Norway
Aon Norway - oppdatering april 2012

Utestasjonering

Nyhetsoppdatering april 2012

Utestasjonering kan være utfordrende både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er mye som skal ordnes før den ansatte drar, og vi ser ofte at forsikringer og pensjoner er punkter som ikke alltid står øverst på huskelisten – og av og til glemmes – når ansatte skal ta oppdrag for arbeidsgiver i utlandet i kortere eller lengre periode. Pensjons- og forsikringsløsninger bør tilpasses utenlandsoppholdets art. Lengden på oppholdet, og hvorvidt familie skal følge med eller ikke, er momenter som vil påvirke valg av løsninger.

Nordmenn er vant til gode velferdsordninger ved sykdom og uførhet. Sykehusopphold er kostnadsfrie og det gis sykepenger og andre stønader ved sykdom og uførhet. AFP, folketrygdens alderspensjon og arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger sikrer en god økonomi også etter pensjonsalder. Men hva skjer når man tar seg arbeid i utlandet?

Folketrygd

  • Den som tar arbeid i utlandet går ut av norsk folketrygd fra første arbeidsdag
  • Selv om man betaler skatt i Norge, inkludert trygdeavgift, opprettholdes ikke medlemsskap i folketrygden
  • Også medfølgende ektefelle og barn meldes ut av folketrygden enten umiddelbart eller etter en tid i utlandet

Konsekvenser når man ikke er medlem i den norske folketrygden

Når man ikke er medlem av folketrygden har man ingen rettigheter etter folketrygden.

Frivilling medlemskap i folketrygden

Ansatte kan søke om å opprettholde medlemskap i folketrygden under utestasjoneringsperioden. Det er NAV utland som tar i mot og behandler søknad om frivillig medlemskap. Det kan søkes om frivillig medlemskap i helsedelen, pensjonsdelen eller begge delene.

  • Ansatte må jobbe for en bedrift med hovedsete i Norge/norske eierinteresser
  • Ansatte må ha vært medlem i folketrygden i tre hele kalenderår i løpet av de fem siste årene før utreise. Kun hele år fra og med 1. januar til og med 31. desember blir lagt til grunn

Ektefelle og barn som forsørges av og oppholder seg i utlandet sammen med en person som er medlem i trygden, kan etter søknad bli medlemmer i trygden med samme trygdedekning som forsørgeren. For ektefellen må vilkårene for medlemskap i 3 av de siste 5 år også være oppfylt.

OBS! For utestasjonerte som skal omfattes av AFP under utestasjonering er det krav om at vedkommende også omfattes av frivillig medlemskap i folketrygden.

Forsikringsdekninger for utestasjonerte og medfølgende familie

Flere leverandører kan tilby løsninger for ansatte som skal arbeide i utlandet for kortere eller lengre perioder. Forsikringsløsningene er også tilpasset dekninger for familiemedlemmer som følger med.

Det er viktig for arbeidsgiver å ivareta de ansatte som skal være utestasjonert en periode, på best mulig måte. Aktuelle forsikringsdekninger kan være; syke- og behandlingsdekninger, hjemsendelse, ansvar, innbo, skade og livsforsikringer, rettshjelp, politisk evakuering, m.m.
 

Medlemskap i tjenestepensjon

Det er anledning til å opprettholde medlemskap i tjenestepensjonsordningen under utenlandsopphold dersom:

  • Vedkommende arbeider for foretaket, eller et foretak som etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 1-4 kan anses som tilknyttet foretaket
  • Utenlandsoppholdet skal vare i inntil 10 år
  • Med midlertidig opphold menes opphold i utlandet hvor vedkommende person i henhold til arbeidsavtale har rett til å fortsette i stilling i foretaket eller annet foretak i det konsern foretaket inngår i, etter utenlandsoppholdet

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn