Nederlands | Français Belgium

Aon lanceert United Pensions OFP*, een Belgisch multiwerkgeverspensioenfonds.

 

Eind mei verkreeg Aon groen licht vanwege FSMA voor de opstart van het UP Pensioenfonds.


Brussel, 18 juni 2014 – Eind vorige maand verkreeg Aon – toonaangevend adviseur op het vlak van aanvullende personeelsvoordelen - het groen licht van het FSMA (autoriteit voor financiële diensten en markten) voor de lancering van United Pensions, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Dit multiwerkgeverspensioenfonds biedt een goed getimed alternatief voor de vele kleinere bedrijfspensioenfondsen die het voordeel van maatwerk kunnen combineren met een fundamentele verlaging van de kosten.

De onontkoombare tweede pijler vereist de oprichting van een pensioenfonds of de toetreding tot een groepsverzekering. De tweede pijler is niet meer weg te denken uit het hedendaagse verloningspakket. Werkgevers hebben de verplichting om een rendement van 3,25% te garanderen op de pensioenbijdragen die ze betalen voor hun personeelsleden. De dalende intrestvoeten op de financiële markten zorgen ervoor dat de verzekeraars deze verplichting niet altijd kunnen invullen. Het alternatief hiervoor is het tak-23 product van de verzekeraars of het opzetten van een pensioenfonds. Dit laatste is een flexibel instrument dat op maat kan worden aangepast en dat volledige transparantie biedt op het vlak van beleggingen. België telt ongeveer 200 pensioenfondsen die door de bedrijven zelf werden opgericht.

Kentering
De recente economische gebeurtenissen hebben de autoriteiten in verschillende landen om begrijpelijke redenen ertoe aangezet om het toezicht op het deugdelijk bestuur van pensioenfondsen nog verder aan te scherpen. Ook in België stelt de FSMA aan de pensioenfondsen steeds strengere eisen op het vlak van de competentie van haar bestuurders en van goed bestuur. De algemeen verhoogde waakzaamheid zorgt ervoor dat bestaande kleinere fondsen te maken krijgen met steeds verder oplopende kosten omwille van het ontbreken van de nodige kritische massa. De verantwoordelijkheid van de bestuurders van pensioenfondsen verhoogt en de betrokken bestuurders - vaak ook managers en medewerkers binnen hetzelfde bedrijf - moeten bijkomende opleiding volgen om de nodige expertise te verwerven, wat weer leidt tot een verhoogde opportuniteitskost.

Van pensioenfonds naar innovatief multiwerkgeverspensioenfonds
Vele ondernemingen maken zich steeds grotere zorgen over de pensioenfondsen in eigen beheer. Met de oprichting van het United Pensions biedt Aon een vernieuwend alternatief voor deze bedrijven. Van de 200 Belgische pensioenfondsen heeft meer dan de helft een belegd vermogen van minder dan 25 miljoen euro.

De verhoogde administratieve vereisten - rapportering naar de FSMA, voorbereiden van raden van bestuur, uitgebreide verslagen van deze raden, samenstellen van lastenboeken voor dienstverleners, recent bijkomende verplichtingen rond bescherming van persoonlijke gegevens, … - veroorzaken jaarlijks stijgende kosten. Het is evident dat deze kosten het meest wegen op het rendement van de talrijke kleine fondsen. Door in te stappen in United Pensions zullen de deelnemende bedrijven de kosten delen en de impact ervan op het rendement aanzienlijk reduceren. Bovendien staat het gezamenlijk invullen van de wettelijke vereisten garant voor voldoende kennis en een deugdelijk bestuur. Tot slot kadert UP ook volledig in de tendens van bedrijven om zich nog verder te concentreren op hun core business.

Verschillende investeringsmodellen
Bedrijven die hun pensioenfonds onderbrengen bij United Pensions kunnen, ofwel een eigen investeringsbeleid voeren, ofwel een beroep doen op de specialisten van Aon die dagelijks een belegd vermogen van meer dan 30 miljard EUR opvolgen. Hoewel de werkgevers toetreden tot een overkoepelend pensioenfonds heeft elk aangesloten bedrijf een eigen compartiment binnen United Pensions, financieel afgescheiden van de andere deelnemende bedrijven. Aan de mogelijkheid tot maatwerk per aangesloten bedrijf, wordt dus niet geraakt.

*OFP: organisme voor financiering van pensioenen

Contact