Poland

Lokalna Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych Aon Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 67, 00-838 Warszawa (dalej jako Aon)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Aon. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Aon z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Aon. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Aon.
Aon będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Aon. Ponadto Aon będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Aon, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Aon. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: [email protected]