Nederlands | Français Belgium

Programmawet 20 december 2020: regeling voor aanvullende voordelen in verband met Covid-19 verlengd tot 31 maart 2021

 

Newsletter Aon Update | nr. 2 | 2021

Traditiegetrouw is het jaareinde een drukke periode voor de Belgische wetgever. En ook in een bijzonder jaar als 2020 breekt men niet met deze traditie. De federale regering heeft in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2020 maar liefst 3 verzamelwetten gepubliceerd: één met permanente maatregelen onder de naam ‘programmawet’, één met dito maatregelen onder de benaming ‘wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen’ en één met tijdelijke maatregelen onder de naam van ‘wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’. Wij concentreren ons louter op de ”programmawet”. Deze bevat immers een regeling voor aanvullende voordelen in verband met Covid-19.

Programmawet

De Programmawet werd goedgekeurd op 20 december 2020 en op 30 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hierna besproken regeling is te vinden onder Titel 8, Hoofdstuk 3, artikelen 78 tot 90 van de Programmawet.

Niet nieuw

De wettelijke regeling voor de aanvullende voordelen is eigenlijk een voortzetting van het wettelijk kader dat werd opgezet door de Wet van 7 mei 2020 en verlengt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020. We verwijzen in dat verband graag naar onze nieuwsbrieven van mei 2020, juli 2020 en september 2020 voor meer details.

Inhoud

De verlengde regeling laat zich, net als de voorgaande, als volgt samenvatten:

  • Het wettelijk kader is van toepassing op de dekkingen pensioen, overlijden, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit en de eventuele bijkomende solidariteitstoezeggingen.
  • Het basisprincipe is dat al deze dekkingen onverkort worden voortgezet tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19.
  • Het behoud van de dekkingen brengt geen wijziging van de contractuele voorwaarden met zich mee en de bijdragen worden berekend alsof er geen tijdelijke werkloosheid is. Werkgevers kunnen er bovendien voor kiezen om de betaling van deze bijdragen uit te stellen tot uiterlijk 31 maart 2021. De pensioeninstelling moet dan uiteraard op de hoogte gebracht worden.
  • Rendement op de (pensioen)bijdragen in Tak 23 of bij een pensioenfonds met een middelenverbintenis ten gunste van de aangeslotenen wordt maar toegekend vanaf de datum van effectieve betaling van deze bijdragen, tenzij het reglement iets anders bepaald.
  • De pensioeninstellingen informeren de betrokken werkgevers / inrichters over de inhoud van dit akkoord en de verschillende mogelijkheden.
 

Alternatief

De regeling voorziet dus in een automatische verderzetting van de verschillende aanvullende voordelen. Eventueel kan de werkgever er ook voor kiezen om de aanvullende voordelen alsnog te schorsen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid.

Hiervoor krijgt de werkgever van de Programmawet een nieuwe termijn van 30 dagen na ontvangst van de hierboven beschreven communicatie om de pensioeninstelling in te lichten van de keuze voor schorsing. De schorsing kan ten vroegste (retroactief) ingaan op 1 oktober 2020.

De dekking overlijden kan echter nooit geschorst worden: de Programmawet voorziet hier expliciet dat deze dekking verplicht moet voortgezet worden tot 31 maart 2021.

Timing en potentieel probleem met retroactiviteit

De verlengde regeling treedt dus retroactief in werking vanaf 1 oktober 2020 en dit tot 31 maart 2021.

De formele aanpassing van het pensioenreglement moet ten laatste gebeurd zijn op 31 december 2021.

Inzake de schorsing van de overlijdensdekking, is er echter een potentieel probleem. De Programmawet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2020, voorziet immers in een retroactief verbod van schorsing van de overlijdensdekking ingaand op 1 juli 2020. Terwijl de voorloper van de regeling, de Wet van 7 mei 2020 slechts voorzag in een verbod van schorsing van de overlijdensdekking tot 30 juni 2020.

Anders gezegd, vóór deze Programmawet was het sinds 1 juli 2020 juridisch perfect mogelijk dat een werkgever de dekking overlijden voor zijn personeel schorste in het kader van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Deze mogelijkheid wordt door deze Programmawet met terugwerkende kracht expliciet verboden (tot 31 maart 2021).

Een werkgever die na 1 juli 2020 te goeder trouw gebruik gemaakt heeft van deze mogelijkheid, wordt door deze Programmawet en zijn terugwerkende kracht plotsklaps in de illegaliteit geduwd.

Conclusie

Het (verlengde) wettelijk kader biedt stabiliteit en zekerheid tot 31 maart 2021. Het valt enkel te hopen dat de wetgever bij een volgende verlenging iets sneller werkt, zodat de wet tijdig in werking kan treden.

Aon staat klaar om u verder te helpen. Neem gerust contact op met uw vertrouwde contactpersoon.