Czech Republic
Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované a výzva k odevzdání listinných akcií
 
 
Společnost Aon Central and Eastern Europe a.s.,
IČ: 471 23 672,
se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp. zn. B 16503
(dále jen „Společnost“),
 
tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 2.10.2019 přijala rozhodnutí ve formě notářského zápisu (NZ 358/2019, sepsaného Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze) o přeměně všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, to znamená 458 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 91.012, - Kč, na zaknihované akcie.
 
Společnost proto vyzývá akcionáře k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, případně hromadných akcií, které tyto akcie nahrazují, za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu, vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být akcie zaevidovány.  
 
Aon Central and Eastern Europe a.s.
Marek Vlastník, člen představenstva