Poland
Polka w pracy– zaangażowana i zadowolona, jednak niepewna swojej wartości na rynku pracy

Polka w pracy– zaangażowana i zadowolona, jednak pełna obaw przed zwolnieniem i niepewna swej wartości na rynku pracy

Warszawa, 6 marca 2014r.

Podczas gdy w mediach toczy się ożywiona dyskusja z odmienianym przez wszelkie przypadki „gender”, stosunkowo rzadko pojawia się zagadnienie równego traktowania kobiet na polskim rynku pracy. Tymczasem ponad 52% ogółu ludności Polski to kobiety w wieku 15 lat i więcej. Wśród ogółu aktywnych zawodowo to przeszło 45%, wśród biernych zaś – ponad 61%. Bezrobocie też częściej dotyka kobiety. W IV kwartale 2012 roku wskaźnik stopy bezrobocia dla kobiet wyniósł 11,1%, dla mężczyzn natomiast – 9,3% .

Co na ten temat sądzą Polacy? Niestety wskazują na dyskryminację kobiet na rynku pracy. Według badania CBOSu  z 2013r., zaledwie 18% badanych Polaków uważa, że kobieta wykonująca ten sam zawód, co mężczyzna oraz posiadająca takie samo wykształcenie otrzymuje równe mężczyźnie wynagrodzenie. Niemal 70% ankietowanych jest zdania, że kobieta w tej sytuacji zarobi mniej niż mężczyzna, a ponad połowa uważa, że szanse na awans kobiety będącej w tej samej sytuacji zawodowej, jak mężczyzna są mniejsze. Kobiety nie są również wymarzonymi szefowymi Polaków. Tylko 9% Polaków deklaruje, że wolałoby raportować do kobiety, podczas gdy ponad 1/3 badanych preferuje męskie przywództwo.

Jak wynika z 8.edycji badania Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt, Polki są zadowolonymi i zaangażowanym pracownikami. Biorące udział w badaniu kobiety potwierdziły, że duży wpływ na zadowolenie z pracy ma zajmowana pozycja zawodowa. Kobiety na stanowiskach kierowniczych są zdecydowanie bardziej zadowolone od tych, które zajmują stanowiska wykonawcze, różnica wynosi 9 p.p..

W badaniu z 2013r. aż 53% kobiet potwierdziło swoje zaangażowanie, a 59% przyznało, że są zadowolone z pracy. Jednocześnie biorące udział w badaniu kobiety przyznają się do poczucia braku bezpieczeństwa i niepewności, co do swojej sytuacji na rynku pracy. Najbardziej boją się utraty pracy, mają również poczucie, że znalezienie nowego miejsca zatrudnienia może w obecnej sytuacji gospodarczej być trudne. Podobnie, jak mężczyźni kobiety najlepiej w swojej pracy oceniają oferowane im fizyczne warunki środowiska pracy oraz osoby, z którymi współpracują. Opinie kobiet różnią się jednak w zależności od zajmowanej pozycji w organizacji. Kobiety na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla zdecydowanie lepiej niż pozostałe uczestniczki badania postrzegają swoje możliwości kariery w organizacji, otrzymywane wynagrodzenie, oraz spójność marki pracodawcy.

Co to oznacza w praktyce? 
Zaangażowanie jest wypadkową trzech ważnych dla organizacji postaw prezentowanych przez pracownika, które, zgodnie z metodologią Aon Hewitt określamy jako: „mówi”, „pozostaje” oraz „działa” – wyjaśnia Magdalena Warzybok, dyrektor praktyki Talent Aon Hewitt. Po pierwsze, osoby zaangażowane pozytywnie wypowiadają się na temat organizacji. Po drugie, wiążą z nią swoją przyszłość zawodową i po trzecie, są gotowe do ponoszenia dodatkowego wysiłku na rzecz pracodawcy. Zauważyliśmy, że wszystkie trzy postawy zaangażowania są silniej reprezentowane w grupie badanych kobiet niż u mężczyzn. Co ciekawe, mimo iż kobiety lubią swoją pracę i są zaangażowane, ciągle czują się niepewnie na rynku pracy – zauważa Magdalena Warzybok.

W grupie badanych w ramach programu Najlepsi Pracodawcy kobiet najsilniejszą jest postawa „pozostaje”. Aż 54% kobiet deklarowało, że rzadko myśli o opuszczeniu swojego miejsca pracy, a 1/6 musiałaby mieć bardzo ważne powody, żeby zrezygnować z aktualnej pracy. Zaledwie 1/3 respondentek zgadza się ze stwierdzeniem, że szybko znalazłyby nową pracę. Wśród mężczyzn ten odsetek wyniósł 44%, czyli aż o 9 p.p. więcej! Ponadto kobiety wyraźnie częściej obawiają się o stabilność swojego zatrudnienia – tylko 39% badanych pracownic odpowiedziało pozytywnie ("zdecydowanie się zgadzam" i "zgadzam się") na pytanie "Rzadko obawiam się utraty pracy".

Opinie kobiet, które wzięły udział w badaniu Najlepsi Pracodawcy 2013 potwierdzają m.in. dane, jakie cyklicznie przekazuje GUS. Kobiety są zdecydowanie mniej pewne swojej sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie przyznają się do zaangażowania i satysfakcji z pracy, której nie chcą opuszczać. To wielki kapitał, którego żaden pracodawca nie powinien lekceważyć. Naprawdę niewiele trzeba, aby przez umiejętne działania uwolnić drzemiący potencjał efektywności. Rozwiązaniem nie są parytety płciowe w zarządzaniu ale koncepcja angażującego przywództwa – bez względu na płeć.– tłumaczy Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zarządu Aon Hewitt w Polsce i szef europejskiej praktyki Talent. Prowadzone przez nas badania zaangażowania pracowników oraz przykłady firm Najlepszych Pracodawców pozwalają propagować rozwiązania i praktyki, dzięki którym zaspokajane są potrzeby różnych grup pracowniczych, także kobiet. Celem wielu z nich jest niwelowanie obaw kobiet – pracowników. Firmy Najlepsi Pracodawcy prowadzą m.in. działania rozwojowe podnoszące "wartość" pracownika na rynku pracy. Coraz częściej też oprócz elastycznego czasu pracy oferują żłobki, przedszkola, świetlice blisko miejsca pracy czy w samej firmie. Pokoje dla matek karmiących to już niemal standard w firmach – laureatach programu Najlepsi Pracodawcy. W niektórych firmach działają specjalnie zaaranżowane pokoje, w których może pracować matka z dzieckiem nie zakłócając pracy innych. Zauważamy również pojawienie się wśród pracodawców działań określanych mianem "returnship", czyli ułatwiających powracającej pracownicy po urlopie macierzyńskim czy długim urlopie wychowawczym włączenia się z powrotem w rytm pracy, nadrobienie zaległości czy podniesienie kompetencji. To coraz częściej działania networkingowe w miejscu pracy, wsparcie i zapewnianie bezpiecznego, wspierającego środowiska pracy – w tym nastawienia współpracowników, ale też zajęcia z psychologiem czy coaching – dodaje Edward Stanoch.

Co motywuje kobiety? A co je  … demotywuje ...

Według modelu Aon Hewitt kluczowy wpływ na zaangażowanie ma 19 obszarów środowiska pracy nazywanych czynnikami zaangażowania. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, najbardziej zadowolone są z warunków pracy, czyli dostosowania fizycznych warunków środowiska pracy do charakteru wykonywanych zadań, współpracowników, co oznacza szacunek okazywany przez nich sobie nawzajem oraz powierzanych im zadań (satysfakcja osiągana w sferze codziennych obowiązków zawodowych). Jak wynika z badań Aon Hewitt, tym co najbardziej demotywuje kobiety (w tym obszarze preferencje kobiet nie odbiegają od preferencji mężczyzn) jest poczucie braku adekwatności płacy do wkładu pracy oraz poczucie stagnacji kariery, czyli brak realnych możliwości jej rozwoju.

Kobieta i … stres w pracy

68% kobiet w porównaniu z 74% mężczyzn twierdzi, że radzi sobie ze stresem w pracy. Co ciekawe równie dobrze, a nawet nieznacznie lepiej od mężczyzn, kobiety radzą sobie z zachowaniem równowagi między pracą a życiem osobistym – różnica wynosi 3 p.p.

Wyjaśnieniem takiej postawy jest redefinicja pojęcia równowagi między pracą a życiem osobistym. Dziś coraz częściej mówimy o zwycięstwach (z ang. "wins") w obu tych sferach bowiem wypracowanie rzeczywistej równowagi jest awykonalne – tłumaczy Magdalena Warzybok z Aon Hewitt. Jeśli dokonamy jasnej priorytetyzacji, co jest ważne – w życiu osobistym i zawodowym i z konsekwencją będziemy realizować postanowienia, wiemy, co zrobimy a czego nie w każdej
z tych sfer – wówczas zyskamy poczucie wewnętrznej spójności. W efekcie poziom stresu spadnie a dzięki odzyskaniu spokoju łatwiej o koncentrację i skupienie na rzeczach ważnych. Łatwiej wówczas o realizację postawionych celów i osiąganie "zwycięstw". I takie postawy obserwujemy wśród kobiet – uczestniczek badania Najlepsi Pracodawcy a w szczególności wśród firm – laureatów badania Najlepsi Pracodawcy
 – dodaje Magdalena Warzybok.

Wyjaśnieniem takiej postawy jest redefinicja pojęcia równowagi między pracą a życiem osobistym. Dziś coraz częściej mówimy o zwycięstwach (z ang. "wins") w obu tych sferach bowiem wypracowanie rzeczywistej równowagi jest awykonalne – tłumaczy Magdalena Warzybok z Aon Hewitt. Jeśli dokonamy jasnej priorytetyzacji, co jest ważne – w życiu osobistym i zawodowym i z konsekwencją będziemy realizować postanowienia, wiemy, co zrobimy a czego nie w każdej z tych sfer – wówczas zyskamy poczucie wewnętrznej spójności. W efekcie poziom stresu spadnie a dzięki odzyskaniu spokoju łatwiej o koncentrację i skupienie na rzeczach ważnych. Łatwiej wówczas o realizację postawionych celów i osiąganie "zwycięstw". I takie postawy obserwujemy wśród kobiet – uczestniczek badania Najlepsi Pracodawcy a w szczególności wśród firm – laureatów badania Najlepsi Pracodawcy – dodaje Magdalena Warzybok.

Polskie liderki

3 główne obszary środowiska pracy, które kobiety piastujące stanowiska kierownicze postrzegają zdecydowanie lepiej niż pozostałe kobiety pracujące, to:

1) samorealizacja i kariera,

2) wynagrodzenie i 

3) postrzeganie własnej firmy.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych nie tylko bardziej lubią swoje codzienne zadania, ale przyznają również, że realizują się w pracy, mają realną szansę na rozwój zawodowy, a także zdobycie doświadczeń i wiedzy, a nawet wprowadzanie innowacji w organizacji, do czego zachęcają je szefowie. Kobiety menadżerki przyznają ponadto większe zadowolenie z oferowanych przez firmę świadczeń. Różnica kobiet, które zgadzaja się ze stwierdzeniem: "Świadczenia pozapieniężne, które otrzymuję (np. opieka medyczna, ubezpieczenie, świadczenia rekreacyjne, programy emerytalne itp.), odpowiadają moim potrzebom, wśród kobiet menedżerów i kierowników, wynosi aż 9 p.p.. Na podobnym poziomie kształtuje się różnica pomiędzy kobietami na stanowiskach kierowniczych a pozostałymi w przypadku postrzegania adekwatności wynagrodzenia.

Trzecim obszarem środowiska pracy, w którego ocenie kobiety kierownicy zdecydowanie różnią się od kobiet na stanowiskach niższych jest opinia o firmie. Aż 55% kobiet kierowniczek "zgadza się" i "zdecydowanie zgadza się" z opinią, że ich firma jest uczciwa w stosunku do pracowników, a ponad 1/6 uważa, że w ich firmie panuje atmosfera otwartości i akceptacji. Kobiety na stanowiskach kierowniczych zdecydowanie częściej deklarują, że ich firma promuje podobny system wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i w działaniach zewnętrznych. Różnica wynosi 68% w porównaniu do 57% wśród kobiet na stanowiskach niekierowniczych – wyjaśnia Magdalena Warzybok. Spójność wizerunku pracodawcy podkreśla 56% kobiet menedżerek. Wyniki badania wskazują, że kobiety na stanowiskach menadżerskich średniego szczebla są również zdecydowanie bardziej zadowolone z kluczowych obszarów środowiska pracy – dodaje Magdalena Warzybok. 

Kontakt

Informacja do pobrania