Norway
Eiendomsforsikring og Tingskadeforsikring Aon Norway

Eiendomsforsikring og Tingskadeforsikring

Kompleksiteten i næringslivet og en økende tendens til å holde bedriften økonomisk ansvarlig ved feil, mangler og ulykker, gjør daglig leder og styret utsatt for kritikk, ikke bare fra media og kunder, men også fra eiere og aksjonærer.

Rettslig erstatningsansvar, og til en viss grad ansvar som utledes av kontrakter, dekkes av forskjellige typer av ansvarsforsikringer.

Bedrifts- og produktansvarsforsikringer

De fleste bedrifter har behov for forsikring som dekker krav om erstatning for tingskade og personskade. Slike skader vil være et utslag av virksomheten som bedrives eller vil skyldes produkter man produserer eller selger.

I det lokale forsikringsmarkedet og internasjonalt tilbys spesielle forsikringsprodukter som kan bidra til avlastning av bedriftens risiko for tap.

Formuesskadeforsikringer

Profesjonsansvarsforsikring dekker krav om erstatning for tap påført kunder og tredjemann, når det foreligger rettslig erstatningsansvar for bedriften. Dekker ikke tap som følger av ting- eller personskade.

Kriminalitetsforsikring er forsikring mot a) økonomisk tap som påføres bedriften av utro ansatte eller andre som bevisst ønsker å tilegne seg bedriftens verdier på urettmessig vis eller påfører bedriften tap, eller b) økonomisk tap som bedriften har ansvar for overfor tredjepart som skyldes utro ansatte eller visse typer av tredjemanns handling.

Les om styreansvarsforsikring (Directors' and Officers') her