Cyprus Cyprus
Ομαδικά Προγράμματα Υγείας

Ομαδικά Προγράμματα Υγείας


Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ανταγωνιστικά προγράμματα παροχών, ενισχύοντας το προφίλ τους και διασφαλίζοντας βασικές ανάγκες των εργαζομένων τους.


Βάσει της Έρευνας για την Υγεία στην περιοχή EMEA της Aon, η κορυφαία πρόκληση για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα της Aon τοποθετεί τη βελτίωση της δέσμευσης και του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού ως τη δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τονίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη σημασία ύπαρξης προγραμμάτων παροχών από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους, που συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς και κατανοούν τις προτιμήσεις τους.

Ένα ακόμα στοιχείο που γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τις επιχειρήσεις, αποτελεί η συσχέτιση της υγείας των εργαζομένων και το αίσθημα ασφάλειας με την παραγωγικότητα, η οποία παρά τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, διαφαίνεται να μειώνεται επηρεάζοντας τις οικονομικές προοπτικές των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα.

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο αρκετές επιχειρήσεις να έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών, χωρίς όμως να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη επίγνωση. Υπολογίζεται πως περίπου το 10% των εργαζομένων μιας επιχείρησης, γνωρίζουν πλήρως την πολιτική ανταμοιβών της. Ένα πρόγραμμα παροχών δεν χρειάζεται μόνο να επικοινωνηθεί σωστά, αλλά να λάβει επίσης υπόψη τη διατήρηση των διαχειριστικών εξόδων σε χαμηλά επίπεδα.

Βασικό εμπόδιο επίσης στην εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων παροχών, αποτελεί η έλλειψη χρήσης δεδομένων και η αδυναμία μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της ορθής τιμολόγησης, στη διαπραγμάτευση, στην ανανέωση και στον στρατηγικό επανασχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών.

Προσέλκυση στελεχών και βελτίωση της δέσμευσης και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού


Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων προς τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων παροχών.

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Παρέχουμε αξιολόγηση υφιστάμενων παροχών, εντοπισμό δυνητικών ελλείψεων και πραγματοποιούμε συγκριτική αντιπαράθεση με προγράμματα εταιρειών που έχουν ηγετική θέση στην αγορά. Παρέχουμε επίσης συμβουλές για τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων προγραμμάτων, τη δημιουργία νέων ή την ενοποίηση διαφορετικών προγραμμάτων λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς και επιπροσθέτως υπάρχει η δυνατότητα για ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

 

Διαμεσολάβηση


Κάνουμε έρευνα αγοράς στις ασφαλιστικές εταιρείες και ετοιμάζουμε σύγκριση και αξιολόγηση προσφορών με τρόπο ώστε να απλουστεύεται η λήψη απόφασης. Διασφαλίζουμε ότι οι όροι του συμβολαίου είναι σύμφωνα με την προσφορά και συντονίζουμε και διαπραγματευόμαστε την ανανέωση των προγραμμάτων παροχών. Προχωράμε σε πρόταση και διαπραγμάτευση αλλαγής παροχών και διαπραγματευόμαστε και συντονίζουμε τις υπηρεσίες της ασφαλιστικής εταιρείας.

 

Οφέλη


Για τις επιχειρήσεις
  • Ανταγωνιστικά προγράμματα παροχών.
  • Ενίσχυση της Αξίας Πρότασης Εργοδότη (Employer Value Proposition) της επιχείρησης.

Για τους εργαζόμενους
  • Δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους τους χαμένου εισοδήματος σε περίπτωση που παρουσιασθεί ασθένεια ή ατύχημα.
  • Πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

 

Επαρκής επικοινωνία των προγραμμάτων παροχών προς τους εργαζόμενους και διατήρηση χαμηλών διαχειριστικών εξόδων

 

Υπηρεσίες επικοινωνίας


Προγραμματίζουμε παρουσιάσεις προσωπικού δίνοντας έμφαση στην λειτουργία των προγραμμάτων και στις ενημερώσεις για τις συνθήκες που επικρατούν στη αγορά.

Προετοιμάζουμε λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQ) και ανάλογο υλικό επικοινωνίας, όπως παρουσιάσεις και περιλήψεις των προγραμμάτων παροχών, που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή για να δημοσιεύονται στο ενδοδίκτυο (intranet) της επιχείρησης και υποβοηθούμε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με την οργάνωση και τον συντονισμό των παρουσιάσεων.

Διαμορφώνουμε το ενημερωτικό φυλλάδιο ασφαλιστικών παροχών και προετοιμάζουμε το εγχειρίδιο διαχείρισης για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.


Διαχειριστικές υπηρεσίες

 

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στα ζητήματα των εργαζομένων ως προς την ασφαλιστική τους κάλυψη και ενημερώνουμε πλήρως τους εργαζομένους σε θέματα που αφορούν αξιώσεις.

 

Οφέλη

 
  • Ενημερωμένο προσωπικό αναφορικά με την βέλτιστη αξιοποίηση του προγράμματος και αναγνώριση της παροχής ως ανταμοιβή.
  • Μείωση του κόστους διαχείρισης για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης
  • Άμεση και έγκυρη διευθέτηση αξιώσεων.
  • Ευαισθητοποίηση και αυξημένη κατανόηση από τους εργαζόμενους, για το σύνολο των παροχών που προσφέρει μια επιχείρηση.


Γιατί την Aon


Αποτελούμε τον κορυφαίο σύμβουλο προγραμμάτων υγείας με περισσότερα από 100.000 μοναδικά προγράμματα παροχών και 60.000.000 συμμετέχοντες παγκοσμίως. Η ομάδα Health and Benefits της Aon έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, με περισσότερους από 15.000 επαγγελματίες και περισσότερους από 6.000 πελάτες.

Στην Κύπρο, διαθέτουμε εξειδικευμένη ομάδα με τεχνογνωσία και εμπειρία στην εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου και διαχείριση σχέσεων με πελάτες και ασφαλιστικές εταιρείες, αποκλειστικά για το κλάδο ομαδικών ασφαλίσεων. 

Ζητήστε πληροφορίες