig av snittalder i bedriften.Siste nytt

Spørsmål?