Poland

Faktoring

Umowa faktoringu zawierana jest między dwiema stronami (Faktor, Faktorant) i wywiera bezpośredni skutek na dłużniku. Przedmiotem umowy są nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności faktoranta. Obok finansowania faktoring pełni również istotną rolę w procesie administrowania wierzytelnościami oraz, w przypadku faktoringu pełnego, przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta.


Faktoring jest powszechnie wykorzystywany przez firmy:
  • sprzedające towary lub usługi z odroczonymi terminami płatności do stałych odbiorców
  • potrzebujące zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców
  • potrzebujące wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną poprzez zaoferowanie dłuższych terminów płatności
  • mające zwiększone potrzeby finansowe (firmy rozwijające się)

Kiedy warto zastosować faktoring:
  • wydłużające się terminy płatności (chęć utrzymania dobrych relacji z odbiorcami)
  • zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe w związku z dynamicznym rozwojem (chęć skrócenia okresu spływu należności)
  • niedostateczne zabezpieczenie przed brakiem zapłaty ze strony odbiorcy dłużnika
  • potrzeba optymalizacji procesu zarządzania portfelem należności (weryfikacja wiarygodności odbiorców, odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego)
  • potrzeba optymalizacji wskaźników finansowych oraz struktury bilansu (m.in. dzięki „wyksięgowaniu” należności z bilansu przedsiębiorcy)

Kontakt