Netherlands

Prinsjesdag 2019 en het Pensioenakkoord

 

Hoewel er nog niet veel bekend werd gemaakt in de Prinsjesdagstukken, is zeker dat de komende maanden belangrijke maatregelen rondom het Pensioenakkoord genomen worden. Het is de planning dat de uitwerking eind 2020 gereed is.

Het kabinet ambieert, zo staat in de Prinsjesdag stukken, begin 2021 de wet- en regelgeving bij de Tweede Kamer in te dienen. Het is de bedoeling dat vanaf 2022 wordt gestart met de implementatie van het nieuwe stelsel. De volledige doorvoering kan een aantal jaren gaan duren. Op 21 maart 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen gepland. Mogelijk dat de uitkomst hiervan nog van invloed is op het wetgevingsproces rondom het Pensioenakkoord.

Wat staat er in concreto in de Prinsjesdag stukken over het onderwerp pensioen?

  • Vroegpensioen voor mensen met zware beroepen
  • Opname bedrag ineens op pensioendatum

Vroegpensioen voor mensen met zware beroepen
Het Kabinet stelt voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers vanaf 2020 tien miljoen euro structureel beschikbaar. Het wordt voor sociale partners dan tijdelijk mogelijk om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden. Het is de bedoeling dat sociale partners zelf per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU-vrijstelling. Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer € 200 miljoen beschikbaar. Het is de verwachting dat hiervoor het komende jaar nog aanvullende wetgeving komt.

Opname bedrag ineens op pensioendatum
Een andere maatregel uit het pensioenakkoord is, zoals dat bijvoorbeeld in Engeland al gebruikelijk is, om op pensioendatum een deel, zoals het er nu naar uit ziet 10%, van de opgebouwde pensioenaanspraken ineens op te nemen. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel «bedrag ineens» medio 2020 in te dienen bij de Tweede Kamer.

Pensioenkortingen
Het is opvallend dat er weinig wordt gezegd over de dreigende pensioenkortingen. In de Miljoenennota is alleen een passage opgenomen waarin de oorzaak van de lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen is beschreven.

Vorige week is in de Tweede Kamer en motie aangenomen om “onnodige pensioenkortingen” te voorkomen. Wanneer kortingen wel noodzakelijk zijn en dus niet hoeven te worden voorkomen blijkt niet uit de motie. In de Prinsjesdagstukken worden hier geen concrete maatregelen over gepresenteerd. Het is dus de komende periode afwachten of Minister Koolmees nog met noodmaatregelen komt.

Pensioenakkoord na Prinsjesdag
De komende maanden staat er dus nog veel te gebeuren. De aankomende Algemene Beschouwingen brengen wellicht al meer duidelijkheid. Zodra de invulling van de afspraken uit het pensioenakkoord concreter worden, brengen wij u hiervan op te hoogte.