Nederlands | Français Belgium

Individuele pensioentoezeggingen voor werknemers: informatieverplichting t.a.v. de FSMA tegen uiterlijk 31 maart

 

Newsletter Update@Work | Nr. 3 | 2020

Wij wensen u er aan te herinneren dat met betrekking tot de individuele pensioentoezeggingen die u als werkgever zou hebben toegekend aan een werknemer in de periode van 1/01/2019 tot en met 31/12/2019, de mededelingsplicht ten aanzien van de FSMA moet zijn vervuld uiterlijk op 31 maart 2020.

Deze melding dient te gebeuren aan de hand van het “formulier WAP - 4” dat u kan downloaden via:

Dit formulier, gedateerd en ondertekend door een persoon gemachtigd om de onderneming te vertegenwoordigen, moet per post worden verstuurd aan de FSMA, Departement Aanvullende Pensioenen, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

Opgelet!

Het niet-naleven van de mededelingsverplichting - alsook het wetens en willens afleggen van onjuiste verklaringen aan de FSMA - kunnen op basis van artikel 54 WAP strafrechtelijk worden gesanctioneerd.

In volgende gevallen dient geen melding te worden gedaan:

  • in 2019 werd geen enkele individuele pensioentoezegging aan een werknemer toegekend;
  • een individuele pensioentoezegging voor een zelfstandige;
  • groepsverzekeringen en collectieve pensioentoezeggingen beheerd door een pensioenfonds, een voorzorgsinstelling of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.