Norway
Aon Norway - oppdatering juli 2013

Tjenestepensjoner i endring – ting tar tid…

Nyhetsoppdatering juli 2013

 

 

Finansdepartementet har bestemt at det ikke skal gjøres endringer i beregningsrenten fra 1.januar 2014. Dette til tross for Finanstilsynets anbefalinger om å redusere renten av hensyn til livsforsikringsselskapenes soliditet. Det er fortsatt 2,5 % garantert rente i ytelsesbasert pensjon.

I privat sektor finnes det fortsatt to ulike måter å organisere pensjonsopptjeningen på; innskuddsbasert eller ytelsesbasert. Det blir ikke mulig å etablere hybrid pensjon fra 1. januar 2014. Premiene for ytelsesbaserte pensjoner vil fra nyttår bli vesentlig dyrere som følge av nye premietariffer (beregningsrenten endres ikke).

I offentlig sektor er det fortsatt bruttobasert ytelsespensjon som er gjeldende pensjonsordning, men langt fra alle får 66 % av sluttlønn når de er 67 år. En slik garanti er bare gitt til ansatte med offentlig tjenestepensjon som er 55 år eller eldre, gitt 30 års opptjeningstid.

Arbeidsdepartementet har lagt frem et høringsnotat for ny uførepensjon for offentlig ansatte fra 2015. Banklovkommisjonen jobber fortsatt med forslag til ny uførepensjon i privat sektor. De tar sikte på å legge frem en utredning rett over sommeren 2013.

I løpet av våren har Arbeidsretten avsagt dommer vedrørende pensjonsrettigheter. Disse dommene gir en viktig rettledning vedrørende arbeidsgivers styringsrett.

Nye tjenestepensjoner i privat sektor er utsatt og uendret grunnlagsrente

Finansdepartementet informerte i et brev til Finanstilsynet den 28. juni om at de ikke ville sette ned grunnlagsrenten til 2 %. Dette til tross for Finanstilsynets anbefalinger om å redusere renten av hensyn til livsforsikringsselskapenes soliditet.

En av begrunnelsene for at Finansdepartementet ikke endrer grunnlagsrenten, er at nye tjenestepensjoner i privat sektor blir forsinket. De melder at forslagene til nye tjenestepensjoner vil komme tidligst i løpet av 2014. De ønsker derfor ikke å redusere beregningsrenten av frykt for at dette kan gi økt overgang til innskuddspensjon da ytelsespensjon blir for dyrt.

Aon Norway gjør oppmerksom på at premien for ytelsesbasert pensjon vil øke betydelig – uavhengig av endring i grunnlagsrenten – som følge av nye premietariffer som skal innføres fra 1. januar 2014.

Ny uførepensjon – offentlig ansatte

Arbeidsdepartementet sendte i juni ut et forslag til ny uførepensjon tilknyttet tjenestepensjon i offentlig sektor:

 • Uføreordningen blir en nettoordning og regnes som et direkte tillegg til uføretrygden i folketrygden
  • 3 % av lønn opp til 6G
  • Tillegg på 0,25 % av grunnbeløpet, (maks 6 % av pensjonsgrunnlag) 
  • 69 % av lønn mellom 6G og 12G
 • Begrensning i barnetillegg for uføre med barn under 18 år
 • Ny uføreordning foreslås som en ren forsikringsordning uten fripoliseopptjening
 • Minste uføregrad settes til 20 %
 • Personer som ikke får uføretrygd fra folketrygden skal få full pensjon, 69 % fra tjenestepensjon

Uførepensjon – privat sektor

Banklovkommisjonen har denne våren utredet og vurdert ny uførepensjon tilknyttet tjenestepensjonen i privat sektor. Målet for Banklovkommisjonen var å legge frem en utredning før sommeren. Kommisjonen har utsatt fremleggelse av utredningen fordi det er behov for å gjøre noen flere konsekvensberegninger. Det er stor sannsynlighet for at ny uførepensjon i privat sektor på mange områder vil være lik uførepensjon i offentlig sektor. Det betyr bl.a. at man går bort fra krav om 30 år for å få rett til full pensjon og at pensjonen frikobles i større grad fra folketrygdens uføretrygd. Det vil ikke være fripoliseopptjening i den nye uførepensjonen i privat sektor.

Arbeidsrettens dom i «Norwegian-saken» - Tariffestet pensjon

Arbeidsretten fastslo i dom 5. juni 2013 – sak 36/2012 at Norwegian Air Shuttle brøt tariffavtalen som var inngått med pilotene i desember 2012, da de endret pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon.

Dommen innebærer at Norwegian innen 1. september 2013 må ha gjennomført nødvendige tiltak

slik at piloter som har tariffestet pensjon blir holdt skadesløse. Det er innenfor en kollektiv pensjon ikke anledning til å forskjellsbehandle ansatte under aksjeselskap. Dersom pilotene i Norwegian skal tilbakeføres til en ytelsesbasert pensjon, må også andre ansatte innenfor samme AS bli tilbakeført til samme ordning.

Aon Norway minner om at arbeidsgivers styringsrett, når det gjelder endring av pensjonsordning, kan være begrenset av kollektive eller individuelle avtaler. Brudd på disse avtalene kan påføre

foretaket betydelige merkostnader, da ansatte har rett til å bli holdt skadesløse.

Arbeidsrettens dom vedrørende deltidsansatte – forbud mot diskriminering

Arbeidsretten fastslo i dom 21. juni 2013 – sak 10/2010 at tariffestet tjenestepensjon i kommunal sektor, som bestemmer at ansatte må ha en arbeidstid på minst 14 timer i uken for å ha rett til medlemskap i pensjonsordningen, er i strid med diskrimineringsforbudet av deltidsansatte. 

Arbeidsretten har ikke avgjort hvor grensen kan settes for deltidsansatte. Dette har retten overlatt til partene å forhandle om. I privat sektor er det i medhold av både innskudds- og foretakspensjonsloven gitt anledning for at foretak kan holde deltidsansattegrense på 20 %.  Foreløpig er dette en grense som foretak i privat sektor kan forholde seg trygt til, men det kan komme endringer her dersom EU- kommisjonen får medhold i en konkret sak som de har åpnet mot Danmark. Saken i Danmark omhandler deltidsansatte som arbeider mindre enn 8 timer per uke og som derfor er unntatt fra pensjonsordningen. Saken mot Danmark vil antakelig avklare nærmere om det er lov til å ha en grense for svært lave stillingsbrøker – eller om alle, uavhengig av stillingsstørrelse skal være omfattet.

Selv om rettsavgjørelsene omhandler diskriminering av deltidsansattes rett til medlemskap i pensjonsordningen, er disse sakene også førende i forhold til øvrige personalforsikringer og deltidsansatte. Det er generelt forbudt å diskriminere ansatte som jobber deltid.

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn