Norway
Ny offentlig tjenestepensjon

Regjeringen skal utrede ny offentlig tjenestepensjon

Nyhetsoppdatering juni 2015Offentlig ansatte må jobbe lenger enn ansatte i privat sektor for å få samme nivå i pensjon. Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i mai 2015.

I følge SSB vil ansatte med offentlig tjenestepensjon som går av med pensjon i 2030 risikere å få under 50% av lønn i pensjon hvis de går av ved 67 år.

Kilde: SSB. Rapport 2015/22 Dennis Fredriksen


Enkelte beregninger fra SSB viser at yngre ansatte i offentlig sektor vil få lavere pensjon enn tilsvarende ansatte i privat sektor som har laveste sparesats på innskuddspensjon, (2%) + privat AFP.

Regjeringen ønsker likere pensjonsordninger i offentlig og privat sektor. Mobilitetshindrene i dagens regelverk må bygges ned og offentlig ansatte må i større grad tjene på å stå lengre i jobb. Offentlige ansatte skal fortsatt ha gode pensjonsordninger.

Utredningsoppdrag


Departementet skal utarbeide en rapport om nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor inkludert overgangsregler fra dagens ordninger.

Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsløsninger for offentlig ansatte.


De nye ordningene skal være bedre tilpasset pensjonsreformen, og departementet tar utgangspunkt i følgende prinsipper:


 • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening
 • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden
 • Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
 • Rapporten skal dels beskrive mulige løsninger og dels presentere statistikk om pensjoner og pensjoneringsatferd i offentlig sektor


Arbeidet skal blant annet belyse følgende problemstillinger:


 • Status for og forholdet til tjenestepensjoner i privat sektor
 • Om AFP skal være en selvstendig pensjon i offentlig sektor og hvordan AFP eventuelt skal utformes, samt vilkår for å få AFP
 • Opptakskrav og hvor lenge en skal tjene opp offentlig tjenestepensjon
 • Hvor lenge det skal være fleksibelt uttak av offentlig tjenestepensjon
 • Hvordan nye regler skal fases inn og forholdet til grunnlovsvern for pensjonsrettigheter
 • Overføringsavtalen, organisering og kjønns- og aldersnøytrale premier
 • Gjenstående spørsmål knyttet til dagens ordninger, herunder reglene for samordning av tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent med nye regler
 • Virkninger av nye regler for den enkelte og for grupper av offentlig ansatte (fordelingsvirkninger)
 • Kostnader for arbeidsgiverne og for staten, herunder regnskapsmessige konsekvenser
 • Rapporten skal ikke vurdere hvor høye ytelser de nye ordningene skal gi, herunder parametere. Egenskapene ved ulike løsninger skal illustreres for realistiske lønnsprofiler og karrierer i kommunene, staten og helsesektoren, og sammenliknes med dagens ordning med samordningsfordeler.
 • Arbeidet skal vurdere pensjonsordningene for personer med aldergrense 70 år, men ikke ordningene for personer med særaldersgrenser.


Regjeringens mål er at rapporten skal ferdigstilles 20. november 2015.

Siste nytt

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med vår pensjonsekspert Vidar Pedersen på 

Vidar Pedersen
Fagsjef
m +47 99 58 99 27
e vidar.pedersen@aon.no 
LinkedIn